Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kujawy i Pomorze

Ludziom żyje się coraz lepiej

Fotorzepa/Robert Sawicki
Dane statystyczne pokazujš, że w województwie kujawsko-pomorskim roœnie poziom życia i wynagrodzenia oraz spada bezrobocie. Problemem całego kraju jest jednak spadek liczby ludnoœci, co widać w coraz większej skali.

W województwie kujawsko-pomorskim widać trendy demograficzne, z jakimi niestety zmaga się większoœć polskich regionów. W 2016 r. mieszkało w nim niemal 2,1 mln osób, przyrost naturalny na 1 tys. osób wyniósł -0,33, a saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały, także na 1 tys. ludnoœci – znalazło się również na minusie (-0,78). Póki co oznacza to w skali roku ubytek ok. 2,3 tys. osób, ale niestety można się spodziewać wzrostu natężenia tego zjawiska.

Dane dotyczš 2016 r., to ostatnie dostępne informacje, jakie w roczniku się znalazły, zresztš z podobnym opóŸnieniem sš one publikowane w całym kraju. W 2017 r. wszyscy spodziewajš się wzrostu liczby urodzeń, ale nawet jeœli się to stanie, to znaczšco statystyk demograficznych jednoroczny wynik nie odmieni. Z cyklicznych publikacji urzędu statystycznego wynika zresztš, że liczba ludnoœci województwa kujawsko-pomorskiego generalnie maleje. „Spadek obserwowany jest już siódmy rok z kolei, od 2013 r. mamy też ujemny przyrost naturalny" – czytamy w komentarzu do wyników.

Demografia w dół

Region może się pochwalić przewagš ludnoœci mieszkajšcej na obszarach miejskich – ponad 1,2 mln, wobec ponad 800 tys. z terenów wiejskich. Jednak to ta druga grupa powoli, ale systematycznie roœnie. Obecnie w miastach mieszka 1,237 mln osób, czyli 59 proc. populacji), a na wsi 846 tys. osób.

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy (spoza rocznika) w połowie 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim mieszkało 2,083 mln osób. „W pierwszym półroczu zaobserwowano największš liczbę urodzeń od szeœciu lat oraz większš liczbę imigracji zagranicznych od emigracji" – podaje urzšd marszałkowski na stronie.

„Na ogólnš liczbę ludnoœci regionu wpływajš też migracje zagraniczne. W naszym regionie liczba migracji była w ostatnim półroczu wyższa od liczby emigracji. Na pobyt stały zameldowało się około 250 osób, które mieszkały wczeœniej za granicš. W tym samym czasie za granicę wyjechało 180 osób. Saldo wyniosło zatem plus 70 osób, dla porównania w 2010 r. było to minus 114 osób" – podaje urzšd.

Po dalszej lekturze można wysnuć wniosek, że w regionie na pewno żyje się bezpieczniej. Jak wynika z danych z Rocznika Statystycznego dla województwa wykrywalnoœć przestępstw wynosi 68,6 proc. przy œredniej krajowej 66,5 proc. W województwie policja zarejestrowała 37,1 tys. przestępstw. Dane dotyczš zakończonych postępowań przygotowawczych. Oznacza to, że na 10 tys. mieszkańców regionu przypadło ich 178 – œrednia krajowa to 195. Liczba przestępstw w ostatnich kilku latach systematycznie spada, a jednoczeœnie roœnie ich wykrywalnoœć przez policję.

Optymizmem napawa też lektura danych dotyczšcych rynku pracy. Analizujšc dane od 2000 r., widać, że liczba bezrobotnych w tym okresie spadłš niemal o połowę, a 2017 r. dał na pewno solidny impuls do dalszego zmniejszenia tego wskaŸnika. Na koniec roku w województwie bez pracy było 98,5 tys. osób, a przynajmniej tyle było zarejestrowanych w statystykach. Jeszcze w 2000 r. było to aż ponad 181 tys. osób.

Według rocznika 73 proc. firm to jednoosobowa działalnoœć gospodarcza i pod tym względem w ostatnich latach zmieniło się niewiele. Jeœli chodzi o główne sektory, jakimi przedsiębiorcy się zajmujš, to również przełomu nie ma i dane dla województwa utrzymujš się w ogólnopolskiej œredniej. Co czwarta firma jako główny przedmiot działalnoœci ma wpisane handel i naprawy. Kolejne to produkcja przemysłowa.

„Kujawsko-Pomorskie to region tradycyjnie przodujšcy w produkcji żywnoœci. Jesteœmy też wœród krajowych liderów, między innymi jeœli chodzi o liczbę kuracjuszy w szpitalach i sanatoriach uzdrowiskowych oraz pod względem długoœci œcieżek rowerowych w przeliczeniu na powierzchnię" – podaje urzšd marszałkowski.

Wykształcona władza

Według danych Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w województwie kujawsko-pomorskim sš najlepiej w kraju wykształceni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast – 97,2 proc. władz lokalnych ma bowiem wykształcenie wyższe. Jak podaje urzšd, region zajmuje też trzeciš pozycję pod względem wykorzystania miejsc noclegowych, wskaŸnik œrednio wynosi 43,5 proc. „Mamy też trzeci najwyższy wynik w kraju, jeœli chodzi o liczbę absolwentów uniwersytetów (8914 w roku akademickim 2015/2016). Takš samš lokatę zajęliœmy w długoœci œcieżek rowerowych (519 kilometrów na 10 tysięcy kilometrów kwadratowych)" – podaje urzšd.

Jednak w przypadku szkolnictwa wyższego w regionie widać trend ogólnopolski i liczba studentów systematycznie spada. W 2000 r. było ich w województwie z dwoma silnymi oœrodkami akademickimi 69,3 tys., w œrodku boomu w roku 2010 ich liczba skoczyła nawet do niemal 89 tys. Od tego czasu widać systematyczny spadek, w 2016 r. do 58 tys., i to nie koniec.

Spada też liczba chętnych do podjęcia działalnoœci gospodarczej – w 2016 r. zdecydowało się na to 141 tys., choć bywało nawet ok. 10 tys. więcej. Š?

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL