Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Mazowieckie walczy ze smogiem i dopłaca do wymiany kotłów

Miasta na Mazowszu już od kilku lat wydajš pienišdze na walkę ze smogiem.
Rzeczpospolita/Janek Skarzynski
Choć od lat mazowieckie samorzšdy dopłacajš do wymiany pieców, to nadal na wymianę czeka tysišce grzejników.

Przeciętnie właœciciele domów mogš liczyć na 5 tys. zł wsparcia, choć bywajš i większe kwoty. W nowym roku programy dopłat do wymian majš być kontynuowane, ale zasady pomocy mogš się zmienić.

Popularne piece gazowe

Płock od trzech lat dofinansowuje wymianę pieców węglowych na ekologiczne Ÿródła ciepła. W 2015 roku œrodki na ten cel pochodziły z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska, a w kolejnych dwóch z budżetu miasta. – W tym roku dofinansowanie otrzymały 63 osoby na łšcznš kwotę 312 tys. zł – opowiada Alina Boczkowska z płockiego ratusza. Dodaje, że większoœć mieszkańców, którzy skorzystali z dotacji, wymieniła piece węglowe na gazowe, a jeden przyłšczył się do miejskiej sieci cieplnej. Jak tłumaczy Alina Boczkowska, dotacja nie może przekroczyć 80 proc. kosztów poniesionych na demontaż starego Ÿródła ogrzewania. Co roku urzšd w Płocku na wsparcie wymiany pieców zabezpiecza w swoim budżecie 200 tys. zł. – Dotacja jest udzielana do wyczerpania œrodków finansowych w bieżšcym roku, a w przypadku wyczerpania œrodków wnioski niezrealizowane będš rozpatrywane w pierwszej kolejnoœci w roku następnym – tłumaczy urzędniczka. Dodaje, że obecnie w Płocku prowadzona jest inwentaryzacja Ÿródeł ogrzewania w zabudowie jedno– i wielorodzinnej.

Z kolej mieszkańcy Ostrołęki od 2016 roku mogš skorzystać z dofinansowania do wymiany starych kotłów centralnego ogrzewania. – Miasto pozyskało œrodki w ramach programu WFOŒiGW „Poprawa jakoœci powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni" – mówi Wojciech Dorobiński, rzecznik prezydenta Ostrołęki. W 2016 roku dzięki nim wymieniono 16 kotłów. W tym roku wymieniono 46 pieców. Zostały zainstalowane dwa na pellet i 44 kotły gazowe. – Dofinansowaniem objęta była wymiana kotła lub paleniska węglowego na gazowe, olejowe lub opalane biomasš, lub zamiana kotła gazowego, olejowego lub opalanego biomasš o wyższej niż dotychczas sprawnoœci wytwarzania ciepła – tłumaczy urzędnik. Wysokoœć dofinansowania wynosiła 75 proc. kosztów zakupu urzšdzenia, jednak nie więcej niż 5 tys. zł. W 2016 roku miasto wydało na ten cel 66,6 tys. zł, a w tym roku prawie 200 tys. zł.– Program dofinansowania będzie kontynuowany w 2018 roku zgodnie z zasadami programu ogłaszanego przez WFOŒiGW – zapowiada Wojciech Dorobiński.

Dopłata do paliwa

Warszawiacy mogš otrzymać dopłaty w wysokoœci od 7 do nawet 20 tys. złotych na modernizację kotłowni zwišzanš z likwidacjš pieca opalanego paliwem stałym. Na 7 tys. zł mogš liczyć osoby fizyczne, a na 20 tys. – wspólnoty mieszkaniowe. – Udzielane wsparcie nie może przekroczyć 75 proc. rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji – mówi Agnieszka Kłšb, rzecznik stołecznego ratusza. W pierwszej edycji naboru prowadzonej od grudnia 2016 do marca 2017 roku w stolicy złożono 399 wniosków na łšcznš kwotę ponad 3,23 mln zł. W połowie listopada mieszkańcy stolicy podpisali umowy w 277 przypadkach (270 pieców gazowych i 7 węzłów cieplnych), a łšczny koszt wypłaconych dotacji wyniósł ponad 1,71 mln zł. – Dzięki już zakończonym inwestycjom – z udziałem miejskich dotacji – udało się zlikwidować 173 piece węglowe – mówi Agnieszka Kłšb. 1 wrzeœnia rozpoczęła się druga edycja naboru wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połšczonej z likwidacjš kotłów lub pieców węglowych dla mieszkańców, którzy chcieliby przeprowadzić inwestycje w 2018 r. Wnioski sš zbierane do 31 marca 2018 roku. Zasady przyznawania dotacji się nie zmieniły. – Osoby, które zdecydujš się na zmianę ogrzewania na bardziej ekologiczne, mogš również liczyć na wsparcie miasta w zwiększonych kosztach opłat za ciepło – mówi urzędniczka. Miasto uruchomiło pilotażowy projekt osłonowy „Zielone wsparcie: Dofinansowanie uzależnione będzie od wzrostu rachunków za ogrzewanie, a także dochodu na mieszkańca gospodarstwa domowego. Według szacunków ratusza z pomocy w cišgu najbliższych miesięcy skorzysta ponad tysišc rodzin, a kwota wsparcia będzie mogła wynieœć ponad 1,1 mln zł.

W Radomiu program wymiany pieców na ekologiczne Ÿródła ogrzewania funkcjonuje od 2014 roku. – Cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – zapewnia Katarzyna Piechota-Kaim z Urzędu Miasta. W 2014 roku udzielono dotacji na kwotę 1,1 mln zł i zlikwidowano 177 palenisk węglowych. Œrodki pochodziły z budżetu miasta. Rok póŸniej dzięki dotacjom z rzšdowego programu „Kawka" wymieniono 401 palenisk węglowych, a w tym roku Radom przeznaczył na ten cel niemal 1,5 mln zł, dlatego udało się wymienić 365 pieców. – Œrednia dotacja wynosiła 5 tysięcy złotych – mówi Katarzyna Piechota-Kaim. Zapowiada, że Urzšd Miasta będzie kontynuował w przyszłym roku program wymiany pieców węglowych na ekologiczne Ÿródła. Według szacunkowych danych do wymiany pozostaje w Radomiu jeszcze około 2,5 tys. kotłów węglowych.

Tysišce starych

Z kolei w Siedlcach jest ok. 2,5 tys. budynków mieszkalnych ogrzewanych za pomocš kotłów węglowych. W tym mieœcie dopłaty do wymiany kotłów przyznawane sš od szeœciu lat. Dzięki nim np. w 2013 roku wymieniono dziewięć pieców, w 2016 – 31, a w tym prawie 70. Częœć dotacji pochodzi z dofinansowania z WFOŒiGW. W 2015 roku z tego Ÿródła pochodziło 128 tys. zł, a rok temu – 81. Dotacja z Funduszu do wymiany pieca wynosiła 75 proc. kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 tys. zł dla ostatecznego odbiorcy, a z budżetu miasta do 3 tys. zł. – W przyszłym roku też będziemy aplikować o œrodki WFOŒiGW przeznaczone na poprawę jakoœci powietrza na terenie województwa mazowieckiego – mówi Dariusz Dybciak, rzecznik siedleckiego ratusza.

Dzięki wsparciu z Funduszu po raz pierwszy projekt dotyczšcy wymiany kotłów realizował Ciechanów. Miasto dostało na ten cel ponad pół miliona złotych dotacji. Dzięki temu w Ciechanowie wymieniono 148 pieców węglowych i kotłów gazowych na bardziej ekologiczne, w tym opalane biomasš. W 75 domach piece węglowe zastšpiono gazowymi, w 5 piecami na biomasę, a w 68 domach stare kotły gazowe zostały wymienione na nowe, również gazowe, ale efektywniejsze. W styczniu Urzšd Miasta zbierał od zainteresowanych mieszkańców deklaracje przystšpienia do projektu. Wymiana kotłów prowadzona była od czerwca do końca wrzeœnia. Na nowe urzšdzenia mieszkańcy mogli dostać dofinasowanie w wysokoœci do 75 proc. kosztów, ale nie więcej niż 5 tys. zł. – Projekt został zakończony przed okresem grzewczym – mówi Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. W jego ocenie w kolejnym roku naborem od osób indywidualnych powinien zajmować się bezpoœrednio Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. – Taka jest opinia większoœci samorzšdów i z takim wnioskiem wystšpiłem do prezesa WFOŒiGW. Tym bardziej jest to zasadne po zmianach przepisów prawa dotyczšcych działania wojewódzkich funduszów – dodał.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL