Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Jak przycišgnšć turystów na ślšski Wawel

materiały prasowe
W tym roku zamierzamy wprowadzić do użytku aplikację multimedialnš WOW Poland, która ułatwi i uatrakcyjni zwiedzanie muzeum, a także połšczy internetowo i promocyjnie nasz zamek z innymi instytucjami kultury – zapowiada Dariusz Byczkowski, dyrektor Muzeum Piastów Œlšskich w Brzegu.

Rz: Niedawno został pan dyrektorem Muzeum Piastów Œlšskich w Brzegu. Po tych trzech miesišcach już pan wie, co jest największš zaletš tej placówki, a co należy w niej szybko poprawić i dlaczego?

Dariusz Byczkowski: Zamierzam poprawić politykę informacyjnš mojej placówki. Wiele imprez: wystaw stałych i czasowych, konferencji naukowych oraz lekcji muzealnych, które odbywajš się w Zamku, nie zawsze jest odpowiednio nagłaœnianych. Ma to wpływ na frekwencję.

Budowanie marki poprzez informację, anonsowanie wydarzeń i imprez kulturalnych, polityka otwartych drzwi nie jest możliwa bez udziału mediów.

Zapowiedział pan już wprowadzenie nowych technologii do muzeum. Kiedy możemy się ich spodziewać i co to dokładnie będzie?

W tym roku zamierzamy zaprojektować i wprowadzić do użytku aplikację multimedialnš WOW Poland, która poprzez użycie telefonu komórkowego ułatwi i uatrakcyjni zwiedzanie naszego muzeum, a także połšczy internetowo i promocyjnie nasz zamek z innymi instytucjami kultury, np. zamkiem Ksišż. Ułatwi to promocję i możliwoœć dotarcia do szerszego kręgu zwiedzajšcych. Przewidywany koszt uruchomienia tego systemu to ok. 15 tys. zł. Dostaniemy na ten cel dotację podmiotowš.

Jakie inwestycje sš niezbędne w placówce i ile mogš kosztować? Kiedy jest szansa na ich zrealizowanie?

Już zostały wdrożone takie inwestycje jak kapitalny remont dachu muzeum. Jego koszt ok. 2,2 mln zł brutto. Opracowano dokumentację technicznš wraz z kosztorysem oraz uzyskano niezbędne, wymagane prawem, pozwolenia budowlane i konserwatorskie.

Poza tym w trakcie realizacji jest remont II piętra zamku, gdzie mieœci się wystawa stała pod nazwš „Sztuka Œlšska XV–XVIII wieku". Zaplanowaliœmy tam malowanie œcian, nowš aranżację oœwietlenia, wprowadzenie autorskiego wystroju kompozycji wnętrza wystawowego. Koszt ok. 170 tys. zł brutto.

Chcemy również przeprowadzić działania promocyjne, nowe aranżacje wystaw stałych, projektowanie i organizowanie kolejnych wystaw czasowych, koncertów, prelekcji, spotkań autorskich.

Kierowane przez pana Muzeum Piastów Œlšskich jest doœć znane w regionie, ale w całej Polsce jest już z tym gorzej. Jak pan chce to zmienić?

W œwiadomoœci tzw. ogólnopolskiej wraz ze œmierciš króla Kazimierza Wielkiego wygasa dynastia Piastów. Król Władysław jest przedstawicielem nowej dynastii Jagiellonów. Tymczasem Piastowie z linii brzesko-legnickiej władajš tymi ziemiami jeszcze długi czas. Nasza instytucja i jej misja polega na propagowaniu wiedzy o działalnoœci tychże Piastów. Na przykład Jerzy II Piast – twórca œlšskiego Wawelu na wzór Zamku Królewskiego w Krakowie – był spokrewniony z Jagiellonami poprzez pierwszš żonę swojego ojca Fryderyka II, która z kolei była siostrš Zygmunta Starego.

Owe kontakty zaowocowały faktem zbudowania zamku w Brzegu, do złudzenia przypominajšcego Wawel. Absolutnš atrakcjš jest fasada bramy głównej (według poprzedniej klasyfikacji – zabytek klasy 0), na której umieszczono wizerunki władców polskich oraz ksišżšt z dynastii piastowskiej.

Owa manifestacja polskoœci miała miejsce w Brzegu, który znajdował się w tym czasie poza granicami Rzeczypospolitej. Głównym elementem bramy jest herb Jagiellonów, pomimo że administracyjnie księstwo leżało w państwie Habsburgów.

Nadal zbyt mało znana w œwiadomoœci społecznej jest postać œw. Jadwigi – patronki Œlšska. Zarówno podobizny jej męża Henryka Brodatego, jak i jej syna Henryka Pobożnego zostały spersonifikowane w płaskorzeŸbach na fasadzie wspominanej bramy zamkowej.

Zapowiedział pan już też współpracę z wojewódzkimi instytucjami kultury. Na współpracy z którymi zależy panu najbardziej? Co ta współpraca może dać Muzeum?

Wysoko sobie cenię współpracę z wojewódzkimi instytucjami kultury. Od trzech kadencji, jako radny sejmiku wojewódzkiego, pracuję w Komisji Edukacji i Kultury. Cieszę się, że wspólnie możemy realizować projekty, takie jak chociażby planowana na marzec wystawa „Opolska mama ma moc".

Chce pan, by muzeum uzyskało status Pomnika Historii. Jaka jest na to szansa?

Pomnik Historii to zabytek, który z uwagi na swojš szczególnš, ponadregionalnš, utrwalonš w œwiadomoœci społecznej wartoœć historycznš, naukowš i artystycznš, promuje region, miasto i sam obiekt – Zamek Piastów Œlšskich w Brzegu. To prestiż, ale i możliwoœć pozyskania œrodków finansowych.

Nasz wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa, stšd robocza wizyta grupy eksperckiej 17 stycznia 2018 r.

Czy muzeum zaplanowało już wystawy lub inne wydarzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległoœci przez Polskę? Co to będzie i kiedy?

Oprócz wystaw stałych zaplanowaliœmy 12 wystaw czasowych pod kštem roku jubileuszowego – 2018. Między innymi sš to: Dzieje Polski według komiksu, Prezentacja Kolekcji Rodziny Mroczkowskich, wystawa poœwięcona Leonowi Barszczewskiemu. Poza tym planujemy koncerty i prelekcje historyczno-naukowe.

Ile ich rocznie turystów odwiedza placówkę? Czym i jak chce pan przycišgać nowych?

W 2017 r. odwiedziło nas ok. 70 tys. zwiedzajšcych. Natomiast majšc na względzie te działania, o których mówiłem, spodziewamy się efektów w postaci zwiększenia ruchu turystycznego już w bieżšcym roku.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL