Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opolszczyzna

Biznes pożyczy z samorzšdowego „banku”

Odbiorcami pożyczek w tym rozdaniu mogš być firmy działajšce od lat, jak również startupy.
AdobeStock
W Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju czeka na przedsiębiorców 24 mln zł, ale będzie trzy razy więcej. To pienišdze na pożyczki dla biznesu – od mikro, przez startupy, po œrednie firmy.

Umowa w sprawie uruchomienia puli pieniędzy na pożyczki zwrotne dla biznesu została zawarta między samorzšdem Opolszczyzny a podlegajšcym mu Opolskim Regionalnym Funduszem Rozwoju (ORFR) i podpisana na poczštku stycznia w Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki.

ORFR pełnić będzie rolę funduszu pożyczkowego, który obsługuje finansowe wsparcie dla firm. Pienišdze na zwrotne pożyczki pochodzš z puli unijnych pieniędzy dla regionu opolskiego z poprzedniej perspektywy, czyli z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa opolskiego na lata 2007–2013.

Efektywny obieg pienišdza

Sš to fundusze, które „wróciły" do regionu po tym, jak w minionych latach co najmniej raz zostały wykorzystane na pożyczki przedsiębiorcom.

– Takie wykorzystanie pieniędzy pokazuje, jak efektywne sš one dla opolskiej gospodarki. Dzięki temu, że po raz kolejny będš mogły być obrócone jako pula na pożyczki, to po raz kolejny będš wspierać działalnoœć opolskich przedsiębiorstw – podkreœlał po podpisaniu umowy marszałek Andrzej Buła, cytowany przez portal samorzšdu regionu.

Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju przyznane fundusze otrzyma w czterech ratach: do 15 stycznia 2018 r. – 20 mln zł; do 15 stycznia 2019 r. – 1,7 mln zł; do 15 stycznia 2020 r. – 1,3 mln zł, a do 15 stycznia 2021 r. – 1,1 mln zł.

Dzięki temu nieformalny samorzšdowy „bank" oferuje przedsiębiorcom trzy produkty: pożyczka obrotowa do 250 tys. zł na okres do trzech lat płatne w miesięcznych ratach; pożyczka inwestycyjna przyznawana na okres do dziesięciu lat i kwotę do 0,5 mln zł. Trzeci to oryginalny produkt na pożyczkowym rynku dla biznesu – pożyczka inwestycyjno-obrotowa do 0,5 mln zł na okres do pięciu lat.

Przyjmowanie wniosków o udzielanie pożyczek dla przedsiębiorców – mikro, małych i œrednich firm z woj. opolskiego, w tym startupów rozpocznie się najpóŸniej do końca pierwszego kwartału 2018 roku.

– Pożyczki dla firm z tej puli będš mogły być przeznaczone na cele obrotowe, zwišzane z bieżšcš działalnoœciš przedsiębiorstw, i na cele inwestycyjne. Ich odbiorcami będš firmy działajšce już wiele lat na rynku, jak i startupy, które rozpoczynajš działalnoœć – podkreœlał Grzegorz Obara prezes Opolskiego Regionalnego Funduszu Rozwoju, cytowany przez portal samorzšdu województwa.

Co ważne dla przedsiębiorców, warunki starania się o pożyczkę zostały „zliberalizowane" – oznacza to mniej biurokracji – sprawne analizowanie, szybko podejmowane decyzje, szybka informacja zwrotna.

Ważna szybkoœć i dynamika wsparcia

Radosław Gliński, wiceprezes Izby Gospodarczej Œlšska, podkreœlał, że choć przepisy i zasady często się w gospodarce zmieniajš, to inwestycje sš i będš. A w izbie œlšskiej przeważajš małe i mikrofirmy, które często inwestujš w nowe produkty, nowe maszyny i innowacyjne rozwišzania, więc ich potrzeby sš duże.

– Te firmy szybko ewoluujš. Firma, która zatrudniała 20 osób, teraz ma 50 pracowników. Rozrastajš się i rozbudowujš, a nie majš szans na to, korzystajšc tylko z komercyjnych kredytów w bankach. Dlatego to, co oferuje ORFR, jest kolejnš œcieżkš, z której mogš skorzystać – podkreœlał Radosław Gliński.

Samorzšd Opolszczyzny oferuje biznesowi łšcznie w różnych formach ponad 400 mln zł, z czego 330 mln w obecnej perspektywie. Poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego samorzšd zarzšdza szeœcioma pożyczkami, a dzisiaj sš to pienišdze, które już zrobiły jeden obrót wœród przedsiębiorców. Jeszcze 70 mln zł, tym razem bez obwarowań unijnych, jest dostępne w Fundacji Rozwoju Œlšska.

– To dobre produkty – ciekawe cele i kwoty pożyczek do zaakceptowania. Często nie chodzi o wysokoœć pożyczki, ale o szybkoœć i dynamikę wsparcia – zaznaczył Andrzej Buła.

– Dynamika jest w biznesie dziœ bardzo ważna. Pozwala na szybkš reakcję wobec konkurencji, kupienie materiałów czy produktów za pożyczkę obrotowš. Zakładamy, że z kapitału 24 mln zł mogš być udzielone łšcznie pożyczki na kwotę aż 60 mln zł. Będzie to możliwe dzięki udzielaniu kolejnych pożyczek ze zwrotów – dodał marszałek.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL