Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dolny Œlšsk

Najwięcej historycznych pereł w kraju

Na Dolnym Œlšsku znajdujš się 93 zamki, czyli jedna czwarta takich obiektów w Polsce
materiały prasowe
Regionem najbogatszym w zabytki jest Dolny Œlšsk. Cenne jest to, że częœć z nich jest w dobrym stanie.

Z najnowszego „Raportu o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce", który został opublikowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, wynika, że w regionie dolnoœlšskim znajduje się 8429 obiektów zabytkowych.

Z tego te wpisane do rejestru zabytków nieruchomych obejmujš aż 7803 pozycje (w tym 3011 z XVI–XVIII w.). Na kolejnych miejscach pod tym względem w ogólnopolskim rankingu sš Wielkopolska i Mazowsze.

Na liœcie zabytków sš także 1472 obiekty archeologiczne, w tym 34 uznane za szczególnie cenne. To zarówno stanowiska archeologiczne, jak i grodziska, fortyfikacje i fortalicje, osady i wsie. W grupie tych zabytków znajdujš się m.in. cmentarze z grobami popielnicowymi (133). Niestety aż 1130 jest zagrożonych zniszczeniem.

W regionie dolnoœlšskim jest najwięcej w Polsce obiektów zabytkowych należšcych do koœciołów i zwišzków wyznaniowych – 1825. Jest też najwięcej w Polsce zabytkowych obiektów sakralnych (1380) i użytecznoœci publicznej (585). Znajdujš się tam też 93 zamki, czyli jedna czwarta takich obiektów w Polsce. Tam jest też najwięcej w kraju obiektów przemysłowych (312).

Zabytki nieruchome sš najczęœciej murowane – ceglane (5973), i pod tym względem też jest ich najwięcej w Polsce. W przeliczeniu na 1000 km kw. przypadajš 423 zabytki. Z kolei w przeliczeniu na tysišc mieszkańców 2,9 takiego obiektu.

Na Dolnym Œlšsku jest też 131 (najwięcej w Polsce) zabytków obszarowych wpisanych do rejestru. To najczęœciej układy urbanistyczne aż 97 tzw. lokacji œredniowiecznych. Do tej grupy zaliczane sš takie miasta jak Lwówek Œlšski czy Złotoryja. To także 10 układów ruralistycznych (wiejskich). Zabytki te obejmujš umocnienia miejskie przedmieœć, np. Legnicy, Jeleniej Góry, czy wnętrza urbanistyczne Wrocławia oparte na œredniowiecznym układzie planistycznym. Do wyjštkowych zabytków zaliczane sš też układy urbanistyczne i zespoły zabudowy z XX w. niektórych dzielnic Wrocławia.

Z raportu wynika, że 88 proc. obiektów jest w dobrym stanie. W najlepszej kondycji sš cmentarze, obiekty sakralne, budynki mieszkalne, zieleń, obiekty o charakterze obronnym i użytecznoœci publicznej (np. należšce do instytucji publicznych, samorzšdów). W najsłabszym stanie sš rezydencje, zamki i zabytkowe obiekty przemysłowe.

W złym stanie sš głównie obiekty murowane kamienne – głównie budynki sakralne, dzwonnice, kapliczki, figury przydrożne, a także drewniane, w tym o konstrukcji wieńcowej. W najgorszej kondycji sš obiekty z XVI–XVII w., w tym niestety należšce do instytucji państwowych (np. Agencji Nieruchomoœci Rolnych, Agencji Mienia Wojskowego).

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL