Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

„Łasztownia. Nowe serce miasta": Pomysły na Wyspę Grodzkš, Łasztownię, Portu Wolnocłowego, Kępę Parnickš i Wyspę Zielonš

Prace planistyczne zwišzane z Łasztowniš rozpocznš się w grudniu tego roku, a w styczniu 2018 r. zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego.
Fotorzepa/Bartosz
Do udziału w konkursie na pomysł na zagospodarowanie Œródodrza w Szczecinie zgłosiło się 251 biur architektonicznych – z Polski, Niemiec, Danii, Hiszpanii, a nawet z Japonii.

Konkurs „Łasztownia. Nowe serce miasta" ma wyłonić najlepszy pomysł na wykorzystanie 200 ha terenu obejmujšcego Wyspę Grodzkš, Łasztownię wraz z obszarem Portu Wolnocłowego, Kępę Parnickš i Wyspę Zielonš.

Regulamin zakłada opracowanie trzech „przybliżeń" tej wizji: od wersji szerokiej dla całego Œródodrza, poprzez poœredniš, obejmujšcš całoœć Łasztowni, po szczegółowy plan dotyczšcy 40 ha jej najbardziej atrakcyjnych terenów.

Głównym celem zmian jest zintegrowanie Œródodrza z miastem tak, by teren przycišgał mieszkańców. Jak podkreœlił Jarosław Bondar, architekt miasta, działania zmierzajšce do realizacji tego celu zostały już zainicjowane i polegajš m.in. na przekształceniach układu drogowego oraz przesšdzeniu o lokalizacji i kształcie mostu Kłodnego, który połšczy Łasztownię z ulicš Jana z Kolna.

Wizualizacja nowego mostu ukazuje jasnš konstrukcję ze 100-metrowym, nieco pochylonym pylonem.

– Chcielibyœmy, by ten most był pierwszym elementem, który zostanie zbudowany w ramach projektu – mówił prezydent Piotr Krzystek podczas prezentacji koncepcji i wizualizacji mostu w 2015 roku. – Wracamy do historycznego układu połšczeń. Trasa Zamkowa będzie służyć tylko tranzytowi, nowy most przywróci Łasztownię miastu.

Odwieczna przeprawa

Wyspa od zawsze ułatwiała przeprawę przez Odrę – tędy prowadził najstarszy szlak komunikacyjny łšczšcy oba brzegi. Drewniany most (w miejscu dzisiejszego mostu Długiego) zbudowano tu już pod koniec XIII wieku. Wtedy też miasto nabyło wyspę (znacznie wówczas mniejszš) i zaadaptowało do celów portowych. Z tym zwišzana jest jej nazwa – œredniowieczne słowa łacińskie lastagium, lestagium (polski odpowiednik: łaszt) oznaczajš miarę objętoœci ładunku (np. sypkiego).

Wkrótce rozpoczęła się zabudowa terenu i eksploatacja na potrzeby przemysłu stoczniowego i drzewnego. Powstała też rzeŸnia miejska, z którš zwišzana była pierwsza inkarnacja mostu Kłodnego – przeprawa powstała na przełomie XV i XVI wieku i poczštkowo służyła jedynie jako kładka do rzeŸni.

 

Obecny układ ulic Łasztowni pochodzi z pierwszej połowy XVIII stulecia. Secesyjna zabudowa z przełomu XIX i XX wieku – m.in. domy dla robotników, fabryki i obiekty usługowe (największš budowlš była cukrownia przy ulicy Władysława IV) – została zniszczona podczas alianckich nalotów z lat 1942–1944.

Plan wieloletni

Przeszłoœć Łasztowni jest dobrze znana, podobnie z przyszłoœciš – do 20 wrzeœnia architekci majš czas na dostarczenie miastu projektów zagospodarowania nowego serca Szczecina. W paŸdzierniku komisja konkursowa kierowana przez prof. Magdalenę Staniszkis ogłosi wyniki obrad. W grudniu rozpocznš się prace planistyczne, w styczniu 2018 r. zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego, a od wrzeœnia 2018 r. rozpocznie się poszukiwanie inwestorów.

– Jednoczeœnie do 2020 r. planowana jest budowa mostu Kłodnego i przebudowa układu drogowego zdecydowanie poprawiajšca dostęp do całego Œródodrza – dodaje Jarosław Bondar, który pełni też rolę wiceprzewodniczšcego komisji konkursowej.

To oznacza, że prace nad nowym sercem ruszš na dobre około 2020 r. i będzie to poczštek długiej drogi – przykłady innych miast rewitalizujšcych tereny poportowe (m.in. Londynu i Hamburga) pokazujš, że jest to proces wieloletni i wieloetapowy.

– Liczba zgłoszeń œwiadczy o tym, że firmy, podobnie jak my, widzš potencjał w Łasztowni – uważa Piotr Krzystek. – Mamy szansę stworzyć nowš wizytówkę Szczecina. Z niecierpliwoœciš czekam na końcowe rozstrzygnięcia.

Pula nagród szczecińskiego konkursu wynosi 425 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda – 150 tysięcy.

RzeŸnia jak nowa

Pierwszy krok ku zmianie wizerunku Łasztowni postawiono w kwietniu 2013 roku, kiedy rozpoczęła się renowacja XIX-wiecznego budynku dawnej rzeŸni miejskiej. Obecnie znajdujš się tu biura firmy spedycyjnej, sala konferencyjno-projekcyjna, księgarnia oraz restauracja Stara RzeŸnia. „Naszš idee fixe jest promocja inicjatyw i przedsięwzięć zwišzanych z kulturš, sztukš i twórczoœciš artystycznš oraz edukacjš. Chcemy również upowszechniać portowe i morskie tradycje Szczecina" – piszš właœciciele.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL