Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Kawka poprawiła jakość powietrza

W ramach kampanii edukacyjnej zwišzanej z programem Kawka organizowano festyny miejskie.
Rzeczpospolita
Na walkę ze smogiem na terenie województwa zachodniopomorskiego nie ma na razie œrodków. Urzšd Marszałkowski nie dostał dotacji na nowy program walki ze smogiem.

– Na tle innych regionów wypadamy znacznie korzystniej pod względem jakoœci powietrza, ale stężenie zanieczyszczeń i tak zostało w ostatnim czasie w naszym województwie przekroczone – przyznaje Łukasz Jucha z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Chodzi o pył zawieszony PM10 oraz zawarty w nim benzo(a)piren. Głównym powodem powstania tych zanieczyszczeń jest palenie niskiej jakoœci paliwem w przestarzałych piecach w okresie jesienno-zimowym.

– Zgodnie z prawem ochrony œrodowiska Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwala programy ochrony powietrza dla stref, w których stwierdzono przekroczenia obowišzujšcych standardów – wyjaœnia Łukasz Jucha. Aktualnie – dodaje – obowišzujšce programy zostały przyjęte uchwałami z 29 paŸdziernika 2013 r.

W ich ramach realizowany jest m.in. program Kawka. Chętni właœciciele lub zarzšdcy nieruchomoœci mogš się starać w urzędzie gminnym (miejskim) o udzielenie dotacji celowej na likwidację Ÿródeł niskiej emisji i zastšpienie ich Ÿródłami proekologicznymi, czyli na wymianę starego węglowego pieca na piec gazowy, elektryczny lub przyłšcze do miejskiej sieci ciepłowniczej. Na wymianę pieca można było dostać nawet 5 tys. zł.

– Do tej pory w ramach programu Kawka zlikwidowano na terenie Szczecina ponad 800 starych pieców, które zastšpiono bardziej ekologicznymi Ÿródłami ciepła. Do końca sierpnia 2018 r. ma być w sumie zdemontowanych jeszcze ok. 1000 pieców – mówi Piotr Zieliński z Urzędu Miasta w Szczecinie.

Koszt dwóch edycji programu Kawka wyniósł w Szczecinie blisko 30 mln zł, z czego prawie połowa pochodziła z dotacji wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska (WFOŒiGW). Natomiast do końca sierpnia 2018 r. zarzšdcy komunalni planujš likwidację pieców i podłšczenie do ogrzewania z miejskiej sieci ciepłowniczej 42 budynków. Oprócz tego zostanie w nich wykonana termomodernizacja oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Koszty tych inwestycji to niespełna 17 mln zł.

Nie będzie już jednak kolejnej edycji programu Kawka. Takš decyzję podjšł Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Zdecydował się on nie przekazać WFOŒiGW dotacji na ten cel. Zamiast tego programu oraz kilku innych ma postać nowy.

W tej chwili Urzšd Marszałkowski pracuje więc nad programem antysmogowym. Ma on zastšpić m.in. program Kawka i obowišzywać przez trzy lata. Zostanie uruchomiony po uzyskaniu dotacji z WFOŒiGW w Szczecinie. W jego ramach przewidziano wymianę około 1 tys. przestarzałych kotłów na paliwo stałe. O fundusze mogliby się ubiegać mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe. Zakup pieców uwzględniajšcych nowoczesne Ÿródła energii refundowany byłby nawet w 50 proc., lecz nie więcej niż do kwoty 10 tys. zł na jeden lokal mieszkalny.

Nie wiadomo, czy program antysmogowy zostanie w ogóle uruchomiony. Rada nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie przyznała bowiem dotacji na ten cel.

Urzšd Marszałkowski się jednak nie poddaje. – Od szefa rady nadzorczej funduszu usłyszeliœmy, że właœciwie problem smogu się kończy, bo kończy się sezon grzewczy. Dla mnie to zupełnie niezrozumiała argumentacja, której nie przyjmuję do wiadomoœci – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz. – Wysyłałem pismo do ministra œrodowiska Jana Szyszki, bowiem przewodniczšcy rady nadzorczej jest jego przedstawicielem, o podjęcie przez resort kroków zwišzanych z rozpatrzeniem wniosku i uruchomieniem œrodków. Jeżeli nic się nie zmieni, to do uruchomienia programu po prostu nie dojdzie.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: r.krupa@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL