Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Młode wizje Szczecina i okolic

Krzysztof Wojciech Żywucki, „SKM Szczecin Zdroje – koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych” – nagroda w kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne.
materiały prasowe
Projekt węzła komunikacyjnego, siedziba teatru, rewitalizacja wiejskiego majštku – zwycięskie projekty konkursowe

Jak w przyszłoœci mogš wyglšdać tereny pod stację SKM w Zdrojach, nowoczesny budynek Teatru Współczesnego w Szczecinie czy „Majštek Rzędziny" – swoje koncepcje zmiany w regionie pokazali młodzi architekci i urbaniœci, którzy wzięli udział w konkursie marszałka województwa zachodniopomorskiego na najlepszš pracę dyplomowš zwišzanš tematycznie z województwem zachodniopomorskim. Odbywał się on już po raz ósmy. Zgłoszono do niego 15 prac magisterskich i inżynierskich. Większoœć z nich była ze szczecińskiego oœrodka akademickiego, a dwie nadesłano z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Nowy symbol miasta

Prace były podzielone na trzy kategorie: planowanie przestrzenne i projekt urbanistyczny, projektowanie architektoniczne i architektura krajobrazu. Wszystkie musiały dotyczyć Szczecina lub regionu.

Wœród prac nie zabrakło prostoty, ale i odwagi wykraczajšcej poza dotychczasowe funkcje miejsc publicznych, a nawet projektów marzeń.

– Po raz kolejny zostaliœmy oczarowani pracami konkursowymi, które niosš œwieżoœć spojrzeń na Pomorze Zachodnie i na to, jak tworzyć je jeszcze piękniejszym i jeszcze lepszym miejscem do życia – uważa Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

Dodaje, że niektóre projekty, jak te dotyczšce Doliny Odry czy SKM, wpisujš się niemal bezpoœrednio w działania samorzšdu województwa. – To szczególnie cieszy, bo œwiadczy o tym, że nasze inwestycje rozpalajš wyobraŸnię mieszkańców regionu. Trzymam kciuki za karierę wszystkich uczestników konkursu i życzę, by jak najwięcej ich prac powstawało w naszym regionie – dodaje.

W kategorii planowanie przestrzenne i projektowanie urbanistyczne nagrodę przyznano Krzysztofowi Żywuckiemu za projekt „SKM Szczecin-Zdroje – koncepcja stacji i rewitalizacja terenów przyległych". W zamyœle autora zaproponowana przez niego odważna bryła budynku mogłaby się stać nowym symbolem prawobrzeżnego Szczecina. Projekt nagrodzono za możliwoœć poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej oraz metropolitalnej poprzez stworzenie ważnego węzła przesiadkowego.

– Stworzyłem projekt stacji kolejowej przystanku w Zdrojach dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej. To ważny węzeł komunikacyjny. Mamy tam trasę szybkiego tramwaju, autobusy, parkingi, stacje rowerowe, postoje taksówek – mówił podczas gali laureat.

Podkreœlił, że jest człowiekiem, który nie lubi robić rzeczy bez sensu, projektować czegoœ w powietrzu, a w swojej pracy chciał zrobić coœ, co może pomóc usprawnić komunikację, żeby w Szczecinie żyło się lepiej.

– Z racji tego, że ruszyły prace nad tš kolejš, to wydaje mi się, że może to być ciekawy głos w dyskusji – tłumaczył. Kapituła Konkursu wyróżniła także projekt „Metropolitalny Park Doliny Odry" autorstwa Joanny Hartwig i Marty Smolarczyk.

Druga skóra teatru

W kategorii „projektowanie architektoniczne" nagrodę głównš przyznano Martynie Kuchnowskiej za projekt „Teatr Współczesny w Szczecinie", którego siedzibę umiejscowiono na Łasztowni. Projekt obejmuje prawie całkowicie przeszklonš, nietypowo ukształtowanš bryłę budynku z drugš elewacjš, co daje niezwykły efekt całkowitej ekspozycji jego wnętrza za dnia oraz niezwykłych iluminacji œwietlnych nocš i możliwoœć obserwowania z zewnštrz i wewnštrz. Oprócz koncepcji nowego budynku obejmuje też zagospodarowanie terenu wobec niego, a także jest próbš przedstawienia zupełnie nowej organizacji przestrzeni tego fragmentu wyspy.

Sam obiekt okreœlono jako „Sztukę" – „Spektakl", wszystko przez to, że miałby pozwalać na obserwację pracy artystów przez cały dzień, tworzšc w ten sposób wrażenie niekończšcego się spektaklu.

Wyróżnienie otrzymała także praca Filipa Raupuka – „Obiekt kontemplacji na terenie parku im. Jana Kasprowicza w Szczecinie", który z lustra wody na jeziorze Rusałka tworzy wejœcie w œwiat wyciszenia i zadumy, tworzšc symbolicznš granicę œwiatów sacrum i profanum.

OdnaleŸć ducha

Z kolei w kategorii „architektura krajobrazu" o znaczeniu ponadlokalnym najlepsza okazała się praca „Majštek Rzędziny. Wszystko tutaj było – spokój, szczęœcie i życie pełne sensu" wykonana przez Justynę Hładkulik.

Rzędziny to wczeœniej niemieckie Nassenheide (mokre wrzosowiska). To wieœ w powiece polickim, a projekt miał przywrócić jš do życia.

Koncepcja obejmuje zagospodarowanie terenu dawnego majštku zlokalizowanego w samym œrodki wsi, a opracowaniem został objęty teren dawnego folwarku wraz z pałacem i ogrodem. Proponowana zabudowa uformowana została tak, by wpisać się w otoczenie i zachować tożsamoœć miejsca.

Jury doceniło w tej pracy wyczucie i doskonale zaplanowanš strukturę urbanistycznš, uszanowanie i podkreœlenie wszystkich elementów, które stanowiš historyczne dziedzictwo wioski Rzędziny, oraz pomysł na jej ożywienie.

W tej samej kategorii przyznano też wyróżnienie, którym uhonorowano pracę „Wioœlarski Oœrodek Olimpijski Dziewoklicz" Magdaleny Andruszkiewicz. Autorka stworzyła atrakcyjnš koncepcję funkcjonalno-przestrzennš oœrodka wioœlarskiego wraz z ciekawymi funkcjami towarzyszšcymi. Projekt mógł by się przyczynić do przywrócenia komunikacji wodnej w postaci białej floty, a także usprawnić komunikację kolejowš na szczecińskim Międzyodrzu.

– Ten konkurs zakorzenił się już mocno w œwiadomoœci. Dzięki niemu możemy poznać pomysły młodych, które sš ważne i potrzebne dla rozwoju naszego województwa – mówi Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL