Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Bogdan Łukasik, współzałożyciel i szef rady nadzorczej Modern-Expo: Bariery siedzš w głowach

Bogdan Łukasik, współzałożyciel i szef rady nadzorczej Modern-Expo, producenta wyposażenia dla sklepów.
materiały prasowe
Inwestuje się tam, gdzie się mieszka i gdzie można liczyć na poparcie lokalnych władz – mówi Bogdan Łukasik, współzałożyciel i szef rady nadzorczej Modern-Expo, producenta wyposażenia dla sklepów.

Czy Lublin jest dobrym miejscem do robienia biznesu?

Urodziłem się w tym mieœcie, dorastałem, kształciłem. Tu mieszkam i myœlę, że jest to wspaniałe miejsce do realizacji własnych pasji. Wybrałem prowadzenie firmy i nawet jeœli Lublin jest nadal postrzegany jako Polska B, to uważam, że właœnie lokalizacja jest jego atutem. Leży na skrzyżowaniu szlaków handlowych i może być swoistym mostem łšczšcym wschód z zachodem. Dzięki lokalizacji na „œcianie wschodniej" poznałem mojego partnera z Ukrainy Piotra Pylypyuka, z którym stworzyliœmy Modern-Expo.

Kiedy patrzy pan na otoczenie, jakie bariery pan widzi?

Te najtrudniejsze do pokonania tkwiš w naszych głowach. To przekonanie, że czegoœ nie da się zrobić. Od dawna w moim słowniku nie ma terminu „niemożliwe". Zaczynamy najczęœciej od przełamania wewnętrznego oporu, potem oporu wewnštrz organizacji. Bariery zewnętrzne pojawiajš się zawsze. Inne sš w Polsce, inne w Rosji, jeszcze inne na Ukrainie czy we Francji. Podchodzę do nich tak: To nasze otoczenie, którego jako firma nie możemy zmienić, dlatego też je akceptujemy i szukamy rozwišzań, aby je zminimalizować. Każde œrodowisko daje szanse. Trzeba zrobić wszystko, żeby je dostrzec i z nich skorzystać. Z natury jestem optymistš więc zawsze więcej dostrzegam możliwoœci niż przeszkód.

 

Zdecydował się pan na budowę fabryki w Lublinie. Przy skali działalnoœci Modern- Expo mogła powstać gdziekolwiek w Europie. Dlaczego wybór padł na Lublin?

Mamy trzy fabryki — dwie na Ukrainie i jednš na Białorusi. Ich lokalizacja w dużej mierze zadecydowała, że w naszej branży mamy pozycję lidera w Europie Œrodkowo-Wschodniej. Teraz wchodzimy w inny etap rozwoju firmy. Ze zwykłego dostawcy wyposażenia sklepów staliœmy się partnerem i ekspertem, który prognozuje popyt i trendy w handlu. Wprowadzamy rozwišzania innowacyjne z pogranicza science fiction. Takie rozwišzania wymagajš stworzenia oœrodka badawczo rozwojowego, wsparcia ze strony uniwersytetów i innych firm, najlepiej start-upów. Chcemy stworzyć w Lublinie swoisty inkubator dla rozwoju produktów innowacyjnych dla handlu na skalę międzynarodowš. Nasza fabryka będzie zakładem nowej generacji, zaangażowanym w produkcję złożonš, wykorzystujšcš sztucznš inteligencję, technologie które sš nowoœciš na rynku. To będzie Modern Retail Hub dla całej Europy, a Lublin jako „miasto inspiracji" do tego nadaje się najlepiej.

Wspomniał pan o innowacjach. Rozumiem, że produkowanie prostych urzšdzeń w Polsce opłaca się coraz mniej?

Rosnšce koszty pracy powodujš, że ciężka produkcja przesuwa się na wschód. Pomimo, że warunki polityczne nie sprzyjajš podejmowaniu takich decyzji, jest to naturalny proces, którego nie da się zatrzymać. Nasza pierwsza fabryka powstała na Ukrainie i zawsze zdawałem sobie sprawę, że warunki do inwestowania sš tam trudniejsze, niż w Polsce. Mam jednak partnera biznesowego, który tam mieszka i zarzšdza naszym biznesem, wiec jest nam łatwiej.

 

Profil produkcji Modern-Expo ulegnie teraz dużym zmianom. To dla firmy duży koszt. Co było powodem tej decyzji?

Inteligentne rozwišzania, to przyszłoœć handlu. Wzięliœmy pod uwagę zmiany społeczne oraz branżowe, zachodzšce w tej chwili. Nowe pokolenie, które weszło na rynek, tzw. Millenialsi, majš inne zachowania zakupowe, a to właœnie konsumenci wymuszajš zmiany, które zachodzš w sklepach i w handlu. Każdy operator handlowy, który chce optymalizować swoje wyniki sprzedażowe, musi dostosować biznes do zachodzšcych zmian. Jak wynika z badań Deloitte, ponad 65 proc. decyzji zakupowych, które dokonujemy w sklepach jest podejmowanych na podstawie opinii funkcjonujšcych w sieci. Zmienia się model rodziny. Coraz częœciej stanowiš jš osoby luŸno ze sobš zwišzane, bez potomstwa, bšdŸ z dzieckiem rodzšcym się w póŸnym wieku. Społeczeństwo starzeje się. Jest wiele samotnych starszych osób, to wszystko wymusza na sklepach zmianę modelu funkcjonowania. Pokolenie zapracowanych, zabieganych, wychowanych na grach konsumentów przychodzi do sklepu w celu doznań emocjonalnych, dotykowych, zapachowych. Robiš zakupy szybko i bez zastanowienia się sięgajš po wybrany wczeœniej produkt.

Sklep przyszłoœci nie będzie miał stref kasowych, konsument zostanie rozpoznawany przy wejœciu, a płatnoœci będš pobierane automatycznie z jego konta. W tej chwili takie rozwišzania funkcjonujš już USA np w Amazon Go. Wewnštrz sklepu będzie pełna interakcja i komunikacja między klientem, sklepem i producentem.

Konsument nie powinien też stresować się, szukaniem towaru na półce, system poprowadzi go „za rękę". Z kolei producent poinformuje o swoich produktach: czy sš lokalne, czy ekologiczne, jak sš produkowane i z jakich składników. Zwiększy się oferta dań gotowych, łatwych do szybkiego przygotowania. Jestem pewien, że zamówienie będzie można złożyć klikajšc na smartfonie, zakupy zrobi dla nas robot, zaœ dostarczy je dron. Roœnie popyt na obieranie zamówionych towarów w terminalach paczkowych. W ofercie posiadamy terminal nazwany FreshBoxem zapewniajšcy, przechowywanie produktów w odpowiedniej temperaturze, z zachowaniem œwieżoœci i walorów odżywczych. I wszystko sprowadza się do jednego: to konsument zdecyduje, jak chce kupować. Czy chce pójœć do sklepu i poczuć zapach pomarańczy, czy kupi je jednym kliknięciem, a na dostawcę wybierze kuriera, bšdŸ drona. A może sam podejdzie do terminala paczkowego. To wszystko jest perspektywš kilku lub kilkunastu lat.

W takim razie jakie sš rynki przyszłoœci dla Modern-Expo?

Już dziœ jesteœmy liderem w Europie Œrodkowo-Wschodniej, ale mamy znacznie większe aspiracje, chcemy być w œwiatowej czołówce. Codziennie robimy mały krok do osišgnięcia tego celu. Nasze przychody w tej chwili wynoszš ok. 450 mln złotych. I chcę, żeby w najbliższych latach wzrosły do 2 mld złotych. Dlatego budujemy nowe fabryki, wprowadzamy innowacyjne produkty, które mogš podbić œwiatowy rynek, a naszymi klientami stajš się największe sieci handlowe z całego œwiata. Krokiem poœrednim jest pozycja lidera w Europie. Wiedzšc jakie sš przychody największych konkurentów, strategii naszej nie budujemy jednak wyłšcznie na liczbach, chociaż one także się liczš. Najważniejsze sš relacje, długotrwałe partnerstwa, które dajš obustronnš korzyœć i efekt synergii.

Nieustannie zastanawiamy się, będšc dostawcš rozwišzań jak skutecznie optymalizować procesy biznesowe u naszych klientów. Piotr i ja podejmujemy decyzje nie tylko strategiczne, ale i te bieżšce, operacyjne, one sš elementami sprawnoœci działania firmy. Taka strategia pozwala nam osišgać 35 proc dynamikę wzrostu co roku.

Jak pan zamierza finansować taki rozwój?

Przez ostatnie 20 lat reinwestowaliœmy wszystkie zyski trzymajšc się zasady, że muszš to być œrodki gównie przez nas wypracowane. Dzięki temu mamy silnš relację kapitału własnego do kapitału obcego, co stwarza solidne fundamenty. Dzisiaj około jednej trzeciej przychodów pochodzi z niestabilnych rynków wschodnich, a dzięki takiej polityce finansowej, jesteœmy w stanie wychodzić z zawirowań obronnš rękš. Rozmawiamy z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju o finansowaniu dalszych inwestycji na Ukrainie i Białorusi, w Polsce mamy już zagwarantowane finansowanie. Wejœcie na giełdę, bšdŸ pozyskanie funduszu inwestycyjnego, będziemy rozważać przy przejęciach innych firm z branży, co w przyszłoœci jest zapewne nieuniknione.

Czy Lublin docenia innowacyjnoœć Modern-Expo?

Ostatnio odebrałem Nagrodę Gospodarczš Prezydenta Lublina przyznanš w kategorii „Obecnoœć na rynku globalnym". ZnaleŸliœmy się tam obok takich firm, jak Lubella czy Perła Browary Lubelskie, mimo tego, że mamy bardzo specyficznš branżę i jesteœmy mało obecni w mediach. W naszym wypadku komisja oceniła dynamiczny rozwój, innowacyjnoœć i wyniki finansowe.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL