Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

RPO: powoływanie się przez farmaceutów na "klauzulę sumienia" sprzeczne z prawem

Fotolia
Nieprowadzenie przez apteki sprzedaży œrodków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów na "klauzulę sumienia" jest sprzeczne z prawem - ocenia Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piœmie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Powołujšc się na doniesienia medialne, Bodnar zwrócił uwagę, że w niektórych aptekach w Polsce nie prowadzi się sprzedaży œrodków antykoncepcyjnych z uwagi na powoływanie się przez farmaceutów w nich pracujšcych na tzw. klauzulę sumienia.

"W mojej ocenie takie praktyki pozostajš w sprzecznoœci z obowišzujšcym prawem i mogš prowadzić do ograniczenia praw pacjenta do œwiadczeń zdrowotnych" - ocenił rzecznik w piœmie do p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniewa Niewójta.

Bodnar zwrócił uwagę, że w Prawie farmaceutycznym brak jest regulacji umożliwiajšcej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia. Takiej możliwoœci nie przewidujš także normy etyczne skodyfikowane w Kodeksie Etyki Aptekarza RP. Kodeks ten stanowi jedynie, że aptekarz, będšc osobiœcie odpowiedzialnym za wykonywanš pracę, jest wolny w podejmowaniu swoich zachowań, zgodnie ze swym sumieniem i współczesnš wiedzš medycznš.

Rzecznik przypominał, że w opinii Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN wskazano, że wykonywanie zawodów aptekarza i farmaceuty (w szczególnoœci realizowanie recept) "nie wišże się z osobistym podejmowaniem czynnoœci, które bezpoœrednio godzš bšdŸ stanowiš bezpoœrednie i realne zagrożenie dla okreœlonego dobra".

Zwrócił uwagę, że Europejski Trybunał Praw Człowieka ocenił, że tak długo, jak sprzedaż œrodków antykoncepcyjnych jest legalna, dostępna na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, a preparaty te możliwe sš do nabycia jedynie w aptece, farmaceuci nie majš prawa narzucać innym swoich przekonań moralnych, odmawiajšc sprzedaży leku.

"W mojej ocenie, w sprzecznoœci ze wskazanš regulacjš pozostaje praktyka, opisana we wspomnianych artykułach prasowych, niezaopatrywania się przez apteki w okreœlonš kategorię produktów leczniczych służšcych antykoncepcji. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniejszych miejscowoœci, w których możliwoœć zaopatrzenia się w lek w innej aptece jest znacznie utrudniona" - zaznaczył Bodnar.

Rzecznik poprosił Głównego Inspektora Farmaceutycznego o zajęcie stanowiska w tej sprawie, a także o informacje o skali tego zjawiska w Polsce.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL