Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Najlepszy sposób na rozwój to inwestycje

Fotolia
Zachodniopomorskie miasta i gminy zajęły w naszym rankingu bardzo wysokie pozycje.

Ranking samorzšdów, przygotowywany przez „Rzeczpospolitš", to zestawienie ponad 200 miast i gmin, które wyróżniajš się dobrymi wynikami w zarzšdzaniu swoimi finansami oraz w wspieraniu lokalnej społecznoœci i gospodarki.

W tegorocznym rankingu zachodniopomorskie samorzšdy wypadły bardzo dobrze, mieszczšc się w pierwszych dwudziestkach w swoich kategoriach. Wœród miast na prawach powiatu Œwinoujœcie uplasowało się na 6. pozycji w kraju (Szczecin w tym roku nie brał udziału w konkursie). W kategorii gmin wiejskich Postomino zajęło 16. miejsce, a w kategorii gmin miejsko-wiejskich po kolei: Sianów – 8. miejsce, Goleniów – 9., Kołobrzeg – 10. i Karlino – 18. miejsce.

Postawili na inwestycje

By uplasować się na tak wysokich pozycjach, trzeba osišgać dobre wyniki praktycznie we wszystkich ocenianych przez nas obszarach. Warto jednak podkreœlić, że w zakresie działań budujšcych dialog społeczny (tu oceniamy m.in. współpracę z organizacjami pozarzšdowymi oraz wielkoœć budżetu partycypacyjnego) szczególnie wysokš liczbę punktów uzyskały Goleniów i Kołobrzeg. W zakresie budowy infrastruktury społecznej (m.in. mieszkaniowej, edukacyjnej i spędzania wolnego czasu) najlepsze w regionie okazujš się Œwinoujœcie i Karlino, a w zakresie działań wspierajšcych przedsiębiorczoœć – Œwinoujœcie i Kołobrzeg.

Oprócz sporych osišgnięć w naszym rankingu zachodniopomorskie samorzšdy łšczy też bardzo wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. W gminach Postomino, Karlino i Œwinoujœcie sięgnęły one w 2016 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca ponad 1 tys. zł, a w Goleniowie – 800 zł. Dla porównania – œrednio miasta i gminy na inwestycje wydajš 500 zł per capita.

– Stawiamy na inwestycje – mówi wprost Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. – Stanowiš one corocznie około 30 proc. wydatków, a w 2018 r. sięgnš niemal 50 proc. budżetu – dodaje.

Wœród priorytetów inwestycyjnych gminy najważniejsze sš inwestycje drogowe i oœwiatowe. Corocznie budowane i przebudowywane sš więc nowe odcinki dróg gminnych, a także, przy wsparciu finansowym gminy – te powiatowe. Postomino przygotowuje się do największej inwestycji oœwiatowej, czyli kompleksowej termomodernizacji wszystkich obiektów szkolnych na terenie gminy.

– Takie wydatki sš możliwe dzięki wzrastajšcym dochodom. Rozwój branży turystycznej oraz energetyki wiatrowej, a mamy na terenie 69 siłowni wiatrowych, powoduje systematyczny wzrost podatku od nieruchomoœci – podkreœla Janusz Bojkowski.

Nietypowe projekty

Podszczecińska gmina Goleniów w 2016 r. przeznaczyła na inwestycje 30 mln zł, a plan na przyszły rok to 85,7 mln zł przy dochodach rzšdu 196 mln zł. Tradycyjnie sporš częœć budżetu prorozwojowego pochłaniajš drogi, a w 2018 r. pojawi się kilka ciekawych projektów. To m.in. budowa węzła przesiadkowego z wielofunkcyjnym dworcem kolejowo-autobusowym czy budowa w mieœcie szlaku turystycznego „Otwarte bramy".

Powstać też ma zakład aktywnoœci zawodowej – specjalna placówka, w której stworzone majš być miejsca pracy, wraz z równoległš rehabilitacjš dla 115 osób niepełnosprawnych. Koszt budowy to 18 mln zł, z czego połowa to unijne dotacje.

– Nasza gmina rozwija się stabilnie, wzrost jest oparty na dobrych fundamentach i sprawnie sobie radzimy z problemami, co potwierdzajš wysokie pozycje w rankingu samorzšdów – komentuje Robert Krupowicz, burmistrz Goleniowa, zastrzegajšc, że nie jest przesšdzone, czy gminie w przyszłym roku uda się zrealizować wszystkie zaplanowane inwestycje. Od kiedy w tym roku w samorzšdach zaczšł się boom inwestycyjny, rynek wykonawców budowlanych nie jest w stanie obsłużyć wszystkich zamówień.

Spójny plan

– Inwestujemy w żłobki, przedszkola i wysokš jakoœć kształcenia – wylicza Waldemar Miœko, burmistrz Karlina. – Przejęliœmy od powiatu prowadzenie szkoły ponadgimnazjalnej i utworzyliœmy technikum kształcšce w zawodzie przyszłoœci, którym jest technik mechatronik. Młody człowiek kończšcy tę szkołę ma w zasadzie zapewnionš pracę w lokalnych firmach, a od gminy może otrzymać nowe mieszkanie – dodaje.

Takie działania to częœć projektu „Karlino na drodze rozwoju", który ma stanowić odpowiedŸ samorzšdu na aktualnš sytuację demograficznš mniejszych miast. – W ramach projektu podejmujemy szereg działań tworzšcych łatwš œcieżkę rozwoju dla młodych ludzi, którzy majš szansę rozwijać się i zostać „na miejscu" wspierajšc rozwój lokalnych przedsiębiorstw. Najważniejszym i najcenniejszym zasobem naszej gminy sš ludzie – zaznacza burmistrz.

I dodaje, że tak duży wysiłek inwestycyjny, szczególnie zwišzany z budowš nowych mieszkań komunalnych, to wyzwanie dla budżetu, ale innego sposobu na powiększenie potencjału społecznego i gospodarczego gminy na razie nikt nie wymyœlił. Š?

Opinie

Janusz Żmurkiewicz | prezydent Œwinoujœcia

Utrzymujšc wysoki poziom działań inwestycyjnych i prospołecznych, Œwinoujœcie stało się silnym oœrodkiem gospodarczym w regionie zachodniopomorskim, o jednej z najniższych w kraju stóp bezrobocia. Ma to również odzwierciedlenie w rankingach sporzšdzanych przez niezależne media czy portale turystyczne. W tym roku w rankingu Skyscannera Œwinoujœcie znalazło się wœród 25 najpiękniejszych nadmorskich miejscowoœci œwiata. To naprawdę cieszy. Przed nami rok wyjštkowy, przede wszystkim ze względu na iloœć œrodków przeznaczonych na inwestycje. To ponad 220 mln zł. Dla porównania, w 2002 r., gdy obejmowałem urzšd prezydenta miasta, było to około 7 mln zł. Najważniejszym jednak wyzwaniem i jednoczeœnie spełnieniem wieloletnich marzeń będzie budowa tunelu łšczšcego wyspy Uznam i Wolin. Rozwišzanie sprawy stałego połšczenia ma dla nas fundamentalne znaczenie, warunkujšc dalszy prawidłowy rozwój wszystkich sfer funkcjonowania miasta, w tym tych dwóch najważniejszych – gospodarki i turystyki.

Janusz Gromek | prezydent miasta Kołobrzeg

W Kołobrzegu w nadchodzšcym roku kładziemy głównie nacisk na dwa aspekty: poprawę jakoœci życia mieszkańców i edukację najmłodszych. Już teraz rozpoczynamy dwa projekty finansowane z Unii Europejskiej - „Zdrowe dzieci w zdrowych gminach" oraz „Równy start – zwiększenie szans dostępu do edukacji przedszkolnej", obejmujšcy również dzieci niepełnosprawne. Duże nadzieje wišżę z projektem zakładajšcym współpracę miast w obszarze polityki senioralnej. Na tym polu wcišż mamy dużo do zrobienia.

Sukcesem w ostatnich latach było rozpoczęcie budowy drogi S6 w wariancie „kołobrzeskim", o który przez lata mocno zabiegaliœmy. Walczymy o to, aby jak najszybciej powstała droga S11. Dla turystycznego Kołobrzegu dostępnoœć komunikacyjna to podstawa istnienia.

Podsumowujšc wszystko jednym zdaniem, chcę, aby wszyscy nasi mieszkańcy czuli radoœć z bycia kołobrzeżanami.

Maciej Berlicki | burmistrz gminy i miasta Sianów

W przyszłym roku Sianów obchodzić będzie 675. rocznicę nadania praw miejskich. Czekajš nas zwišzane z tym ciekawe wydarzenia, ale to także

ogromne dziedzictwo i zobowišzanie wobec mieszkańców, by dalej pracować na rzecz rozwoju miasta i gminy.

Nasz samorzšd skupia się więc na skutecznej realizacji wielu przedsięwzięć. W 2018 r. będzie to dodatkowe wyzwanie, bo wówczas nastšpi rozstrzygnięcie wielu konkursów o dofinansowanie z funduszy UE, co dla samorzšdów oznacza kumulację zadań na niespotykanš wczeœniej skalę, a to może oznaczać problemy ze znalezieniem wykonawców i zmieszczeniem się w kosztorysach. Także w Sianowie przyszły rok będzie rekordowy pod względem wartoœci dofinansowań i wydatków inwestycyjnych. Możliwe też, że w wielu gminach nawarstwiš się problemy finansowe, nas to jednak nie dotyczy, gdyż staramy się prowadzić stabilnš politykę finansowš na miarę naszych możliwoœci.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL