Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

O warunkach do inwestycji decydujš prawo i regulacje na szczeblu centralnym

Maciej Rudke
Fotorzepa / Skłodowski Krzysztof
Brazylijczycy w Opolu – to brzmi doœć egzotycznie. Szczególnie jeœli weŸmiemy pod uwagę, że chodzi o brazylijskš firmę informatycznš, która w Polsce funkcjonuje od dziesięciu lat i zatrudnia już 200 osób.

W Opolu inwestowali ostatnio także przedsiębiorcy z Luksemburga, Włoch, Danii, a nawet Chin. Inwestorzy doceniajš nie tylko dobrze wykształconych i znajšcych języki pracowników (pewnie również tańszych niż w zachodniej Europie), ale też dogodne położenie miasta i dobrš infrastrukturę.

Ważne okazało się też pozytywne nastawienie opolskich włodarzy do współpracy z nowymi inwestorami. Miewa ono wymiar „miękki" – przejawiajšcy się pozytywnym osobistym nastawieniem urzędników wobec inwestorów, otwartoœciš i chęciš pomocy, ale decydujšcy bywa „twardy" wymiar – czyli regulacje i prawo decydujšce o tym, czy inwestor uznaje danš lokalizację za atrakcyjnš. Dobrze, że Opole może się poszczycić nowymi inwestycjami zagranicznymi. Ale gdy przenosi się sytuację na cały kraj, pojawiajš się wštpliwoœci dotyczšce tego, jakie jest nastawienie włodarzy Polski do inwestorów zagranicznych.

Dlaczego oni akurat sš tak ważni? Bo nasz rozwijajšcy się i nadrabiajšcy zaległoœci do Zachodu kraj potrzebuje kapitału jak kania dżdżu. Oczywiste jest, że za granicš jest go wielokrotnie więcej, niż wyłożyć mogš krajowi inwestorzy. Widać to w liczbach – bezpoœrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w cišgu ostatnich 25 lat wyniosły ponad 712 mld zł, a rocznie napływało do kraju œrednio 26 mld zł (wynika z szacunków oœrodka analitycznego Polityka Insight). Inwestycje te przyczyniły się do wzrostu popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego, pojawienia się nowoczesnych technologii, rozwoju firm, usprawnienia produkcji, poprawiły obsługę klientów, zwiększyły edukację pracowników, przyœpieszyły podwyżki płac i przyczyniły się do spadku bezrobocia, a w konsekwencji wzrostu PKB Polski, który według szacunków dzięki bezpoœrednim inwestycjom zagranicznym w 2015 r. był o 15,6 proc. wyższy, niż gdyby żadne inwestycje nie napłynęły, co stawiałoby nas na poziomie Kazachstanu pod względem wysokoœci PKB na mieszkańca.

W dobie haseł i postulatów repolonizacji sektora bankowego szczególnie ważne jest, aby pamiętać, ile polska gospodarka zawdzięcza zagranicznemu kapitałowi, który wsparł nasz sektor bankowy. Teraz niektóre partie i œrodowiska polityczne bardzo krytycznie patrzš na inwestorów w bankach, argumentujšc, że pobierajš dywidendy i transferujš je za granicę, nie udzielajš tylu kredytów, ile by mogli, itd. Ale to właœnie inwestorzy zagraniczni zasilili kapitałem banki na poczštku lat 90., kiedy w Polsce go brakowało (co skutkowało wysokim kosztem pienišdza), wzięli na siebie ryzyko prowadzenia działalnoœci na nowym dla siebie rynku, dopiero przekształcajšcym się w gospodarkę wolnorynkowš. Poza tym inwestowali przez te wszystkie lata w rozwój swoich polskich banków, nadal wyposażajšc je w kapitał (co umożliwiało zwiększenie kredytowania, na czym korzystała nasza gospodarka). Innym przejawem ich inwestycji jest bardzo zaawansowany obecnie poziom technologiczny i cyfryzacji polskiego sektora bankowego, jeden z najwyższych na œwiecie. Dzięki temu Polacy mogš tanio (wbrew powszechnej opinii), sprawnie, wygodnie i bez wychodzenia z domu wykonywać operacje bankowe (a nawet dzięki bankom majš dostęp do cyfrowej administracji publicznej).

Teraz politycy nie chcš o tym pamiętać. Ich niektóre ostatnie działania wskazujš, że inwestorzy zagraniczni traktowani sš jak zło konieczne. Przykładem może być gwałtowna zmiana prawa w segmencie OZE. Zmieniły się diametralnie warunki tego biznesu, co spowodowało ogromne problemy firm z branży (głównie farm wiatrowych). Inny przykład to pomysł kosztownego przewalutowania hipotek walutowych czy wprowadzenia zakazu handlu w niedzielę. Racja stanu bywa różnie rozumiana przez polityków, każde œrodowisko ma swoje interesy, ale nie ma wštpliwoœci, że korzystny dla Polski jest stabilny i duży napływ inwestycji zagranicznych, który możliwy będzie tylko przy stabilnych i przewidywalnych regulacjach.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL