Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lubelszczyzna

Stawiajš na czynszówki

Inwestycje budowlane zwišzane z programem Mieszkanie+ planowane sš w kilkunastu miastach regionu.
AdobeStock
Kilkanaœcie samorzšdów z regionu jest zainteresowanych budowš mieszkań w ramach rzšdowego programu Mieszkanie+.

Najbardziej zaawansowane prace sš w Białej Podlaskiej. To pierwsze miasto w Polsce, które przystšpiło do programu, którego celem jest budowa dostępnych cenowo mieszkań na wynajem z opcjš dojœcia do własnoœci. Mieszkanie+ skierowane jest głównie do osób, których dochody sš za niskie, aby otrzymać kredyt hipoteczny, ale z drugiej strony za wysokie, aby przysługiwało im prawo do mieszkania komunalnego i socjalnego.

W Białej Podlaskiej wybudowano już trzy bloki ze 186 mieszkaniami. Majš powierzchnię od 40 do 55 mkw. W lutym ma być znana liczba osób, które je zasiedlš. Wybrani otrzymajš klucze w maju, po zakończeniu prac wykończeniowych w lokalach. Czynsz oszacowano na 12 zł/mkw.

Władze miasta szukajš już gruntów pod budowę kolejnych bloków. – Wišże się to ze zmianš własnoœci, a czasami ze zmianš planu zagospodarowania przestrzennego – mówi Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej.

Gminy zmieniajš plany

Akces do programu zgłosiły też władze Œwidnika, które chcš wybudować około 100 mieszkań o powierzchni od 30 do 65 mkw. Pierwszeństwo otrzymania mieszkania będš miały rodziny wielodzietne. Ważnym czynnikiem będzie też kryterium dochodowe, gdyż najemcy muszš być w stanie utrzymać te lokale mieszkalne. Tym bardziej że każdy z nich będzie miał do wyboru również opcję dojœcia do własnoœci. Władze Œwidnika podkreœlajš, że będš preferować osoby, które sš zwišzane z miastem poprzez pracę lub zameldowanie oraz płacš podatki w Œwidniku.

96 mieszkań powstanie też w Zamoœciu. Samorzšd przeznaczył na to dwie, półhektarowe działki przy ul. Parkowej. Powstanš tam trzy bloki, w każdym będš 32 mieszkania. – Wkrótce powołana zostanie spółka celowa z udziałem miastem, która zajmie się budowš mieszkań. Przewidujemy, że lokatorzy wprowadzš się do nich za jakieœ 2,5 roku – mówi Tomasz Kossowski, dyr. Wydziału Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych Urzędu Miasta w Zamoœciu.

Mieszkania na wynajem w ramach programu Mieszkanie+ chcš budować także władze Puław. Kilkupiętrowy blok ma powstać na niewielkiej działce przy ulicy Słowackiego 15. – Aktualnie w planie zagospodarowania przestrzennego działka jest przeznaczona pod zabudowę jednorodzinnš lub usługowš. W zwišzku z tym przystšpiono do procedury zmiany planu miejscowego dla tego terenu – mówi Magdalena WoŸniakowska z Urzędu Miasta w Puławach

Do programu chce dołšczyć też Chełm. Miasto, podobnie jak Puławy, nie ma jednak terenów należšcych do Skarbu Państwa ani innych, które spełniałyby wymogi i warunki techniczne do zabudowy wielorodzinnej. Samorzšd postanowił więc dokonać zmiany miejscowego planu zagospodarowania częœci terenów leżšcych na osiedlu Zachód. – Zmiana planu jest już na zaawansowanym etapie. Sšdzę, że na tym terenie będzie mogło powstać co najmniej kilka budynków wielorodzinnych – mówi Jerzy Dobrowolski, p.o. dyrektora wydziału gospodarki przestrzennej, architektury i budownictwa Urzędu Miasta w Chełmie.

W Lubartowie pod budownictwo w ramach programu Mieszkanie+ przeznaczono 7,5 tys. mkw. przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki. Ma tam powstać około stu mieszkań.

Lublin bez gruntów

Budować tanie czynszówki na wynajem chcieliby włodarze mniejszych miast i miejscowoœci w regionie. W połowie grudnia przedstawiciele siedmiu samorzšdów podpisali listy intencyjne w tej sprawie. Najwięcej lokali miałoby powstać w Janowie Lubelskim (70) i Łukowie (50). Czynszówki chcieliby budować także włodarze gmin Wysokie (24), Borki (16), Ostrów Lubelski (15), Stary Zamoœć (12) i Biszcza (8). Łšcznie ma powstać 195 tanich mieszkań.

Janów Lubelski pod budownictwo mieszkaniowe przeznaczył dwie w pełni uzbrojone działki zlokalizowane w centrum miasta. Zdaniem burmistrza Krzysztofa Kołtysia lokale zainteresujš nie tylko tych, którzy mieszkajš w Janowie, ale i dojeżdżajšcych tu do pracy. Dzięki wsparciu z UE samorzšd rozpoczšł już budowę mieszkań socjalnych na bazie kupionego kilka lat wczeœniej biurowca PKS.

Ma tam powstać dziesięć mieszkań, w tym dziewięć socjalnych i jedno tzw. chronione dla osoby niepełnosprawnej. Dwa mieszkania będš mieć ponad 50 mkw. powierzchni, pozostałe od trzydziestu kilku do czterdziestu kilku metrów kwadratowych. Jeœli uda się sprawnie rozstrzygnšć przetarg lokale byłyby gotowe na wiosnę 2019 roku.

Do programu nie przystšpił Lublin, bo władze stolicy twierdzš, że nie dysponujš gruntami własnymi, które można przeznaczyć na ten cel.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL