Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Nadchodzi Rok Odry

Projekt Odrzańskiej Drogi Wodnej na całej długoœci został wyceniony na niemal 30 mld złotych
AdobeStock
Uczynienie z Odry motoru napędowego rozwoju pięciu województw będzie kosztować ponad 30 mld zł. Ale się opłaci.

Deklaracja Odrzańska „Odra dla samorzšdu – samorzšd dla Odry" podpisana we wrzeœniu w Opolu to pierwszy krok do zjędnoczenia samorzšdów i biznesu regionów nadodrzańskich dla wspólnego celu – inwestycji w gospodarce.

Pod dokumentem podpisało się 21 samorzšdowców Opolszczyzny. A także strategiczne opolskie przedsiębiorstwa: Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn, Petrochemia-Blachownia Fabryka Aparatury i Urzšdzeń Famet, Górażdże Cement, Kędzierzyn-KoŸle Terminale, Cementowni Odra.

Wœród organizacji okołobiznesowych udział w projekcie na rzecz rewitalizacji Odry wyraziło również szeœć z regionu: Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy, Opolska Izba Gospodarcza oraz Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem, przewodniczšcy Naczelnej Organizacji Technicznej Rada w Opolu i Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Frontem do rzeki

Samorzšd województwa opolskiego już dawno zauważył wagę Odry dla rozwoju regionu. Jest o tym mowa m.in. w Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, planie transportowym województwa opolskiego 2020, w planie zagospodarowania przestrzennego oraz w Strategii Rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Teraz region zyskał silnego sojusznika w Warszawie. Obecny przy podpisaniu deklaracji Jerzy Materna, sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Œródlšdowej, poinformował, że rok 2019 będzie rokiem Odry, a celem rzšdu jest m.in. doprowadzenie najważniejszych szlaków rzecznych do III klasy żeglownoœci (1,8 metra tzw. głębokoœci tranzytowej).

Niedobory wody w korytach rzek majš zapewnić budowane zbiorniki retencyjne. Jeszcze w tym roku ma być gotowy wstępny projekt programu modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej.

– Rozpoczynamy studium wykonalnoœci, wszelkie dane dotyczšce chociażby wykorzystania ekonomicznego sš niezmiernie istotne – mówił w Opolu Jerzy Materna.

Ile to będzie kosztować

Najwięcej, bo 11 mld zł, ma pochłonšć budowa Kanału Œlšskiego, który połšczy Odrę z Wisłš. Przewidziano też 3,1 mld zł na dostosowanie Kanału Gliwickiego, 2,9 mld zł na modernizację 20 stopni wodnych oraz 6,6 mld zł na budowę 14 nowych stopni wodnych na odcinku Brzeg Dolny–ujœcie Nysy Łużyckiej oraz 4,5 mld zł na budowę oœmiu stopni wodnych na tzw. Odrze granicznej. Blisko 670 mln zł zaplanowano na przeprojektowanie zbiornika Racibórz z funkcji suchej na wielofunkcyjnš.

W ramach Odrzańskiej Drogi Wodnej w latach 2021–2030 planowane jest wybudowanie kanału KoŸle–Ostrawa, który będzie polskš częœciš drogi wodnej do Dunaju.

Transport rzeczny to pięta achillesowa polskiej gospodarki. Przez dziesięciolecia zaniedbany, zszedł w końcu na margines, ponieważ poziom inwestycji w rzeki przerósł możliwoœci lokalnych samorzšdów i biznesu.

Obecnie w Polsce 86 proc. przewozu towarów to transport drogowy, 12,5 proc. kolejowy, a jedynie 0,4 proc. odbywa się drogš wodnš. Tymczasem zobowišzania w tzw. białej księdze wobec Unii Europejskiej zakładajš, że do 2030 r. drogš wodnš powinno odbywać się 30 proc. transportu w każdym kraju Wspólnoty.

W styczniu prezydent Andrzej Duda ratyfikował europejskie porozumienie w sprawie głównych œródlšdowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN). Konwencja ta zobowišzuje Polskę do dostosowania głównych dróg wodnych do co najmniej IV klasy żeglownoœci (chodzi m.in. o głębokoœć tranzytowš na szlaku minimum 2,5 metra).

Kolej na inne województwa

Jest o co walczyć, bo klasy niższe nie uprawniajš do korzystania ze œrodków TEN-T (transeuropejskie korytarze transportowe UE). Aby skorzystać z unijnych funduszy TEN-T, główne drogi wodne muszš mieć parametry IV klasy żeglownoœci.

Do tego transport rzeczny jest najtańszš i najbardziej przyjaznš œrodowisku formš przemieszczania towarów i ludzi.

Jerzy Materna mówił w Opolu, że będzie zachęcał też inne regiony położone nad Odrš do podpisania deklaracji. Sšsiedni Dolny Œlšsk już walczy o unijne pienišdze na modernizację swojego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej. Samorzšdy występujš też o pienišdze na inwestycje przeciwpowodziowe.

Cały projekt Odrzańskiej Drogi Wodnej został wyceniony na niemal 30 mld zł i obejmie województwa: dolnoœlšskie, opolskie, lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

W I etapie – przewidzianym na lata 2014–2020 – majš zostać osišgnięte parametry minimum III klasy żeglownoœci dla potrzeb transportu i ochrony przeciwpowodziowej. Do 2022 r. zostanš zlikwidowane tzw. wšskie gardła na Odrze. Koryto rzeki zostanie oczyszczone i pogłębione, dzięki czemu możliwy będzie pełen transport towarów.

W II etapie do 2030 roku – osišgnięta zostanie IV klasa żeglownoœci. To z kolei pozwoli Odrzańskiej Drodze Wodnej zwišzać się z Wisłš (przez Wartę i Noteć) oraz zbudować połšczenia międzynarodowe Dunaj–Odra–Łaba.

W połowie listopada we Wrocławiu zaplanowano spotkanie przedstawicieli Polski, Czech i przygranicznych terenów niemieckich na temat udrożnienia szlaku odrzańskiego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL