Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Po równo na rewitalizację

Dofinansowanie będzie można przeznaczyć m.in. na rozwój miejskich terenów zielonych.
AdobeStock
Aż 150 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego przeznaczono dla samorzšdów na programy rewitalizacyjne. Po 10 mln zł trafi do 15 miast, gmin lub powiatów.

– Nabór wniosków trwa do końca listopada. Zakończenie konkursu, czyli wybór najlepszych projektów do dofinansowania, przewidujemy na styczeń 2019 – mówi Paweł Florek z oddziału komunikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.

Sprawiedliwy podział

Dlaczego samorzšd województwa zdecydował się dzielić œrodki na ten cel po równo? – Aby ułatwić różnym typom samorzšdów, np. miastom będšcym siedzibami powiatów, mniejszym miastom i gminom wiejskim, sięgnięcie po dotację na rewitalizację. Zarzšd województwa zdecydował o podziale œrodków na ten cel w RPO na trzy konkursy dedykowane trzem typom samorzšdów – tłumaczy. Podkreœla, że rewitalizacja ze względu na swojš specyfikę jest szczególnym obszarem wspieranym z RPO.

Urzędnicy podkreœlajš, że równy podział œrodków gwarantuje sprawiedliwszš rywalizację o dotację, bo poszczególne grupy samorzšdów będš rywalizować o dotację między sobš. – W przypadku jednego konkursu dla wszystkich mogłoby się okazać, np. że większoœć œrodków trafi do miast, a nie do gmin wiejskich. Zaproponowany przez władze województwa podział konkursów daje równe szanse w dostępie do funduszy europejskich każdemu samorzšdowi – mówi Paweł Florek.

Nabór wniosków trwa, zakończy się w ostatnim dniu listopada. Do œrody 8 listopada nie wpłynšł jeszcze żaden.

Samorzšdy mogš otrzymać wsparcie na przebudowę, remont lub modernizację zdegradowanych budynków, w tym m.in. obiektów poprzemysłowych, powojskowych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, np. społecznych, gospodarczych, turystycznych lub kulturalnych. Na dofinansowanie mogš też liczyć kompleksowe projekty obejmujšce rekultywację zdegradowanych obszarów wraz z przebudowš oraz adaptacjš obiektów zdegradowanych, a także roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujšcych się w rejestrze zabytków czy położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz o wartoœci architektonicznej i znaczeniu historycznym, ale nieobjętych opiekš konserwatorskš.

Na drogi i tereny zielone

Dotacje na rewitalizację można przeznaczyć również na uporzšdkowanie i zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni publicznych przez przebudowę, remont lub modernizację, by przywrócić lub nadać im nowe funkcje użytkowe, czy zakup wyposażenia.

Poza tym œrodki mogš być wydatkowane na roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury technicznej, np. wodno-kanalizacyjnej, ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz infrastruktury z zakresu gospodarki odpadami. – Te prace dopuszczalne sš wyłšcznie jako element zapewniajšcy spójnoœć kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, które będš uzupełnieniem szerszego projektu oraz w przypadku, kiedy sš niezbędne do realizacji celów projektu – tłumaczy Paweł Florek.

Œrodki będzie można też przeznaczyć na modernizację dróg lokalnych gminnych i powiatowych, ale wyłšcznie gdy będš one elementem zapewniajšcym spójnoœć kompleksowych projektów rewitalizacyjnych będšcych uzupełnieniem szerszego projektu. Samorzšdy mogš też dzięki wsparciu tworzyć strefy bezpieczeństwa i zapobiegać przestępczoœci w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast.

Urzędnicy dodajš, że dotację można także przeznaczyć na rozwój miejskich terenów zielonych, gdy będzie to element zapewniajšcy spójnoœć kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, będšcy uzupełnieniem szerszego projektu, a także na przebudowę, remont lub modernizację budynków w celu adaptacji na działalnoœć przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw społecznych wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia takiej działalnoœci.

Trzy lata na inwestycje

Zakończenie konkursu, czyli wybór najlepszych projektów do dofinansowania, Urzšd Marszałkowski przewiduje na styczeń 2019 roku. – To maksymalny termin wynikajšcy z regulaminu konkursu. Zrobimy wszystko, aby zamknšć konkurs wczeœniej i jak najszybciej podpisać umowy o dofinansowanie unijnych inwestycji. Wiele będzie zależało również od przygotowania samych samorzšdów do realizacji swoich projektów – mówi Paweł Florek.

Dodaje, że samorzšdy będš miały maksymalnie trzy lata na przeprowadzenie inwestycji od daty podpisania umowy. Będziemy jednak zachęcać je do przyspieszenia, ponieważ wpłynie to na szybsze tempo rozliczenia œrodków z Komisjš Europejskš, na czym szczególnie zależy władzom województwa – tłumaczy.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL