Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Lublin inwestuje w modernizację sieci ciepłowniczej i kanalizacji

W ramach planowanych inwestycji kolejnš modernizację przejdzie oczyszczalnia Hajdów
materiały prasowe
Lublinowi przybędzie 51 km kanalizacji sanitarnej, niemal 20 km sieci wodocišgowej oraz 21 km sieci ciepłowniczej. Zmieni się sposób zarzšdzania wodocišgami i œciekami.

To będzie jeden z największych do tej pory projektów zwišzanych z rozbudowš i modernizacjš sieci wodno-kanalizacyjnej w Lublinie, jaki będzie realizować Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocišgów i Kanalizacji. Pozwoli wyeliminować kolejne nieposiadajšce kanalizacji i wodocišgu obszary miasta. Do sieci kanalizacyjnej podłšczonych zostanie ponad 3,4 tysišca osób, ponad 750 mieszkańców do wodocišgu.

Inwestycja będzie kosztować 267,2 mln zł, z czego 138,4 mln zł to œrodki pozyskane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2014–2020. Do 2023 roku spółka planuje wybudować około 51 km sieci kanalizacji sanitarnej, ok. 19,5 km wodocišgu, ponadto zmodernizować 10 km sieci kanalizacji sanitarnej i prawie 1 km sieci wodocišgowej. Budowa i modernizacja obejmie północne dzielnice Lublina (Sławin, Ponikwoda, Czechów), Œródmieœcie (m.in. ul. Żmigród, Bernardyńska i Dolna Panny Marii), Kalinowszczyznę oraz południowe dzielnice miasta (Rury, Wrotków, Zemborzyce).

W ramach przedsięwzięcia kolejnš modernizację przejdzie oczyszczalnia œcieków Hajdów, m.in. w zakresie częœci technologicznej, zarzšdzania energiš i osuszania osadu. Inwestycja wpłynie na poprawę parametrów œcieków oczyszczonych, a co za tym idzie, na zmniejszenie opłat z tytułu korzystania ze œrodowiska. Będzie miała też duże znaczenie dla mieszkańców sšsiadujšcych bezpoœrednio z oczyszczalniš, bo spowoduje redukcję emisji przykrych zapachów oraz hałasu.

– Nowe rozwišzania wpłynš na poprawę niezawodnoœci i pewnoœci działania wielu urzšdzeń, zwiększš bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszš ucišżliwoœć funkcjonowania oczyszczalni – wylicza Magdalena Bożko, rzecznik prasowa MPWiK w Lublinie.

Sztuczna inteligencja i GIS

Trzecim, ważnym elementem inwestycji będzie wprowadzenie Centralnego Systemu Sterowania, który umożliwi sterowanie procesem produkcji wody we wszystkich eksploatowanych obiektach z jednego miejsca – Centralnej Dyspozytorni, która powstanie w stacji wodocišgowej Zemborzycka. Spółka wyjaœnia, że wprowadzenie CSS ma na celu optymalizację procesu produkcji wody pod względem technologicznym i ekonomicznym, zwiększenie bezpieczeństwa, obniżenie kosztów produkcji wody, zapewnienie pełnej kontroli urzšdzeń produkcji wody. Spółka dostosuje także obiekty produkcyjne do pracy w pełnej automatyce z możliwoœciš lokalnego sterowania.

– Wprowadzimy także zarzšdzanie sieciš wodocišgowo-kanalizacyjnš poprzez modele matematyczne oraz powišzanie ich z systemem GIS, dzięki zastosowaniu specjalistycznego oprogramowania, sprzętu i urzšdzeń – mówi Sławomir Matyjaszczyk, prezes MPWiK w Lublinie.

To kolejne już inwestycje MPWiK w zarzšdzanš przez niš sieć. W cišgu ostatnich siedmiu lat spółka łšcznie ze œrodkami z UE zainwestowała ponad 579 mln zł w inwestycje odtworzeniowe, rozwojowe, zakup maszyn i urzšdzeń. W ramach tych projektów wybudowano i zmodernizowano łšcznie 160,7 km sieci wodocišgowo-kanalizacyjnej, w ponad 220 ulicach Lublina. Zmodernizowano oczyszczalnię œcieków Hajdów i stację wodocišgowš Zemborzycka.

Efektywniejsze ciepło

Kolejne œrodki na modernizację sieci ciepłowniczej zdobyło też Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). Inwestycja obejmie łšcznie 23 km strategicznych rurocišgów wybudowanych w latach 1970–1990, zasilajšcych w ciepło 10 dzielnic Lublina: Czuby, Konstantynów, Czechów, Œródmieœcie, Rury, Kalinowszczyzna, Rudnik, Felin, Bronowice i Hajdów-Zadębie.

– Głównym celem projektu jest zmniejszenie strat ciepła powstajšcych w procesie przesyłania i dystrybucji, a tym samym zmniejszenie zużycia energii pierwotnej oraz emisji gazów cieplarnianych – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik LPEC.

Przedsiębiorstwo będzie modernizować sieć na dwa sposoby. Po pierwsze, wymieni starš izolację na efektywniejszš izolację modułowš z pianki poliuretanowej o znacznie niższym współczynniku przenikalnoœci cieplnej (tam gdzie sieci majš dużš œrednicę oraz biegnš nad ziemiš). Po drugie, wymieni stare rury na nowe preizolowane o znacznie wyższych parametrach izolacyjnych.

Koszt inwestycji to ponad 61 mln zł, z czego 35,6 mln zł to dofinansowanie unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Œrodowisko 2014–2020. Z tego samego Ÿródła przedsiębiorstwo pozyskało 24,4 mln zł na budowę 21 km nowej sieci ciepłowniczej na terenie dziewięciu dzielnic Lublina. Łšczny koszt tej inwestycji to blisko 40 mln zł.

Dziœ sieć zarzšdzana przez LPEC liczy około 450 km długoœci. W 65 procentach wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Ciepło do sieci LPEC dostarczajš dwie elektrociepłownie: Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz Elektrociepłownia Megatem EC-Lublin.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL