Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Bony, dotacje, pożyczki dla sektora MŚP

Firmy mogš przeznaczyć dotacje m.in. na projekty zwišzane z wykorzystaniem energii z odnawialnych Ÿródeł.
AdobeStock
Lubelscy przedsiębiorcy mogš pozyskać unijne dotacje, ale też posiłkować się preferencyjnymi pożyczkami.

Od 31 paŸdziernika (do 30 listopada) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczoœci (LAWP) przyjmuje wnioski od mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw prowadzšcych działalnoœć gospodarczš na terenie województwa lubelskiego w konkursie organizowanym w ramach działania 1.5 „Bon na innowacje" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Kup wyniki prac B+R

Konkurs ten odbywa się na nowych zasadach. Tym razem na wsparcie mogš liczyć nie tylko projekty dotyczšce przygotowania i dokonania zgłoszenia patentowego wynalazku bšdŸ wzoru użytkowego, ale także polegajšce na zakupie wyników prac badawczych zwišzanych z rozwojem lub wdrożeniem produktu, usługi lub technologii. Przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia będzie ich dalsze dostosowanie do specyfiki danego przedsiębiorstwa za pomocš prac rozwojowych. Ten schemat pomocy ma na celu zapewnienie firmom z sektora MŒP dostępu do wysokiej jakoœci usług badawczo-rozwojowych ważnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Maksymalnie firma może pozyskać 100 tys. zł, zaœ maksymalny procentowy poziom dofinansowania to 85 proc. Budżet tego ostatniego w br. konkursu dla firm w programie regionalnym dla Lubelszczyzny to 12,7 mln zł.

– Dzięki unijnemu wsparciu z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020 realizujemy Regionalnš Strategię Innowacji, a przez to kreujemy wzrost badań naukowych, napędzajšc rozwój gospodarczy w województwie. Zachęcam lubelskich przedsiębiorców do ubiegania się o te œrodki – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP. – Dofinansowanie pomoże w usprawnieniu procesu transferu technologii i zwiększy poziom wdrażania innowacji w działalnoœci rynkowej przedsiębiorstw – dodaje i przypomina, że obecnie LAWP największy nacisk kładzie na konkursy będšce w trakcie oceny.

– Do końca roku planujemy rozstrzygnšć większoœć konkursów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wœród lubelskich przedsiębiorców. Łšczna kwota do zakontraktowania przekracza 400 mln zł. Te pienišdze szybko trafiš na konta wnioskodawców. Przekazywane w formie bezzwrotnych dotacji œrodki unijne firmy przeznaczš na projekty z zakresu: termomodernizacji (działanie 5.1 „Poprawa efektywnoœci energetycznej przedsiębiorstw"), wykorzystywania energii z odnawialnych Ÿródeł (działanie 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach"), inwestycyjnego wsparcia na wprowadzanie innowacyjnych rozwišzań (działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjnoœci MŒP" dla œrednich firm) oraz prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych (działanie 1.2 „Badania celowe") – wylicza Niezgoda.

Pożyczki małe i duże

Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny mogš też już skorzystać z preferencyjnych unijnych pożyczek, na które œrodki również pochodzš z RPO. Lubelskie, tak jak i 14 innych województw (wszystkie poza Œlšskiem), zdecydowało się na ich dystrybucję w modelu z tzw. menedżerem funduszu funduszy, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Model wsparcia z bankiem jako menedżerem œrodków zakłada powierzenie częœci pieniędzy z RPO przeznaczonych właœnie na pożyczki, poręczenia czy wejœcia kapitałowe (rodzaje pomocy zależš od regionu) właœnie BGK, a następnie bank w przetargach wyłania tzw. poœredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze), które już bezpoœrednio pomagajš finansowo firmom. Dotychczas w Lubelskim BGK zawarł umowę z Biłgorajskš Agencjš Rozwoju Regionalnego na udzielanie zwrotnego wsparcia finansowego firmom. Mogš one skorzystać z dwóch rodzajów pożyczek, tzw. małej i dużej, udzielanych przez Biłgorajskš Agencjš Rozwoju Regionalnego na zasadach rynkowych lub pomocy de minimis. Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany. Pożyczka mała jest udzielana przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom, w tym startupom, a w znacznie mniejszym stopniu – małym firmom. Wysokoœć pożyczki to maksymalnie 250 tys. zł, a okres spłaty do pięciu lat. Pożyczka duża to pomoc udzielana mikro-, małym i œrednim firmom, także startupom. Posłuży ona finansowaniu większych inwestycji. Wysokoœć pożyczki: od 250 tys. zł do 1 mln zł, okres spłaty: do oœmiu lat.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego to pierwszy, ale nie ostatni poœrednik finansowy oferujšcy tzw. zwrotnš pomoc finansowš z Lubelskiego RPO. BGK prowadzi bowiem działania zmierzajšce do rozstrzygnięcia pozostałych częœci przetargu oraz podpisania umów z kolejnymi poœrednikami finansowymi.

Lubelskie firmy z sektora MŒP mogš też pozyskać dotacje z programu operacyjnego „Polska wschodnia" kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym właœnie do Lubelskiego. Rozdziela je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci (www.parp.gov.pl), która aktualnie prowadzi cztery nabory projektów od firm z Polski wschodniej. Dwa z nich dotyczš wzornictwa przemysłowego, jeden umiędzynarodowienia działalnoœci i jeden tworzenia tzw. produktów sieciowych.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL