Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

Pat w kolejowym przetargu

PKP SKM w Trójmieœcie nie godzi się na przewozy w Gdańsku, Sopocie i Gdyni za kwotę zaproponowanš w przetargu na obsługę kolejowš przez Urzšd Marszałkowski.

Jeœli nie dojdzie do porozumienia, pasażerów może czekać podwyżka cen biletów.

We wrzeœniu Urzšd Marszałkowski ogłosił przetarg na obsługę kolejowš w regionie. Postępowanie było podzielone na dwie częœci. Pierwsza dotyczyła przewozu pasażerów w aglomeracji trójmiejskiej, druga – w regionie. Tradycyjnie do każdej z nich zgłosiło się po jednym przewoŸniku. Do pierwszej PKP SKM Trójmiasto, do drugiej – PolRegio. Oferta SKM opiewała na 54 mln zł, czyli prawie 4 mln zł więcej, niż na obsługę linii aglomeracyjnej zarezerwowały władze województwa (50 mln zł), a oferta drugiej spółki kolejowej na 36 mln zł.

– W zwišzku z tym, że jedyna złożona oferta w częœci pierwszej przekraczała zakładany budżet samorzšdu województwa, zarzšd podjšł decyzję o unieważnieniu tej częœci postępowania – mówi Michał Piotrowski, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

Samorzšd województwa nie zamierza powtarzać przetargu, a zapowiada przystšpienie do negocjacji z SKM. Dlaczego przewoŸnik zażšdał 54 mln zł za przewozy w Trójmieœcie?

– Nie godzimy się na cenę oferowanš przez Urzšd Marszałkowski, gdyż zamawiajšcy oczekuje o ponad 10 proc. większych przewozów, oferujšc jedynie 2,5 proc. więcej pieniędzy – tłumaczy Tomasz Złotoœ, rzecznik PKP SKM w Trójmieœcie.

– Złożona przez nas oferta jest korzystniejsza od obecnie obowišzujšcej umowy, bo teraz UMWP płaci za jeden pocišgokilometr (przejazd przez jeden pocišg jednego kilometra) – 12 zł 18 gr, a w naszej nowej ofercie zaproponowaliœmy 11 zł 99 gr, czyli o 19 gr mniej niż obecnie – wylicza Tomasz Złotoœ.

Czy sš szanse na porozumienie? – Porozumienie musi być zawarte, i to jak najszybciej – odpowiada rzecznik SKM. I tłumaczy dlaczego: – Zgodnie z prawem miesišc przed wejœciem w życie nowego rozkładu jazdy (a wchodzi on w życie 10 grudnia 2017, a przetarg dotyczy przewozów w nowym rozkładzie – red.) przewoŸnik powinien go opublikować. NajpóŸniej trzy tygodnie wczeœniej. Poza tym musi być on zgłoszony do PKP Polskich Linii Kolejowych – wyjaœnia Złotoœ.

I dodaje, że jeœli UM nie znajdzie dodatkowych pieniędzy, może np. zamówić mniej pocišgów. To jest także pole do negocjacji.

Ale Michał Piotrowski z Urzędu Marszałkowskiego podkreœla, że samorzšdowi zależy nam na zwiększeniu liczby połšczeń, tak jak zakładał w dokumentacji przetargowej. – Czekamy na wynik negocjacji – mówi pytany o podpisanie umowy.

Z PolRegio ma być ona sfinalizowana „w najbliższym czasie". Nie jest wykluczone, że pasażerowie SKM w Trójmieœcie w efekcie więcej zapłacš za bilety. – Przed zakończeniem negocjacji nie ma co spekulować o podwyżkach. Ceny biletów będš przecież zależały od wyniku rozmów – tłumaczy Tomasz Złotoœ.

Ale przyznaje, że jeżeli dotacja od marszałka będzie mniejsza, niewykluczone, że ceny trzeba będzie podnieœć.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL