Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Dobre warunki dla biznesu i mieszkańców

Rzeczpospolita
Dolnoœlšskie miasta i gminy należš do tych zamożniejszych. I potrafiš to wykorzystać.

Ranking Samorzšdów to zestawienie najlepszych miast i gmin w Polsce, które dzięki stabilnym finansom publicznym dbajš o rozwój lokalnej społecznoœci i przedsiębiorczoœci.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział ponad 200 samorzšdów, w tym osiem z województwa dolnoœlšskiego. W kategorii miast na prawach powiatu najlepszy w regionie okazał się Wrocław, który zajšł ósmš pozycję w kraju. W kategorii gmin miejskich i miejsko-wiejskich najlepsze wyniki osišgnęły Stronie Œlšskie oraz Karpacz (odpowiednio 12. i 14. pozycja w kraju).

Metropolia na czele

Wrocław już od kilku lat plasuje się w naszym rankingu na wysokich pozycjach, zwykle w pierwszej dziesištce. Bezkonkurencyjny okazuje się np. w zakresie działań budujšcych dialog społeczny. Przykładowo na współpracę z organizacjami pozarzšdowymi przeznacza corocznie około 3 proc. swojego bieżšcego budżetu, co jest jednym z najlepszych wyników w kraju. W zeszłym roku Wrocław mógł się też pochwalić sporym budżetem obywatelskim, bo mieszkańcy mieli do podziału pulę ok. 25 mln zł.

Stolica Dolnego Œlšska tradycyjnie już kojarzy się z kulturš, otwartoœciš, ciekawš przestrzeniš miejskš i turystykš. Ale Wrocław to także prężnie rozwijajšca się przedsiębiorczoœć i nowe technologie. Sprzyja temu polityka władz miejskich (m.in. zwolnienie podatkowe dla inwestorów), uniwersytety oferujšce kształcenie na wysokim poziomie, a także dobre skomunikowanie (m.in. dzięki Wrocławskiemu Portowi Lotniczemu) z partnerami biznesowymi z zagranicy. W sumie co roku powstaje tu około 10 tys. nowych firm. W przeliczeniu na 1000 mieszkańców to 16 firm rocznie, co jest jednym z najwyższych wyników w naszym zestawieniu.

Małe też piękne

Najlepsza gmina w województwie dolnoœlšskim Stronie Œlšskie uzyskała we wszystkich naszych kategoriach zrównoważone, dosyć wysokie wyniki. Z kolei Karpacz wyróżnia się dobrš ocenš w tzw. kategoriach miękkich, szczególnie w zakresie budowy infrastruktury służšcej mieszkańców. Obecnie już ponad 99 proc. ludnoœci korzysta z wodocišgów, a 93 proc. z sieci kanalizacyjnej. Ta liczšca 4,7 tys. mieszkańców gmina może się też pochwalić 11 obiektami sportowymi i pięciom placami zabaw, a liczba miejsc w przedszkolach publicznych przekracza nawet liczbę chętnych. Wszystkie szkoły majš dostęp do szerokopasmowego internetu, a na 100 uczniów przypada œrednio dziesięć komputerów.

Karpacz okazuje się też bardzo dobrym miejscem do rozwoju przedsiębiorczoœci. W zeszłym roku powstały tu 83 nowe firmy, ale w przeliczeniu na 1000 mieszkańców daje to aż 17 nowych działalnoœci gospodarczych.

Zobowišzania wobec obywateli

Gmina Twardogóra osišgnęła z kolei dobre wyniki w zakresie tzw. twardch wskaŸników finansów. Choć nie należy do najzamożniejszych, sukcesywnie zwiększa swoje dochody; w zeszłym roku uzyskała wysokš nadwyżkš operacyjnš (16,8 proc.) i konsekwentnie ogranicza zadłużenie, przygotowujšc się do nowego rozdania inwestycyjnego.

– Dla naszej gminy ostatnie lata były okresem dobrym, ale jest jeszcze sporo zadań, które chciałbym zrealizować – podkreœla Zbigniew Potyrała, burmistrz Twardogóry. – Z pewnoœciš te przedsięwzięcia podniosš standard życia naszych mieszkańców – dodaje.

Głównš inwestycjš jest budowa przyszkolnej krytej pływalni Dolnoœlšski Delfinek. Kontynuowana będzie też modernizacja dróg, budowa chodników, montaż oœwietlenia ulicznego oraz kanalizacja na obszarach wiejskich. W przyszłym roku gmina obchodzić będzie jubileusz 725-lecia nadania praw miejskich Twardogórze, co jest pewnym zobowišzaniem wobec mieszkańców.

– Mamy powody do dumy – nie tylko jeœli chodzi o obecny standard życia, nowoczesnš infrastrukturę technicznš, socjalnš, sportowš i oœwiatowš, ale również jeœli chodzi o coraz większy stopień aktywnoœci oraz integracji naszej lokalnej społecznoœci. To nasza największa nadzieja na przyszłoœć – podkreœla Potyrała.

Wœród gmin wiejskich z województwa dolnoœlšskiego w tegorocznym Rankingu Samorzšdów wzięła udział tylko jedna – Rudna. Zajęła 37. pozycję, mniej więcej w œrodku stawki w tej kategorii. Ale za to bardzo wysokš punktację udało się jej uzyskać w zakresie budowy infrastruktury społecznej. Gmina jest w całoœci objęta sieciš wodno-kanalizacyjnš, wcišż przybywa tu także miejsce kultury i rekreacji.

Rudna należy do grona najzamożniejszych gmin w Polsce, z dochodami sięgajšcymi prawie 7 tys. zł na jednego mieszkańca. Częœciowo na obszarach należšcych do gminy znajduje się największy w Europie zbiornik unieszkodliwiania odpadów poflotacyjnych Żelazny Most, należšcy do KGHM Polska MiedŸ SA. W obrębie gminy działa również Huta Miedzi Cedynia, gdzie wytwarzane sš walcowane produkty miedziowe.

Opinie

Tadeusz Krzakowski, prezydent Legnicy

Legnica to miasto ciekawe, nowoczesne i intensywnie się rozwijajšce. To takie małe centrum gospodarcze Dolnego Œlšska i z pewnoœciš kulturalne oko regionu Zagłębia Miedziowego. Wspólnie z mieszkańcami, poprzez codzienny dialog i partycypację w podejmowaniu ważnych decyzji, tworzymy miejsce dobre do zamieszkania, pracy, nauki, wypoczynku. Stawiamy na wysokš jakoœć życia mieszkańców. Współtworzymy razem miasto i to czyni Legnicę miejscem niezwykle wygodnym do życia. Zapewniamy dobry dostęp i opiekę w przedszkolach, żłobkach i szkołach, ale też wspieramy przedsiębiorczoœć i nowoczesnš edukację oraz projekty społeczne, wolontariackie i dedykowane seniorom. Nie zapominamy też, że nowoczesne miasto to takie, które potrafi sprostać wyzwaniom ekologii. Czyste powietrze, mobilnoœć miejska, nowoczesne kształcenie w zawodach oczekiwanych na rynku pracy – w tym sferach mamy się czym pochwalić. Szybko rozwijamy budownictwo mieszkaniowe i tworzymy atrakcyjne tereny inwestycyjne. Mamy jasno obrane cele strategiczne i to determinuje nas, by wcišż się udoskonalać.

Marcin Zawiła, prezydent Jeleniej Góry

Przełamanie „wykluczenia komunikacyjnego" jest priorytetem dla Jeleniej Góry, by mogła pełniej wykorzystać walory krajoznawcze. W tych zadaniach dwa sš rozstrzygajšce – budowa łšcznika do trasy S3 i taka modernizacja linii kolejowej, żeby przejazd do Wrocławia zajmował 90–100 minut. To jest technologicznie możliwe, finansowo też, o ile potraktujš to zadanie poważnie spółki kolejowe. Jelenia Góra jest miastem kompletnym w rozumieniu rozmaitoœci czynnego relaksu: od kajakarstwa górskiego, rowerów (turystyki i MTB), sportów motorowych, lotniczych i szybowcowych po wspinaczkę skałkowš i biegi – płaskie i terenowe. Jesteœmy też miastem kultury z dwoma teatrami i filharmoniš, całš gamš festiwali – filmowych, teatralnych, szkła artystycznego, muzycznych i innych. Uzdrowisko Cieplice z wodami termalnymi dopełnia obrazu.

Mamy stabilnš działalnoœć wytwórczš – kilkanaœcie zakładów uniezależniajšcych gospodarkę miasta od kapryœnych niekiedy trendów w turystyce.

Przełamujemy niemoc w walce o możliwie najczystsze powietrze. Kotlina bowiem – atrakcyjna krajoznawczo – stanowi, niestety, w okresach inwersji nasz problem.

Zbigniew Łopusiewicz, burmistrz Stronia Œlšskiego

Największym wyzwaniem dla gminy Stronie Œlšskie jest realizacja priorytetowych inwestycji, które w istotny sposób podniosš atrakcyjnoœć gminy pod kštem oferty turystycznej. Po pierwsze, to udostępnienie nowo odkrytych partii Jaskini NiedŸwiedziej dla ruchu turystycznego. Po drugie, odbudowa wieży widokowej na szczycie Œnieżnika w gminie. Po trzecie zaœ – przebudowa, rozbudowa, modernizacja oraz zmiana sposobu użytkowania istniejšcych obiektów szkoły, krytej pływalni i hali sportowej z przeznaczeniem na oœrodek szkoleniowo-rekreacyjny.

Należy jednak zaznaczyć, że realizacja zadań inwestycyjnych w Stroniu Œlšskim utrudniona jest w zwišzku z położeniem naszej gminy na obszarach chronionych Natura 2000 oraz na obszarze Œnieżnickiego Parku Krajobrazowego. Uzyskiwanie tym samym niezbędnych uzgodnień œrodowiskowych jest istotnš barierš w sprawnej realizacji planowanych przedsięwzięć. Tę samš regułę zauważamy na etapie uzgodnień zwišzanych z opracowywaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ale staramy się rozwišzywać te problemy.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL