Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mazowsze

Warszawa przycišga młodych

Na przeprowadzkę do stolicy najczęœciej decydujš się osoby w wieku 25–29 lat
materiały prasowe
Do stolicy œcišgajš mieszkańcy Piaseczna, Lublina i Radomia. Najczęœciej meldujš się w Wilanowie lub na Białołęce.

Najwięcej nowych warszawiaków przyjechało do stolicy z gmin oœciennych, ale też z województwa lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego – wynika z raportu „Portret migranta. Migracje w Warszawie 2005–2016" Głównego Urzędu Statystycznego. Najmniej ludnoœci przybyło do stolicy z województwa opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Jak magnes

– Stolica przycišga głównie mieszkańców gmin położonych w bezpoœrednim sšsiedztwie oraz

miast subregionalnych – mówi Anna Pasterkowska z Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Zdarzajš się też przybysze z bardziej oddalonych miejsc.

– Stolica wysysa ludnoœć z coraz dalszych częœci Polski. Zlewnia migracyjna Warszawy, czyli obszar, z którego przybywajš nowi mieszkańcy, to obszar centralnej, północno-wschodniej i wschodniej Polski. Wynika to z atrakcyjnoœci Warszawy, ale też z tego, że we wschodniej Polsce nie ma dużych oœrodków. Białystok czy Rzeszów sš mniejsze niż Poznań czy Kraków. Sš więc takie gminy na Podlasiu, z których ludzie chętniej przyjeżdżajš do Warszawy niż do Białegostoku – mówi prof. Przemysław Œleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.

Najwięcej osób w badanym przez GUS okresie przeprowadziło się do Warszawy z Piaseczna (5,5 tys. osób), Lublina (5,4 tys.), Radomia (4,6 tys.), Łodzi (4,4 tys.) oraz Białegostoku (3,9 tys.). W latach 2005–2016 na pobyt stały zameldowało się w Warszawie ponad 265 tys. ludzi. Z miasta wymeldowało się zaœ ponad 165 tys. mieszkańców.

– Te dane sš nieoszacowane. Między 100 a 200 tys. osób w Warszawie mieszka bez zameldowania. Migracje sš więc jeszcze silniejsze. Do zameldowania najczęœciej dochodzi po kupnie własnego mieszkania lub kiedy rodzi się dziecko – zaznacza prof. Œleszyński.

Nowi mieszkańcy najchętniej wprowadzali się do Wilanowa i na Białołękę.

– Niewštpliwie wpływ na to ma bogata oferta mieszkaniowa. Co więcej, znaczenie przy wyborze mogła mieć cena mieszkań w przypadku Białołęki, natomiast w przypadku Wilanowa prestiż dzielnicy – komentuje Anna Pasterkowska.

Kolejna pod względem popularnoœci była Wesoła. Najmniej atrakcyjnš dzielnicš do osiedlania się była Praga?Północ, która w latach 2005–2016 jako jedyna z dzielnic odnotowała ujemne saldo migracji. Niedużym powodzeniem cieszyły się również Œródmieœcie, Bielany i Targówek.

– Gros migracji w Warszawie stanowiš migracje wewnętrzne. Jeżeli zaœ chodzi o napływ zewnętrzny, decydujšce znaczenie ma cena mieszkań. Dlatego nowi mieszkańcy osiedlajš się głównie w dzielnicach zewnętrznych – zauważa prof. Œleszyński.

Mobilne kobiety

Decyzję o zmianie miejsca zamieszkania częœciej podejmujš kobiety niż mężczyŸni oraz osoby pozostajšce w zwišzku małżeńskim.

– Kobiety chętniej się edukujš i chcš rozwijać, chcš poprawić swój los. A Warszawa daje im takie możliwoœci. Ale to działa w dwie strony. Na północnym Mazowszu, Podlasiu czy na Mazurach sš gminy, w których stosunek kobiet do mężczyzn jest bardzo zachwiany. Na 100 mężczyzn w wieku prokreacyjnym przypada zaledwie 80 kobiet – mówi prof. Przemysław Œleszyński. I dodaje, że na przeprowadzkę do Warszawy decydujš się głównie osoby z wyższym wykształceniem. Stolica jest dla nich atrakcyjna ze względu na możliwoœci zarobkowe i rozwój zawodowy.

Bioršc pod uwagę wiek migrantów, najbardziej mobilnš grupš były osoby młode. Decyzję o zmianie adresu na warszawski najczęœciej podejmowały osoby w wieku 25–29 lat, a więc wchodzšce na rynek pracy po skończeniu studiów. Natomiast z Warszawy najczęœciej wyprowadzały się osoby nieco starsze – w wieku 30–34 lata.

Warszawa z jednej strony przycišga migrantów, z drugiej stymuluje rozwój gmin

położonych w bezpoœrednim sšsiedztwie.

– Mieszkańcy stolicy, wyprowadzajšc się do strefy podmiejskiej, nie tracš dostępu do dóbr i usług oferowanych w Warszawie, a jednoczeœnie poprawiajš warunki życia głównie przez poprawę warunków mieszkaniowych – mówi Anna Pasterkowska.

W latach 2005–2016 najwięcej osób wybierało Piaseczno (12,3 tys. osób), Marki (5,7 tys.), Zšbki (5,3 tys.), Łomianki (5,2 tys. osób) oraz Pruszków (4,1 tys.). Wyjeżdżajšcy najczęœciej wybierali podwarszawskie gminy graniczšce z dzielnicami wczeœniejszego zamieszkania.

– W Warszawie najwczeœniej w Polsce, bo już w latach 70., zaczšł się proces suburbanizacji. Polega on na tym, że ludzie przenoszš się z dzielnic centralnych pod miasto. W Warszawie wyglšda to nieco inaczej, bo pod miasto stosunkowo więcej osób przenosi się z dzielnic zewnętrznych – komentuje prof. Œleszyński.

Na przeprowadzkę z Warszawy najczęœciej decydowały się osoby, które osišgnęły pewnš stabilizację i mogły pozwolić sobie na zmianę mieszkania na dom. Często były to rodziny z dziećmi.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL