Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Trzeba chronić nienarodzone dzieci, których matki sš uzależnione

Fotolia.com
Rzecznik praw dziecka chce ustawowo ubezwłasnowolnić kobiety w cišży, które pijšc alkohol, narażajš dziecko na alkoholowy zespół płodowy FAS. I przedstawia projekt nowelizacji kodeksu rodzinnego i cywilnego.

Izolację kobiety w cišży majšcš na celu zabezpieczenie zdrowia jej nieurodzonego dziecka oraz zapewnienie jej opieki lekarskiej i terapii przewidujš projekty nowelizacji ustaw: Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz Kodeks postępowania cywilnego, zaproponowane przez rzecznika praw dziecka w wystšpieniu do prezydenta Andrzeja Dudy. Według RPD polskie prawo nie przewiduje dziœ możliwoœci skutecznej i szybkiej reakcji w sytuacji, gdy kobieta w cišży spożywa substancje psychoaktywne, narażajšc swoje dziecko na utratę zdrowia lub życia.

Zgodnie z szacunkami Państwowej Agencji Rozwišzywania Problemów Alkoholowych (PARP) co roku w Polsce rodzi się około 9 tys. dzieci z zaburzeniami rozwojowymi zwišzanymi z FAS (Fetal Alcohol Syndrome), czyli alkoholowym zespołem płodowym, obejmujšcym zaburzenia fizyczne i neurologiczne zespołem wad wrodzonych wywołanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym.

„Istnieje koniecznoœć zabezpieczenia dziecka przed negatywnymi konsekwencjami działań podejmowanych przez kobiety w cišży, polegajšcych na piciu alkoholu, zażywaniu narkotyków lub innych substancji psychoaktywnych, które powodujš trwałe uszkodzenie płodu" – pisze rzecznik w wystšpieniu do prezydenta.

– Badania potwierdzajš, że kobieta, która pije alkohol w cišży, naraża swoje dziecko na wystšpienie u niego nieodwracalnych uszkodzeń. Nie ma dawki alkoholu, która nie powoduje ryzyka wyrzšdzenia szkody dziecku – tłumaczy Marek Michalak.

Projekt RPD zakłada wprowadzenie œciœle okreœlonych terminów: trwania postępowania, długoœci przerw w posiedzeniach, sporzšdzania uzasadnienia, wniesienia i rozpoznania zażalenia i przekazania akt sšdowi odwoławczemu, a także terminów na sporzšdzenie wywiadu œrodowiskowego przez zawodowego kuratora sšdowego. Projekt zawiera też gwarancje procesowe majšce chronić kobietę w cišży przed arbitralnoœciš decyzji sšdu: zakłada obligatoryjny udział w postępowaniu jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, adwokata nienarodzonego dziecka i prokuratora.

Novum jest wprowadzenie œrodka zabezpieczajšcego w postaci tymczasowego zarzšdzenia o umieszczeniu ciężarnej na oddziale zamkniętym wskazanego szpitala na czas postępowania.

Kobieta w cišży, której zostanie udowodnione działanie na szkodę dziecka, będzie mogła dobrowolnie poddać się stacjonarnemu leczeniu w jednym ze szpitali wyznaczonych do leczenia takich pacjentek. Podstawš do wydania postanowienia, w którym okreœla się czas pobytu kobiety i termin jej dobrowolnego stawienia się w szpitalu, ma być opinia biegłego psychiatry lub psychologa, a w razie potrzeby innego specjalisty. Na przeprowadzenie wywiadu œrodowiskowego w miejscu pobytu kobiety w cišży kurator sšdowy miałby tylko 48 godzin.

Jeœli ciężarna nie stawiłaby się w szpitalu, sšd mógłby zarzšdzić jej przymusowe doprowadzenie, a w ostatecznoœci – umieszczenie jej w zakładzie zamkniętym. O wydaniu zarzšdzeń sšd miałby informować osobę wskazanš przez ciężarnš, a gdy jest małoletnia – jej przedstawiciela ustawowego.

Przewidziano możliwoœć zawieszenia wykonywania postanowienia o poddaniu się leczeniu szpitalnemu i oddanie kobiety pod nadzór zawodowego kuratora sšdowego, a także podjęcia zawieszonego postępowania i kontynuacji leczenia w szpitalu. Kurator miałby nie rzadziej niż co 14 dni przesyłać sšdowi raport dotyczšcy ciężarnej.

Opinia

Marek Balicki, psychiatra, szef Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, były minister zdrowia

Troska rzecznika o zdrowie dzieci jest zrozumiała, ale zaproponowane rozwišzania sš nie do końca przemyœlane. Leczyć przymusowo można osoby, które spełniajš kryteria uzależnienia od alkoholu, a nie te, które używajš go w sposób niebezpieczny czy szkodliwy. Projekt nie rozstrzyga jednoznacznie, o kogo chodzi – czy o osoby, które szkodzš dziecku, czy osoby uzależnione. W istocie ten projekt sprowadza się do izolacji kobiety w cišży w szpitalu psychiatrycznym i to musi budzić wštpliwoœci. W Polsce brakuje działań profilaktycznych na szerokš skalę. Problem używania œrodków psychoaktywnych rozwišzuje się przede wszystkim metodami karnymi i represyjnymi, co w skali społecznej okazuje się nieskuteczne.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL