Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Rurocišg kontra statki

Rurocišg na dnie Bałtyku utrudni funkcjonowanie portu w Œwinoujœciu.
Wikipedia
Zmiany położenia gazocišgu jako zagrażajšcego rozwojowi domaga się przed sšdem port w Œwinoujœciu. Sprawa toczy się już siedem lat.

Swojš skargę do Sšdu Administracyjnego w Hamburgu Zarzšd Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA złożył już w 2010 roku. Chodzi o głębokoœć rurocišgu Nord Stream, który zdaniem portu utrudni ruch statków do Œwinoujœcia. W 2015 rok sšd odrzucił polskš skargę, jednak w kolejnym roku władze spółki złożyły odwołanie. 25 wrzeœnia ma zapaœć kolejna decyzja w tej sprawie.

– Sšd drugiej instancji ma trzy możliwoœci – wyjaœnia mec. Michał Lizak, pełnomocnik portu. – Może oddalić nasze odwołanie. Może też uznać, że ZMPSiŒ ma prawo do wnoszenia skargi, ale nie ma merytorycznych racji. No i wreszcie – co byłoby zgodne z normami prawa unijnego i niemieckiego – uznać racje portu.

Działania portu to częœć szeregu działań, jakie prowadzš polskie instytucje w sprawie istniejšcego już Nord Stream I i planowanego Nord Stream II. Niemiecko-rosyjska spółka położyła na dnie Bałtyku liczšcy 1222 km rurocišg, który połšczył Rosję z Niemcami. Od 2011 transportuje niš gaz, omijajšc tym samym Polskę i kraje bałtyckie. Teraz Gazprom planuje budowę kolejnych rur, nazwanych Nord Stream II. Przeciwko budowie obydwu protestuje Polska – jako godzšce w interes kraju i solidarnoœć europejskš. Swojš samodzielnš kampanię prowadzi Zarzšd Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA. Rzecz dotyczy swobodnego podejœcia dla statków do portu w Œwinoujœciu, do którego tor wodny ma dzisiaj głębokoœć 14,5 m. To oznacza, że port może przyjšć statki o maksymalnym zanurzeniu 13,5 m.

– Strefa bezpieczeństwa dla większoœci typów statków wynosi 1 m. Taka jest rezerwa nawigacyjna, odległoœć pomiędzy dnem a stępkš statku – wyjaœnia „Rzeczpospolitej" Dariusz Słaboszewski, prezes ZMPSiŒ SA.

W przypadku gazowców rezerwa wynosi 2 m, a to z kolei oznacza, że do terminalu mogš wpływać statki o zanurzeniu maks. 12,5 m.

Ma się to zmienić, gdyż ZMPSiŒ SA planuje inwestycje za blisko miliard złotych. Wœród nich m.in. przebudowę terminalu promowego czy też budowę stanowiska statkowego do reeksportu LNG w porcie zewnętrznym w Œwinoujœciu. Wszystko do 2022 roku. Kolejne plany przewidujš budowę głębokowodnego zewnętrznego terminala kontenerowego w Œwinoujœciu z głębokoœciš technicznš 17 m.

– Dzisiaj Bałtyk przyjmuje statki o zanurzeniu do 15,4 m, bo taka bariera jest w Cieœninach Duńskich. Może w przyszłoœci ich zanurzenie będzie jeszcze większe, jeżeli cieœnina zostanie pogłębiona. Na œwiecie powstajš coraz większe statki. Już teraz musimy myœleć o tym, co będzie za kilkadziesišt lat – mówi Dariusz Słaboszewski. Tymczasem wg ostatnich badań rurocišg Nord Stream koło Œwinoujœcia miejscami leży na głębokoœci powyżej 17 m. Zakładajšc jego œrednicę na 1,5 m, a strefę bezpieczeństwa na 2 m, należy przyjšć, że dopuszczalne zanurzenie statków wynosi mniej niż 13,5 m. To o 2 m mniej niż plany rozwojowe portu.

Dlatego Zarzšd Morskich Portów Szczecin i Œwinoujœcie SA już na etapie planowania zgłaszał swoje zastrzeżenia. W 2010 roku władze portu wystšpiły do niemieckich urzędów ze sprzeciwem na wydanie pozwoleń na budowę, a po ich odrzuceniu złożyły skargę w Sšdzie Administracyjnym w Hamburgu. W 2015 roku sšd odrzucił jednak skargę wobec niemieckiego Urzędu Żeglugi i Hydrografii, uznajšc jš za niedopuszczalnš.

– Sšd pierwszej instancji przyjšł, że ZMPSiŒ nie może być stronš w sprawie, tzn. nie może zaskarżać pozwoleń ani domagać się zagłębienia rurocišgu – wyjaœnia mec. Michał Lizak, pełnomocnik ZMPSiŒ SA. – Tym samym sšd uznał, że ZMPSiŒ nie ma interesu prawnego i faktycznego w występowaniu w tego typu sprawie. To doœć kuriozalne orzeczenie stoi w sprzecznoœci z dotychczasowym orzecznictwem sšdów niemieckich, zgodnie z którym w analogicznych sprawach z podmiotami zagranicznymi sšdy przyznawały tym podmiotom prawo do złożenia skargi – komentuje Lizak.

W 2016 roku strona polska złożyła odwołanie, zarzucajšc w nim naruszenie przez niemieckie urzędy szeregu przepisów prawa unijnego i niemieckiego, m.in. swobody œwiadczenia usług i wolnoœci prowadzenia działalnoœci gospodarczej.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL