Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Większe miasto, większy potencjał

Otmuchów liczy, że dzięki powiększeniu wzrosnš szanse miasta w staraniach o fundusze unijne.
AdobeStock
Niespełna pięciotysięczny Otmuchów wchłonšł cztery okoliczne sołectwa i ma teraz więcej o 2,5 tys. mieszkańców i ponad 2 tys. ha powierzchni.

– Chodziło o zwiększenie szans na pozyskiwanie œrodków ze Ÿródeł zewnętrznych, w tym głównie dotacji unijnych. To przełoży się bezpoœrednio na podejmowanie wielu kolejnych inicjatyw inwestycyjnych oraz naszej atrakcyjnoœci, a co za tym idzie podwyższenia poziomu życia mieszkańców – wylicza Kazimierz Mentel z Urzędu Miasta.

Otmuchów to miasteczko położone w œrodku powiatu nyskiego. Od nowego roku jego częœciš sš cztery sšsiednie sołectwa: Sarnowice, Œliwice, Nieradowice i Wójcice.

– Ich mieszkańcy od wielu lat korzystali z infrastruktury miejskiej, szerokiej gamy usług podstawowych. W Otmuchowie znajdujš się: żłobek, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, w których dzieci z przyłšczonych sołectw uczš się, a rodzice pracujš. Powišzanie to zwišzane jest nie tylko z pracš i naukš, lecz również z opiekš medycznš, integracjš kulturowš i społecznš – wylicza urzędnik. Podkreœla, że miejscowoœci te sš powišzane z miastem także gminnš sieciš transportowš.

Propozycja włšczenia sołectw do miasta wyszła od burmistrza Otmuchowa. Dwa lata temu radni podjęli uchwałę w sprawie przystšpienia do procedury zmiany granic administracyjnych miasta i konsultacji z mieszkańcami. Potem był wniosek do MSWiA, który stamtšd trafił do Kancelarii Premiera. – To Rada Ministrów rozpatruje wnioski samorzšdów nie póŸniej niż do dnia 31 lipca danego roku, a zmiany w podziale terytorialnym następujš 1 stycznia – informuje biuro prasowe MSWiA.

Tak było też w przypadku Otmuchowa. Rzšdowe rozporzšdzenie z 24 lipca 2017 r. ustaliło zmianę granic Otmuchowa od 1 stycznia 2018 r.

W tym roku tak dochody jak i wydatki budżetowe Otmuchowa się nie zmieni. Władze miasta zapewniajš, że zarówno kiedy przyłšczone miejscowoœci były sołectwami, jak i teraz, kiedy zostały włšczone do Otmuchowa, były i sš obejmowane zadaniami inwestycyjnymi.

– Chodzi przede wszystkim o przedsięwzięcia proekologiczne i drogownictwo – tłumaczy Kazimierz Mentel.

W tym roku zaplanowano m.in. budowę kanalizacji w Sarnowicach i Œliwicach i powišzanie jej z sieciš gminy. Będš też budowane przydomowe oczyszczalnie œcieków. Miasto stawia na działania prospołeczne, m.in. opiekę nad ludŸmi starszymi. Trwa adaptacja oœrodka wypoczynkowego na Dom Pomocy Społecznej. Ma być gotowy w tym roku.

Urzędnicy chwalš się, że dzięki powiększeniu Otmuchowa wzrosły szanse na pozyskiwanie dofinansowań z UE. Korzyœci majš też mieszkańcy przyłšczonych sołectw.

– Wzrosła wartoœć posiadanego przez nich majštku, głównie nieruchomoœci w granicach 20–30 proc. – mówi Kazimierz Mentel.

Otmuchów jest jedynš miejscowoœciš na OpolszczyŸnie, która w tym roku zwiększyła obszar.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL