Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

MZ opublikowało projekt szczegółowych kryteriów kwalifikacji do sieci szpitali

123rf
Resort zdrowia opublikował w poniedziałek projekt rozporzšdzenia okreœlajšcego m.in. szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali. Zgodnie z ustawš, pierwsze wykazy placówek zakwalifikowanych do sieci będš ogłoszone do 27 czerwca.

W czwartek weszła w życie nowelizacja ustawy o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych, na mocy której utworzony zostanie system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia œwiadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), czyli tzw. sieć szpitali.

Placówki, które znajdš się w sieci będš podzielone na kilka różnych poziomów systemu zabezpieczenia. Pierwszy stopień to głównie szpitale powiatowe, drugi - ponadpowiatowe, trzeci - wojewódzkie. Kolejne poziomy to szpitale: pediatryczne, ogólnopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne.

W poniedziałek resort zdrowia opublikował projekt rozporzšdzenia okreœlajšcego m.in. szczegółowe kryteria kwalifikacji do poszczególnych poziomów tzw. sieci szpitali.

Przykładowo ustawa okreœla, że w szpitalach onkologicznych sš udzielane œwiadczenia w ramach takich profili jak np.: ginekologia onkologiczna, chemioterapia hospitalizacja, chirurgia onkologiczna, hematologia, radioterapia, transplantologia kliniczna.

W rozporzšdzeniu okreœlono natomiast, że do sieci będš kwalifikowane te placówki, które udzielajš œwiadczeń w ramach co najmniej 6 profili dla szpitali onkologicznych i jednoczeœnie udzielajš œwiadczeń w ramach co najmniej jednego z profili: ginekologia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna lub chirurgia onkologiczna dla dzieci oraz co najmniej jednego z profili: brachyterapia lub radioterapia lub terapia izotopowa, oraz co najmniej jednego z profili: chemioterapia hospitalizacja lub hematologia lub onkologia i hematologia dziecięca lub onkologia kliniczna.

Do sieci - pod dodatkowymi warunkami okreœlonymi w rozporzšdzeniu - będš też mogły być kwalifikowane te szpitale onkologiczne, które udzielajš œwiadczeń w ramach co najmniej trzech profili okreœlonych w ustawie.

Rozporzšdzenie okreœla też dodatkowe œwiadczenia, których będš mogły udzielać placówki zakwalifikowane do poszczególnych poziomów. Wprowadzono tu zasadę, że szpital może udzielać dodatkowych œwiadczeń w ramach dodatkowych profili lub rodzajów œwiadczeń, o ile od co najmniej dwóch lat sš one objęte umowš o udzielanie œwiadczeń opieki zdrowotnej (ta zasada nie dotyczy np. œwiadczeń anestezjologicznych i intensywnej terapii oraz chemioterapii).

W załšczniku do rozporzšdzenia wskazano także, jakie porady specjalistyczne odpowiadajš poszczególnym profilom.

Autorzy projektu proponujš, by nowe przepisy weszły w życie z dniem ogłoszenia ze względu na koniecznoœć zapewnienia jego obowišzywania z jak największym wyprzedzeniem w stosunku do daty ogłoszenia pierwszych wykazów szpitali zakwalifikowanych do sieci. Uwagi do projektu można przesyłać do 29 maja.

Pierwsze wykazy szpitali zakwalifikowanych do sieci w każdym województwie będš ogłoszone nie póŸniej niż do 27 czerwca br. Do 26 wrzeœnia zostanš one uzupełnione o podmioty lecznicze, które powstanš w wyniku połšczenia dwóch lub więcej podmiotów. Wykazy będš obowišzywały od 1 paŸdziernika 2017 r. przez kolejne 4 lata.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL