Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

Warto sięgnšć po pienišdze na szkolenie pracowników

Dzięki unijnym grantom przeszkolonych zostanie kilka tysięcy osób.
materiały prasowe
Nabiera kształtów zapowiadany przez władze województwa kujawsko-pomorskiego Regionalny Fundusz Szkoleniowy. Do końca wrzeœnia przedsiębiorcy mogš składać wnioski o dotacje w ramach pierwszego konkursu.

Do podziału z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest 25 mln zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogš dostać do 10 tys. zł, małe przedsiębiorstwa – 20, a œrednie – 30 tys. zł. Fundusz będzie udzielał wsparcia na kształcenie kadr oraz optymalizację biznesowš, w tym procesów i budowanie strategii, także zakup usług doradczych. Szczególnym wsparciem majš się cieszyć mikroprzedsiębiorstwa, czyli firmy zatrudniajšce do dziewięciu osób. Bioršc pod uwagę fakt, że zdecydowana większoœć z nich zatrudnia poniżej trzech osób, a maksymalnie można przeszkolić dwóch pracowników za 5 tys. zł na osobę, to pokaŸne wsparcie dla najmniejszego biznesu.

W poprzedniej perspektywie budżetowej UE z dotacji korzystały w większym stopniu małe i œrednie firmy. – Teraz chcemy, żeby w większym stopniu dotarły do mikroprzedsiębiorstw. Najmniejszym było ciężko, ponieważ majš małš możliwoœć delegowania pracowników na szkolenia czy obsługę wniosków – wyjaœnia „Rzeczpospolitej" Iwona Pietruszewska-Cetkowska, dyrektor finansowa Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Dyrektor dodaje, że agencja jako operator projektu będzie podchodziła indywidualnie do poszczególnych sektorów, branż, przedsiębiorstw.

Łšcznie dotacjami objętych zostanie około 1,5 tys. firm i ponad 6 tys. zatrudnionych. – Uruchamiamy system, dzięki któremu małe i œrednie przedsiębiorstwa będš mogły wybrać sobie dobrany za każdym razem indywidualnie, skrojony na miarę pakiet prorozwojowego wsparcia. To szansa także dla pracowników tych firm. Celujemy w sektory o najwyższym potencjale generowania miejsc pracy, pamiętajšc o pracownikach w najtrudniejszej sytuacji na rynku – podkreœla marszałek Piotr Całbecki.

Dofinansowanie, w wysokoœci 50–80 proc. kosztów, będzie można przeznaczyć na szkolenia, studia podyplomowe pracowników czy wsparcie doradczo-szkoleniowe dla kadry zarzšdzajšcej, także w zwišzku z wdrażaniem w firmie innowacji procesowych. Jednš ze zmian wprowadzonych do obecnej perspektywy budżetowej UE jest większe nastawienie popytowe, skupiajšce się na rzeczywistych potrzebach biznesu, i to nie tylko w wypadku szkoleń. Zatem przedsiębiorcy sami będš wybierać rodzaj szkolenia i podmioty, którym powierzš wykonanie usług.

Władze województwa kujawsko-pomorskiego zadecydowały jednak, że muszš one być uwzględnione w bazie usług rozwojowych stworzonej przez rzšdowš Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci. W punktach doradczych prowadzonych przez samorzšd przedsiębiorcy będš mogli skorzystać z pomocy doradcy, w tym w zakresie przygotowania wniosku. Poziom refundacji będzie zależał od wielkoœci firmy, i tak mikroprzedsiębiorstwa mogš uzyskać nawet 70-proc. wsparcie, małe firmy od 60 do 70 proc., a œrednie 50 proc. Partnerami projektu sš Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu, Kujawsko-Pomorski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Krzysztof Woliński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju, mówi, że przedsiębiorcy bardzo pozytywnie odbierajš projekt funduszu szkoleniowego. Urzędnicy będš preferowali firmy z sektorów szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej oraz przedsiębiorców, którzy wczeœniej nie skorzystali z wsparcia w ramach projektu.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL