Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Rusza długo oczekiwana spalarnia

EcoGenerator jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajnoœci 10 ton na godzinę.
materiały prasowe
Ważna inwestycja w Szczecinie EcoGenerator na Ostrowie Grabowskim została ukończona i oddana do użytku.

Wart 711 mln zł zakład będzie mógł rocznie przerabiać 150 tys. ton œmieci, nie tylko ze Szczecina i innych gmin województwa, ale także z zagranicy.

Wykonawca inwestycji – włoska firma Termomeccanica Ecologia – pod koniec grudnia zgłosił zakład do odbiorów końcowych. – Powołano komisję, której zadaniem jest zapoznanie się z obszernš dokumentacjš, m.in. powykonawczš, projektowš, instrukcjami urzšdzeń, instrukcjami postępowania w okreœlonych sytuacjach oraz sprawdzenie prawidłowoœci działania całej instalacji – opowiada Wojciech Jachim, rzecznik Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO), do którego należy spalarnia. Komisja jeszcze pracuje. W cišgu kilku tygodni powinna wydać œwiadectwo przejęcia zakładu. Po końcowych odbiorach EcoGenerator powinien osišgnšć swojš zakładanš moc turbiny w kogeneracji 7 MWe i 28 MWt, bez produkcji ciepła 13 MWe.

Zakład ma odzyskiwać ciepło ze spalin za pomocš dwóch pomp ciepła o mocy 2 MW każda. EcoGenerator jest wyposażony w dwie linie spalania odpadów komunalnych o wydajnoœci 10 ton na godzinę. Jego ruszty sš przystosowane do palenia odpadów o kalorycznoœci od 8 do 13 tys. kJ/kg. Dzięki spalarni odpady ze Szczecina i innych gmin województwa nie będš powiększać składowisk, tylko zostanš w bezpieczny sposób zamienione w energię. Zakład ma zapewniać pršd i ciepło dla ok. 30 tys. mieszkań.

Na EcoGenerator Szczecin czekał kilka ładnych lat. W połowie 2009 roku budowa spalarni odpadów komunalnych została wpisana do „Planu gospodarki odpadami dla województwa zachodniopomorskiego na lata 2009–2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013–2018".

W 2010 roku radni zgodzili się na przystšpienie Szczecina do projektu pod nazwš „Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego". W paŸdzierniku 2013 roku wojewoda wydał pozwolenie na budowę spalarni i wkrótce ruszyły pierwsze prace ziemne. Wykonawcš inwestycji był Mostostal Warszawa. – Zakład miał ruszyć w grudniu 2015 roku. Jednak z powodu nieprzewidzianych problemów na budowie, m.in. zalaniu uległ wykop pod bunkier odpadów, obniżył się poziom kanału Duńczyca, przez co trzeba było przeprojektować pompownię wody, zgodziliœmy się z wykonawcš na przedłużenie terminu do grudnia 2016 roku – opowiada Wojciech Jachim. Jednak nie udało się to, bo 14 czerwca 2016 roku Mostostal Warszawa przerwał realizację inwestycji, a to oznaczało koniecznoœć znalezienia nowego wykonawcy. Dlatego ZUO zwrócił się do Ministerstwa Œrodowiska o zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu. Spółka otrzymała takš zgodę z terminem do końca 2017. W listopadzie 2016 roku ZUO podpisał umowę z włoskš firmš Termomeccanica Ecologia na dokończenie spalarni odpadów komunalnych w Szczecinie. Wartoœć tego kontraktu wynosiła 232,5 mln zł.

Spalarnia miała być gotowa do końca 2017 roku. Ten termin został dotrzymany. W sumie budowa spalarni pochłonęła 711 mln zł, z czego 279 mln zł to dotacja z Funduszu Spójnoœci Unii Europejskiej, 327 mln – obligacje Banku Pekao SA, a 42 mln zł – œrodki własne ZUO. Wojciech Jachim mówi, że w zwišzku z zerwaniem kontraktu przez Mostostal Zakład Unieszkodliwiania Odpadów wyegzekwował wypłatę bankowej gwarancji należytego wykonania umowy w wysokoœci 33,3 mln zł. – Po oszacowaniu przez ZUO wszystkich kosztów dodatkowych, które spółka poniosła z powodu zerwania kontraktu przez Mostostal, wystšpimy z odpowiednim roszczeniem – zapowiada rzecznik ZUO.

Wystšpienie na drogę sšdowš przeciw ZUO zapowiada Mostostal Warszawa. – Obecnie przygotowywany jest pozew o zapłatę za roboty budowlane zrealizowane przez Mostostal Warszawa na budowie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie. Zostanie złożony do sšdu lada dzień – mówi Marta Kaczorowska z Mostostalu Warszawa.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL