Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Pomorze Zachodnie

Rocznica pisana przez mieszkańców

Akcja „Codziennie Polskę tworzymy” obecna jest m.in. na billboardach.
materiały prasowe
„Codziennie Polskę tworzyMy" – pod takim hasłem organizowane sš w Szczecinie obchody stu lat niepodległoœci.

Piotr Krystek, prezydent Szczecina, tak opisuje program działań zwišzanych z obchodami:

– Na niepodległoœć chcemy spojrzeć przez pryzmat szczecinian, bo przecież ich własna niepodległoœć realizuje się codziennie właœnie tutaj.

„Jak to jednak zrobić w Szczecinie, w innych miastach i regionach, które w 1918 roku polskie nie były? Staraliœmy się znaleŸć odpowiedŸ. Chcemy obchodzić to œwięto na nasz, wyjštkowy sposób – jako pochwałę codziennoœci, z myœlš o przyszłoœci i przez pryzmat mieszkańców, którzy tworzš Polskę codziennie" – opisujš organizatorzy.

Efektem jest inicjatywa „Codziennie Polskę tworzyMy". To nazwa niemal rocznego programu obchodów. Jednym z elementów jest portal mojaniepodleglosc.pl, na którym publikowane sš wypowiedzi znanych osób zwišzanych ze Szczecinem.

Biało-czerwona filharmonia

To też kampanie outdoorowe, wydawnictwa, konkurs plastyczny dla uczniów i przedszkolaków, konferencja o przyszłoœci miast i regionów skierowana do samorzšdowców z całej Polski (zaplanowana na kwiecień).

Miasto ponadto przeznacza 100 tys. zł na działania obywatelskie w formie tzw. małych dotacji dla inicjatyw obywatelskich o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, artystycznym, społecznym, które włšczš mieszkańców w obchody rocznicy. Organizowane będš także panele, koncerty, wystawy, festyny sšsiedzkie.

Kumulacja przedsięwzięć zwišzanych z obchodami Œwięta Niepodległoœci nastšpi 4 listopada 2018 r. Wtedy zorganizowany zostanie koncert rodzinny, jazzowy, muzyki tradycyjnej i elektronicznej. Miasto planuje też koncert kameralny na 11 listopada. Filharmonia weŸmie udział w inicjatywie „Muzyczne dekady wolnoœci", która transmitowana będzie przez telewizję i radio. Szczecinianie i turyœci odwiedzajšcy miasto już mogš zobaczyć 11. dnia każdego miesišca podœwietlony biało-czerwonymi barwami gmach filharmonii.

Dwie daty

Także Wrocław znalazł swój sposób na œwiętowanie obchodów odzyskania niepodległoœci. Na tweetupie #100latNiepodległoœci zaprezentował je prezydent miasta Rafał Dutkiewicz.

Obchody we Wrocławiu rozpocznš się 16 marca; wtedy odbędzie się koncert „Gintrowski, a jednak coœ po nas zostanie...". 29 czerwca, w rocznicę œmierci artysty i polityka, odsłonięte zostanie popiersie Ignacego Jana Paderewskiego. Wiele wydarzeń zaplanowano na 4 czerwca. W tym dniu rondo nieopodal wrocławskiego lotniska otrzyma nazwę 4 Czerwca, a na jego œrodku stanie maszt z biało-czerwonš flagš.

Dutkiewicz zwraca uwagę, że niepodległoœć kojarzy się z dwoma datami. – Z rokiem 1918 oraz pamiętanym 1989, kiedy to na zamknięcie dekady Solidarnoœci została ona potwierdzona. Dlatego też 4 czerwca odbędzie się Festiwal Wolnoœci i Demokracji – zapowiedział.

We wrzeœniu w Muzeum Architektury zostanie otwarta wystawa o osišgnięciach Polski „1918–2018: Stulecie Niepodległoœci. Z Polski w œwiat". Natomiast 11 listopada na biało-czerwono rozbłyœnie miejski stadion przy alei Œlšskiej.

Prezydent Wrocławia zapowiedział także, że specjalny sztandar stulecia będzie wędrował po wrocławskich szkołach, a na koniec otrzyma go placówka, której zostanie nadanie imię Stulecia Niepodległoœci.

Parada na œwięto

– W Gdańsku zainaugurowaliœmy obchody stulecia niepodległoœci i stulecia praw wyborczych kobiet na poczštku listopada 2017 r. – opisuje Anna Iwanowska z gdańskiego magistratu. – Osiš spajajšcš roczne œwiętowanie jest cykl gdańskich debat obywatelskich, podczas których podejmujemy zagadnienia zwišzane z niepodległoœciš zarówno w kontekœcie historycznym, jak i dziedzictwa współczesnoœci – dodaje. Wezmš w nich udział znane osoby ze œwiata kultury, historii, nauki, polityki i życia społecznego.

Miejskie instytucje przygotowujš dodatkowo specjalne programy artystyczno-kulturalne skierowane do mieszkańców. Z tej okazji przygotowywany jest również okolicznoœciowy medal.

Władze miasta planujš też wybudowanie masztu, na którym zawiœnie polska flaga, a w czasie ważnych miejskich uroczystoœci – flaga Gdańska. Podczas samego Œwięta Niepodległoœci tradycyjnie ulicami miasta przejdzie parada.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL