Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Wykorzystujš wszystkie swoje przewagi

123RF
Mazowieckim gminom niewštpliwie pomaga bliskoœć stolicy, ale nawet ten atut trzeba umieć wykorzystać.

W Rankingu Samorzšdów wyróżniamy najlepsze miasta gminy pod względem zarzšdzania finansami i rozwojem lokalnej społecznoœci i przedsiębiorczoœci. W tegorocznej edycji w konkursie wzięło udział aż 27 samorzšdów z Mazowsza.

Mogš one pochwalić się znakomitymi wynikami. Mszczonów w kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich zajšł 2. pozycję w kraju, Legionowo – 3., zaœ Błonie i Podkowa Leœna odpowiednio 6. i 7. Z kolei Wšsewo uplasowało się na 6. miejscu wœród gmin wiejskich, a Teresin – na 7.

Wœród miast na prawach powiatu w tegorocznym rankingu sklasyfikowane zostały tylko Siedlce, pozostałe miasta z różnych powodów nie wzięły w nim udziału.

Dla mieszkańców i razem z mieszkańcami

Wysokie lokaty mazowieckie samorzšdy zawdzięczajš realizacji przemyœlanych strategii rozwoju, które majš poprawić jakoœć życia mieszkańców. – Nie marnujemy pieniędzy, nie podejmujemy utopijnych projektów, na które nie mamy funduszy – opisywał Grzegorz Kurek, burmistrz Mszczonowa. – Mamy za to dobry kontakt z mieszkańcom i wiemy, jakie sš ich oczekiwania – mówił.

Mszczonów w naszym zestawieniu uzyskał bardzo wysokš punktację zarówno w zakresie oceny wskaŸników finansowych, jak i tzw. kategorii miękkich. To między innymi dobrze rozwinięta infrastruktura społeczna w zakresie oœwiaty, gospodarki mieszkaniowej, kultury, sportu i rekreacji.

– Potencjałem Legionowa sš ludzie – zaznaczał też Roman Smogorzewski, burmistrz Legionowa. – Zaangażowanie mieszkańców widać w inicjatywach lokalnych, czyli małych projektach inwestycyjnych, dzięki którym w gminie powstały m.in. siłownie plenerowe, place zabaw i terenie rekreacyjne – dodaje burmistrz.

Warszawa pomaga...

Niewštpliwie częœci mazowieckich samorzšdów pomaga też sam fakt, że położone sš w najbogatszym, najdynamiczniej rozwijajšcym się regionie Polski. Tak jest np. w przypadku gminy Nowa Sucha, która korzysta i z bliskoœci Warszawy i dobrego skomunikowania z drogami krajowymi i wojewódzkimi. Jak podkreœla Maciej Mońka, wójt Nowej Suchej, to przycišga i nowych mieszkańców, i inwestorów.

Zdaniem gminy jest za to zapewnienie im jak najlepszych warunków do mieszkania i pracy. – Przygotowujemy tereny pod budownictwo mieszkaniowe, utwardzamy najważniejsze drogi gminne i częœć powiatowych, systematycznie rozwijamy sieć gazu ziemnego i kanalizacji sanitarnej, rozbudowaliœmy oczyszczalnię œcieków i oœwiatę – wylicza Maciej Mońka.

Z bliskoœci Warszawy i dobrego położenia przy ważnych drogach stara się też korzystać gmina Łochów, której władze koncentrujš się na podniesieniu poziomu i jakoœci życia mieszkańców. Robert Gołaszewski, burmistrz Łochowa, także jednym tchem wylicza szereg inwestycji, które wpisujš się w ten cel. To m.in. budowa sieci kanalizacji i dróg gminnych, modernizacja œwietlic wiejskich, poprawa jakoœci powietrza poprzez termomodernizację budynków oœwiatowych i kulturalnych z wykorzystaniem odnawianych Ÿródeł energii. W najbliższych latach w mieœcie powstanie park miejski Dębinka czy oczekiwany parkingu dla osób dojeżdżajšcych typu „Parkuj i JedŸ".

...ale nie wszystkim

W północno-wschodniej częœci Mazowsza korzyœci wynikajšce z bliskoœci Warszawy nie sš jednak już tak duże.

– Naszym największym problemem jest postępujšcy proces wyludniania gminy – mówi Henryk Toryfter, wójt gminy Baranowo. – Jednš z przyczyn tego zjawiska jest brak miejsc pracy na naszym terenie, dlatego swoimi siłami próbujemy pobudzić lokalnš gospodarkę – dodaje. Gmina kupuje więc kolejne tereny inwestycyjne i wprowadza je do specjalnej strefy ekonomicznej, dla przedsiębiorców tworzšcych nowe miejsca pracy udziela zwolnień w ramach pomocy de minimis i inwestuje w infrastrukturę zarówno technicznš, jak i społecznš.

– Oczywiœcie inwestujemy też w szeroko pojętš gminš infrastrukturę, w tym miejsce rekreacji i wypoczynku. Inwestycje w kapitał ludzki sš najważniejsze – dodaje wójt.

Opinie

Wojciech Kudelski, prezydent miasta Siedlce

Ostatnie lata przyniosły niebywały w dziejach Siedlec boom inwestycyjny. Z miejskiej kasy wydano ponad miliard złotych. Mimo spadku wpływów z budżetu centralnego podjęto odważne decyzje o budowie ulic, obwodnic, œcieżek rowerowych, bazy sportowej i edukacyjnej, rewitalizacji obiektów kultury, modernizacji całego systemu gospodarki wodno-kanalizacyjnej czy zakupie nowoczesnych autobusów. W 2018 r. na inwestycje przeznaczymy 90 mln zł, z czego najwięcej na usprawnienie systemu komunikacyjnego. Niezwykle ważnym zdaniem jest także rewitalizacja zabytkowego obiektu IV LO.

Siedlecki samorzšd łoży także potężne œrodki na oœwiatę, kulturę i sport. To znacznie więcej, niż wynikałoby z obowišzujšcych przepisów. Ale jest to celowe i przemyœlane działanie, będšce wyrazem troski o kolejne pokolenia siedlczan. Staramy się też zapewnić dzieciom i młodzieży nauczanie na najwyższym poziomie oraz możliwoœci rozwoju swoich zainteresowań.

Tomasz Œmietanka, burmistrza gminy Kozienice

Wraz ze zmieniajšcš się rzeczywistoœciš zmieniajš się wyzwania stojšce przed samorzšdami, a w konsekwencji narzędzia oceny ich pracy. W niezależnych rankingach nasza gmina utrzymuje się w czołówce. Wyróżnienia sš efektem wytrwałoœci, konsekwencji oraz porozumienia pomiędzy przedstawicielami samorzšdu i mieszkańcami. Konsekwentne dšżenie do wytyczonych celów przynosi oczekiwane efekty, a dzięki samorzšdowym œrodkom własnym możemy być odważnym, aktywnym podmiotem np. na rynku gospodarki nieruchomoœciami, inwestycji komunalnych czy społecznych, możemy być animatorem rozwoju, a jednoczeœnie magnesem dla pieniędzy z zewnštrz. W ostatnich dwóch kadencjach pozyskaliœmy ponad 20 mln z Funduszu Spójnoœci, a w zeszłym roku 23 mln zł dotacji do budowy Centrum Kulturalno-Artystycznego. Plany na przyszłoœć? Jest ich wiele, m.in. kontynuacja budowy i urzšdzania nowego centrum miasta. Teraz przelewamy je na papier, pracujšc nad budżetem gminy na rok 2018.

Piotr Orzechowski, wójt gminy Strachówka

Nasza gmina położona jest na skraju metropolii warszawskiej i zachowała swój sielski, regionalny klimat mazowieckiej wsi. To nasz największy potencjał, który dzięki œrodkom unijnym oraz współpracy z mieszkańcami pragniemy wykorzystać, tworzšc oazę spokoju i zdrowia. W trosce o œrodowisko naturalne gmina poczyniła wiele inwestycji. W tym roku wykonaliœmy 65 przydomowych oczyszczalni œcieków. W przyszłym roku wykonamy 38 instalacji OZE oraz dużš instalację fotowoltaicznš na stacji uzdatniania wody, jak również 20 km sieci wodocišgowej. Dodatkowo odbudujemy zabytkowy budynek znajdujšcy się w centrum Strachówki, a wraz z sšsiednimi gminami Jadów i Łochów planujemy œcieżkę rowerowš. Szykujemy się też do budowy zbiornika retencyjnego, który zabezpieczy gminę od powodzi i może być atrakcjš turystycznš. Ale koszty sš duże, dlatego szukamy inwestora dla przedsięwzięcia w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL