Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

W Kujawsko-Pomorskiem źródła energii odnawialniej odgrywajš ważnš rolę

Elektrownia we Włocławku jest największš wodnš siłowniš w regionie
Fotorzepa, Roman Bosiacki Roman Bosiacki
Energia odnawialna na dobre zadomowiła się na Kujawach i Pomorzu. Region jest jednym z liderów w produkcji energii z wiatru i wody.

Choć region kujawsko-pomorski nie obfituje w górskie rzeki o dużych spadkach, do działa tu 52 elektrownie wodne, a ich łšczna moc sięga jednej czwartej wszystkich działajšcych w Polsce. To zasługa szeœciu dużych elektrowni wykorzystujšcych moc największych rzek, przede wszystkim Wisły, przedzielonej zaporš we Włocławku (siłownia o mocy 160 MW) oraz Brdy z zaporš w Koronowie (25 MW).

Pasja i biznes w młynie

Ale ważne sš też i te mniejsze. Sš dla wielu mieszkańców regionu nie tylko Ÿródłem dochodów, ale i sposobem na życie. Tak jest np. z rodzinš Puchowskich, która mieszka w pięknym, ceglanym starym młynie przy swojej elektrowni Piła Młyn pod Grudzišdzem. Tartak i młyn pojawia się w dokumentach pisanych już w połowie XVII wieku.

– Od tamtej pory nieprzerwanie do dzisiaj wykorzystywana jest tu siła niewielkiej rzeki Mštawy do napędu siłowni wodnej. Młyn wielokrotnie był przebudowywany. Aktualny kształt zyskał w połowie XIX w. Około 1901 roku zmodernizowano siłownię zastępujšc dwa koła wodne nowoczesnš turbinš Francisa. Pracuje ona w naszej elektrowni do dziœ. W 1988 roku staliœmy się właœcicielami całego tego siedliska, tu założyliœmy firmę. W młynie mieszkamy, a siłownia pełni funkcję małej elektrowni wodnej – opowiada Bogusław Puchowski.

Piła Młyn to nie tylko elektrownia (25 KW), ale też firma projektujšca takie obiekty. W ten sposób Bogusław Puchowski kontynuuje pasję ojca Edmunda, który budował elektrownię w centrum Grudzišdza (obecnie zarzšdza niš siostra Kuby Puchowskiego).

Firma stawia na innowacyjnoœć i rozwišzania służšce ochronie œrodowiska. Chwali się, że jej produkty „charakteryzujš się wysokš efektywnoœciš działania i całkowicie eliminujš wprowadzanie zanieczyszczeń do wody w tym smarów i oleju". Puchowscy współpracujš z parterami z krajów, w których energetyka wodna jest dużo bardziej rozwinięta aniżeli w Polsce - z Czechami, Kanadyjczykami i Austriakami.

Piła Młyn instaluje też w sšsiedztwie elektrowni wodnych elektroniczne bariery ochronne dla migrujšcych ryb, kierujšce do przepławek, pozwalajšce na migracje i i chronišce ryby przed dostawaniem się do turbin lub pomp. Firma wykonała m in projekty wykonawcze elektrowni wodnej Oława na Odrze ; bierze udział w programie powrotu jesiotrów do naturalnego œrodowiska; zaprojektowała przepławki dla tych ryb przy ujœciu Drwęcy do Wisły.

Kujawsko-pomorskie wcišż ma ogromny niewykorzystany potencjał energetyczny tkwišcy w wodzie. Udział małych elektrowni wodnych w produkcji energii elektrycznej wynosi ok. 3 proc. przy jednoczesnym wykorzystaniu istniejšcych zasobów na poziomie 7 proc..

Ten bilans znacznie poprawiłby drugi stopień kaskadowej elektrowni na Wiœle w Siarzewie o mocy 80 MW. Inwestor - Energa szuje koszt budowy na 3,5 mld zł.

– To inwestycja niezbędna do zapewnienia Włocławkowi i całej dolinie dolnej Wisły trwałego bezpieczeństwa. W latach 1960 zapadła decyzja o budowie na Wiœle kaskady elektrowni; powstał jeden stopień, który sam w nieskończonoœć nie utrzyma takich mas napierajšcej na niego wody I występujšcej erozji dolnego stanowiska. Teraz już umiemy budować takie konstrukcje z poszanowaniem œrodowiska naturalnego – zapewnia Bogusław Puchowski.

Wiatr i celuloza

Oprócz wody na Kujawach i Pomorzu z powodzeniem wykorzystywana jest też siła wiatru. Region jest tu jednym z liderów pod względem liczby instalacji wiatrowych w Polsce. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki 292 działajšce tu wiatraki majš łšcznš moc 574 MW. WyraŸnš koncentrację turbin wiatrowych obserwuje się w powiatach: inowrocławskim, radziejowskim, włocławskim i aleksandrowskim. Według analizy wykorzystania OZE w regionie przygotowanej przez urzšd marszałkowski, to wcišż jedynie kilka procent wiatrowego potencjału regionu.

Oprócz tego województwo zajmuje pierwszš lokatę wœród polskich regionów pod względem iloœci ciepła wytwarzanego z biomasy (25,3 proc.). Na 38 elektrociepłowni wykorzystujšcych biomasę w Polsce, w kujawsko-pomorskim działa pięć. Surowiec dostarcza m.in. œwiecka celuloza. Nic dziwnego, że najwięcej ciepła z biomasy w województwie produkuje Mondi Œwiecie S.A. Spala rocznie ok 760 tys. ton biomasy, z czego jedna czwarta to odpady z z własnej celulozowni. Wyprodukowane ciepło jest przede wszystkim wykorzystywane w procesie produkcji papieru. Jedynie niewielka częœć ciepła jest sprzedawana odbiorcom zewnętrznym, do ogrzewania domów.

Drugš co do wielkoœci elektrociepłowniš wykorzystujšcš biomasę do produkcji energii cieplnej jest OPEC Grudzišdz, która powołała „córkę" OPEC – BIO produkujšcš pelety ze słomy.

W regionie istnieje też blisko 30 plantacji roœlin energetycznych (miskant, wierzba) na 400 ha. Wiele urzędów i instytucji w regionie wymieniło piece w swoich kotłowniach na takie, które spalajš biomasę.

Lepsze prawo i zyski

Kujawsko-pomorskie ma też na swoim terenie 4 biogazownie wytwarzajšce gaz z oczyszczalni œcieków; 5 działa w fermach hodowlanych a 7 zostało zainstalowanych na składowiskach œmieci (na 20 istniejšcych składowisk).

Słońce wcišż pozostaje najmniej wykorzystanym Ÿródłem czystej energii na Kujawach i Pomorzu. Wprawdzie kolektory słoneczne ma blisko 40 proc. jednostek administracji samorzšdowej, jednak w sumie zainstalowane na terenie województwa kolektory wykorzystujš jedynie niecały procent potencjału rynkowego regionu.

Co więc trzeba zrobić, by w Polsce, w tym na Kujawach i Pomorzu jeszcze lepiej wykorzystywać odnawialne Ÿródła? - Musimy mieć stabilne rozwišzania prawne. A tego w Polsce wcišż nie ma. Ustawa o OZE weszła w życie 1 lipca, a już trwajš prace nad jej nowelizacjš. Po drugie potrzebna jest edukacja ekologiczna tak inwestorów jak i urzędników. Chodzi o wiedzę na temat technologii przyjaznych dla œrodowiska. Z przykroœciš muszę też zauważyć, że w Polsce brakuje kadry naukowej w dziedzinie OZE, szczególnie z wykorzystaniem wody - wylicza Kuba Puchowski.

OZE musi się też opłacać, a tendencja jest w Polsce niekorzystna. Przychody spadajš „katastrofalnie". Dziœ właœciciel małych elektrowni wodnych zarabiajš ok. 40 proc. tego co cztery lata temu.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, i.trusewicz@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL