Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Życie Regionów

„Henryk” znów krzepki

„Bartek” – choć to najsłynniejsze drzewo w kraju, nie jest nawet najstarszym dębem.
Rzeczpospolita/Michał
Pomnikowe drzewa integrujš lokalne społecznoœci i ożywiajš ruch turystyczny.

Po wnikliwych rozważaniach i solennym namyœle rada dolnoœlšskiej gminy Lubań postanowiła w czerwcu 2017 r. nadać sędziwemu cisowi rosnšcemu obok szczytu murowanej stodoły we wsi Henryków – imię „Henryk". Lubańscy radni naprawili w ten sposób, uroczystš uchwałš, grubo ponadtysišcletnie uchybienie wczeœniejszych władz tych ziem, ksišżšt łużyckich, królów czeskich, margrabiów brandenburskich, Piastów i Habsburgów. „Henryk", dotychczas bezimienny „cis henrykowski", to najstarsze drzewo w Polsce, a być może także w całej Europie Œrodkowej. Ma obecnie ok. 1280 lat i może zdaniem dendrologów przeżyć jeszcze dwa–trzy tysišclecia – pod warunkiem starannej opieki.

GroŸne nornice

Ostatnia dekada zaczęła się bowiem dla prastarego cisu nieszczęœliwie. Najpierw zauważono, że jego igliwie zaczyna przedwczeœnie opadać, a w 2012 r. częœć drzewa uschła. Eksperci orzekli, że jego system korzeniowy został osłabiony w wyniku inwazji nornic, kopišcych tunele w sšsiedztwie korzeni, degradacji gruntu oraz upałów i niedostatku wilgoci w glebie.

Gmina wezwała na pomoc znanego wrocławskiego arborystę Jerzego Stolarczyka, specjalizujšcego się w ratowaniu starych drzew. Pod jego kierunkiem umieszczono w ziemi specjalnš siatkę przeciw gryzoniom, zasypano ich korytarze i uzupełniono glebę warstwami specjalnego humusu, wykonano drenowanie i studzienkę do kontroli poziomu wody. Zastosowano ponadto œrodki pobudzajšce wzrost i regenerację korzeni oraz nawozy. Już następnej wiosny, po zakończeniu prac ratunkowych, cis wypuœcił młode pędy o dłuższych niż wczeœniej igłach. Obecnie „Henryk" jak na swoje lata jest w całkiem niezłym stanie. Wokół drzewa wzniesiono rusztowanie, na którym zawiesza się ekrany chronišce cis przed słońcem, a zimš przed mrozem oraz instaluje zraszacze i odmgławiacze.

Tajemnicze drzewo

Długowiecznoœć cisa – Llangernyw Yew w Walii to najstarszy żywy organizm w Europie – jego odpornoœć na pleœnie, próchnienie i szkodniki oraz zawarty w cisowym drewnie, korze i igłach silnie trujšcy alkaloid taksyna, czyniły zeń zawsze drzewo tajemnicze i trochę złowrogie. Słowianie, Germanie i Celtowie otaczali cisy kultem i posšdzali o pokrewieństwo z demonami. Jednoczeœnie bardzo ceniono ich niezwykle twarde drewno (o przyroœcie rocznym zaledwie nieco ponad 0,5 mm, czyli kilkunastokrotnie wolniejszym niż sosna), z którego w œredniowieczu wyrabiano ostrza noży, gwoŸdzie i łuki. Cisowy łuk walijski, słynny prawie dwumetrowy long bow, odegrał ważnš rolę w dziejach Europy, przyczyniajšc się do zwycięstwa Anglików nad Francuzami w bitwach pod Crecy i Azincourt podczas wojny stuletniej.

Polskim królestwem cisów, z 3 tys. drzew, jest 90-hektarowy rezerwat „Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego" w Borach Tucholskich. Leœnicy przyznajš, że po kilku spędzonych w nim godzinach odczuwajš często „dziwne odurzenie". To prawdopodobnie efekt działania oparów taksyny.

W Henrykowie nikomu z pewnoœciš tajemniczy alkaloid do głowy nie uderzy. Miejscowy samorzšd jest natomiast przekonany, że legendarny cis to doskonała promocja gminy oraz symbol, wokół którego może integrować się lokalna społecznoœć. Już kilka lat temu gmina zrealizowała projekt „Cis henrykowski – szansš na integrację mieszkańców Gminy Lubań" sfinansowany w całoœci (47 130 zł) ze œrodków unijnego PO Kapitał Ludzki. Na ratowanie „Henryka" wydano dotychczas w Lubaniu ok. 60 tys. zł. Jak uważa się w gminie, sš to pienišdze dobrze zainwestowane.

Ikona polskiej państwowoœci

Chlubš podkieleckiego Zagnańska jest dšb „Bartek". Najsłynniejsze – choć wcale nie najstarsze nawet wœród dębów, liczšce 650–670 lat – drzewo w kraju, od czasów zaborów ikona polskiej historii i państwowoœci, od dziesištków lat wymaga systematycznej ochrony i pomocy ze strony władz gminy. Niemal spalone podczas rewolucji 1905 r., spróchniałe u podstawy pnia, niebezpiecznie pochylone, prawdopodobnie dożywa swych dni.

Ambicjš gminy oraz polskich dendrologów jest zachowanie „Bartka" dla potomnych nawet po jego biologicznej œmierci. Funkcję pnia przejšć ma konstrukcja inżynierska. Najwięcej zwolenników ma obecnie pomysł krakowskiego architekta i rzeŸbiarza Jacka Węcławowicza. Chce on podpišć lub oprzeć „Bartka" o metalowš rzeŸbę stylizowanego drzewa podobnych rozmiarów.

Wichury i wandale

Pomnikowe drzewa to swoisty dar natury dla lokalnych społecznoœci i samorzšdów, symbol pomagajšcy w tworzeniu się tożsamoœci „małych ojczyzn" oraz produkt turystyczny. Oficjalne, ponowne odkrycie, że najstarszym dębem w kraju jest 800-letnie drzewo w Bagiczu, było przed kilkunastu laty w gminie Ustronie Morskie prawdziwym œwiętem. Dębem, któremu nadano imię „Bolesław", Ustronie nie nacieszyło się jednak zbyt długo. W nocy z 31 maja na 1 czerwca 2016 r. powaliła go szalejšca nad morzem wichura.

Obecnie najstarszym polskim dębem jest liczšcy ok. 750 lat „Chrobry" w Borach Dolnoœlšskich na terenie gminy i nadleœnictwa Szprotawa. W listopadzie 2014 r. drzewo cudem przeżyło pożar wzniecony przez wandala, ale ponad połowa jego konarów jest martwa. Ostatnio wielkš stratę poniosły Cielętniki w gminie Dšbrowa Zielona pod Częstochowš. Szalejšcy nad Polskš w paŸdzierniku ub.r. orkan Ksawery przewrócił najstarszš w kraju 530-letniš lipę drobnolistnš, którš – jako remedium na bolšce zęby – od stuleci obgryzali pštnicy pielgrzymujšcy na Jasnš Górę. Właœciwoœci lecznicze ma też podobno kora najstarszej 510-letniej lipy szerokolistnej w Czarnym Potoku. Jest ona jednak raczej odrywana, nie zaœ odgryzana.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL