Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze

W Możdżanowie koło Ustki powstaje druga w Polsce kopalnia kopalnia bursztynu

Bałtycki jantar jest ceniony m.in. ze względu na mlecznš barwę i odpornoœć na œcieranie.
123RF
Spółka Europejski Fundusz Energii otrzymała od marszałka województwa pomorskiego pozwolenie na poszukiwanie złóż bursztynu W Możdżanowie koło Ustki.

Szacunki wskazujš, że jest to teren z najbogatszym złożem tego surowca w Polsce. Możdżanowskim bursztynem zainteresowani sš Chińczycy.

Jeszcze w połowie 2016 r. inwestycja wisiała na włosku – postępowanie w sprawie wydania pozwolenia zakończyło się decyzjš o umorzeniu ze względu na negatywnš opinię gminy Ustka. Wiele kontrowersji, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa zarówno ludzi, jak i œrodowiska, budził sposób wydobycia zaproponowany przez inwestora. Jednak jak informuje nas Małgorzata Pisarewicz, rzeczniczka marszałka województwa pomorskiego, „inwestor porozumiał się z gminš i powtórnie złożył drugi wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla udokumentowania złoża bursztynu".

– Wniosek spełniał wymagania ustawowe – podkreœla Pisarewicz.

Wójt Ustki wydał pozytywnš opinię, więc marszałek udzielił pozwolenia na poszukiwania.

– Wniosek spełniał wymogi formalnoprawne, stšd pozytywna opinia, poza tym dotyczy to gruntu prywatnego. Należy jednak podkreœlić, że to nie jest równoznaczne z wydobyciem – mówi „Rzeczpospolitej" Anna Sobczuk-Jodłowska, wójt gminy Ustka. Jak przyznaje, gmina cieszy się z każdego inwestora na jej terenie.

– Liczymy na dobrš współpracę i korzyœć dla każdej ze stron – mówi pani wójt.

Firma Europejski Fundusz Energii w cišgu trzech lat może wykonać 39 otworów (hydraulicznych i wiertniczych), by oszacować złoża i wystšpić do resortu energii o koncesję na wydobycie bursztynu. Jeœli wszystko pójdzie pomyœlnie, powstanie druga w Polsce kopalnia bursztynu. Obie działałyby na terenie Pomorza. Jedyna działajšca dziœ kopalnia – na gdańskiej Przeróbce – jest własnoœciš spółki Baltex Minerały. Firma należy do Zbigniewa Nowaka, właœciciela znanych zakładów mięsnych. Miesięcznie wydobywa ok. 30–40 kg bursztynu. Niewiele jak na potrzeby rynku, zwłaszcza eksportowego.

– Chcemy ruszyć w pierwszej połowie 2017 r., ale najpierw musimy otrzymać koncesję na wydobycie, o którš wystšpimy – zapewnia Paweł Kulczyk, prezes Europejskiego Funduszu Energii. Podkreœla, że „urzšd gminy Ustka jest bardzo otwarty i przyjazny inwestorom".

– Ograniczenia w Możdżanowie wynikajš z sšsiedztwa farmy wiatrowej, która jest bardzo duża – podkreœla Kulczyk.

To właœnie w trakcie budowy farmy odkryto złoża bursztynu, które szacuje się na ok. 20 ton. Majš się one znajdować ok. 11 m pod ziemiš. To nie jest zaskoczen

ie – w XVIII w. działała na tym terenie kopalnia bursztynu prowadzona przez żydowskiego kupca. Wydobywanie surowca jest mocno obwarowane. Wczeœniej na terenie, którym dysponuje spółka i gdzie chce prowadzić poszukiwania bursztynu, był uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego.

– Jeœli inwestor chciałby uruchomić zakład wydobycia surowca, musi wystšpić do nas z wnioskiem o plan zagospodarowania terenu. Takiego wniosku jeszcze nie otrzymaliœmy – podkreœla wójt Ustki.

Od kwietnia ubiegłego roku rzšd pracuje nad nowelizacjš prawa geologicznego i górniczego (obecnie jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych), która ma objšć również ten surowiec – rzšd chce walczyć z szarš strefš wydobycia bursztynu. Jego poszukiwanie i wydobycie może nie być już tak opłacalne jak dziœ, m.in. drakońskie kary będš nakładane za nielegalne wydobycie czy poszukiwanie (nawet 400 tys. zł). Koncesjonowane zaœ będzie już poszukiwanie złóż. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe prawo wejdzie w życie.

Mimo to EFE już zamierza zatrudnić pracowników do poszukiwań i wydobycia.

– Jeszcze nie jesteœmy w stanie podać ich dokładnej liczby, gdyż będziemy też korzystali z firm zewnętrznych – mówi Paweł Kulczyk.

Bursztyn bałtycki ma wysokš wartoœć rynkowš – ze względu na mlecznš barwę oraz fakt, że jest surowcem najtwardszym i wyjštkowo odpornym na œcieranie. Polskie wyroby jubilerskie z bursztynem osišgajš zawrotne ceny na œwiecie – w ostatnich trzech latach ich eksport podskoczył o 350 proc.

Chiny, które chcš importować możdżanowski bursztyn, sš jednym z największych rynków dla tego surowca.

– Chcemy też współpracować z polskimi jubilerami bursztynnikami – zapowiada szef EFE.

Jak miałoby to wyglšdać w praktyce?

– Poprzez naszš platformę e-commerce w języku chińskim chcemy sprzedawać polskie wyroby z bursztynu bezpoœrednio do końcowego klienta chińskiego, oferujšc tym samym wyższe marże dla polskich jubilerów. W tym celu kupiliœmy spółkę z 15-letnim doœwiadczeniem w handlu elektronicznym Emarket – wyjaœnia Kulczyk.

- masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: i.kacprzak@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL