Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

104 placówki odwołały się ws. sieci szpitali

Fotolia.com
Od decyzji kwalifikacyjnych w sprawie tzw. sieci szpitali odwołały się 104 podmioty - poinformował w pištek w Sejmie wiceminister zdrowia Piotr Gryza. Podkreœlił, że w sieci znalazły się nie tylko szpitale publiczne, lecz także "istotne podmioty niepubliczne".

W pištek na wniosek Nowoczesnej wiceminister zdrowia Piotr Gryza przedstawiał informację w sprawie skutków wprowadzenia tzw. sieci szpitali.

Gryza zapewnił, że wdrażane zmiany m.in. poprawiš koordynację opieki nad pacjentem, pozwolš racjonalniej wykorzystywać zasoby przeznaczane na opiekę zdrowotnš i zwiększš stabilnoœć finasowania szpitali. Skrócić ma się także czas oczekiwania do poradni specjalistycznej i leczenia szpitalnego. "Pod względem formalnym, jak i zasad udzielania œwiadczeń, dla pacjentów nie zmienia się nic" - powiedział wiceminister.

Przedstawiciel wnioskodawców Marek Ruciński (Nowoczesna) podkreœlił, że sieć szpitali "w samym swoim założeniu to bardzo dobry pomysł", jednak rodzi on wœród pacjentów wiele pytań. Poseł pytał m.in., w jaki sposób będzie zapewniane finansowanie nowych oddziałów i co stanie się ze szpitalami, które nie zakwalifikowały się do sieci i nie otrzymajš finansowania œwiadczeń w ramach konkursów.

Ruciński zwrócił uwagę, że między ogłoszeniem list szpitali zakwalifikowanych do sieci a ich obowišzywaniem minš trzy miesišce - w zwišzku z tym pytał wiceministra o to, "czy istnieje jakakolwiek szansa, żeby ta sieć, która została ogłoszona, mogła być jeszcze nowelizowana w zależnoœci od sytuacji, jaka w tym okresie 3-miesięcznym wystšpi".

Gryza przypomniał, że do 26 wrzeœnia wykazy mogš jeszcze być uzupełnione o placówki, które powstały w wyniku połšczenia dwóch lub więcej podmiotów leczniczych. Ponadto dyrektorzy szpitali, którym nie udało się zakwalifikować lub np. sš niezadowoleni z kwalifikacji do danego poziomu tzw. zabezpieczenia œwiadczeń, mogš się odwołać od decyzji dyrektora oddziału NFZ.

"W takim sensie zmiany (w wykazach szpitali sieciowych - PAP) mogš zachodzić, chociaż wydaje się, że będš zachodzić tylko w zakresie pewnych drobnych błędów, które miały miejsce" - powiedział wiceminister. Poinformował, że z możliwoœci złożenia odwołania skorzystały 104 placówki. "W tej chwili dyrektorzy oddziałów przygotowujš się do odpowiedzi na te odwołania" - powiedział wiceminister. Procedura odwoławcza zakończy się do 27 lipca.

Wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci oddziały NFZ opublikowały w minionym tygodniu. Gryza powiedział, że na listach szpitali sieciowych znalazły się w sumie 594 placówki (wczeœniej MZ informowało o 593 szpitalach), w tym 78 szpitali niepublicznych. "Istotne podmioty niepubliczne znalazły się w systemie zabezpieczenia" - zapewnił wiceminister.

Posłanka PiS Anna Cicholska oceniła, że obecnie dużym problemem służby zdrowia jest ograniczony dostęp pacjentów do nocnej i œwištecznej opieki lekarskiej; pytała, jak ta opieka będzie działała po wprowadzeniu sieci szpitali. Z kolei posłowie opozycji pytali m.in. o to, co stanie się z pacjentami i sprzętem szpitali, które nie otrzymajš finansowania z NFZ; w jaki sposób będzie zwiększana dostępnoœć do œwiadczeń i jak zadłużenie jednego szpitala sieciowego może wpływać na kondycję finansowš innych placówek.

Marek Hok (PO) pytał wiceministra zdrowia o kryteria wyboru szpitali, które znalazły się w sieci. "Czym się kierowano, przygotowujšc listę szpitali, skoro praktycznie do tej listy weszły wszystkie szpitale publiczne, wszystkie szpitale samorzšdowe, a nie weszło ponad 300 szpitali - w większoœci to sš szpitale niepubliczne albo szpitale prywatne" - mówił.

Gryza podkreœlił, że nie jest prawdš, że do sieci nie zostały włšczone prywatne placówki. "Sieć obejmuje szpitale prywatne, szczególnie można to zobaczyć w zakresie onkologii, kiedy szpitale niepubliczne pełniš istotnš rolę i sš w systemie zabezpieczenia" - powiedział.

Placówki, które znalazły się w sieci, zostały podzielone na kilka różnych poziomów tzw. systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe (283 placówki, w tym 52 niepubliczne), drugi - ponadpowiatowe (96, w tym 10 niepublicznych), a trzeci - wojewódzkie (62, w tym 5 niepublicznych). Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne (13, w tym 1 niepubliczny), ogólnopolskie (90 szpitali), onkologiczne (20, w tym 6 niepublicznych) i pulmonologiczne (30, w tym 4 niepubliczne).

Szpitale, które nie zakwalifikowały się do sieci, będš mogły przystšpić do konkursów - tak, jak to było dotychczas. Na finansowanie tych kontraktów zostanie przeznaczonych ok. 7 proc. œrodków NFZ na lecznictwo szpitalne. Gryza powiedział, że podział œrodków odpowiada wartoœci œwiadczeń wykonywanych przez placówki, a udział œrodków przeznaczonych na konkursy jest różny w zależnoœci od województwa.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL