Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Sejm: koniec papierowych zwolnień lekarskich w połowie 2018 r.

123RF
Sejm uchwalił zmiany w prawie, które ułatwiajš wystawianie elektronicznych zwolnień lekarskich. Jednoczeœnie posłowie zdecydowali, że papierowe zwolnienia będš w obiegu do połowy 2018 r.

Zmiany w ustawie o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa poparło w pištek 417 posłów, trzech głosowało przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Wczeœniej posłowie przyjęli poprawki PiS do projektu - m.in. przesuwajšcš likwidację papierowych zwolnień z 1 grudnia 2017 r. na połowę 2018 r.

W formie elektronicznej zwolnienia wystawiane sš od poczštku 2016 r. Obecnie muszš być podpisywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP za poœrednictwem systemu teleinformatycznego ZUS. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest płatny, a koszty jego zakupu obcišżajš lekarza; bezpłatny profil ePUAP w ocenie samych lekarzy jest zbyt czasochłonny i skomplikowany w obsłudze - uzasadniał resort.

Po wejœciu zmian w życie będzie można je uwierzytelniać przy użyciu Platformy Usług Elektronicznych ZUS, co będzie bezpłatne i prostsze. Na profilu lekarza w ZUS Zakład udostępni dane ubezpieczonych gromadzone w swoich rejestrach, a dane samego wystawiajšcego pobierze ze swojego rejestru lekarzy uprawnionych do wystawiania zwolnień.

Nowy sposób uwierzytelniania będzie można stosować również do wystawiania elektronicznych zaœwiadczeń lekarzy orzeczników ZUS o braku przeciwwskazań do pracy na okreœlonym stanowisku oraz wniosków w sprawie przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego.

Jak mówił podczas prac parlamentarnych wiceminister rodziny i pracy Marcin Zieleniecki, w Polsce przeważa liczba krótkookresowych zwolnień lekarskich. Jeœli sš one wystawiane w wersji papierowej, ZUS nie jest w stanie dokonać kontroli prawidłowoœci ich wystawienia. By ZUS miał czas wezwać ubezpieczonego do lekarza orzecznika, musi mieć szybki dostęp do informacji o wystawionym zwolnieniu - taki dostęp zapewnia właœnie zwolnienie wystawione w formie elektronicznej - tłumaczył.

Według resortu rodziny i pracy z 23 tys. lekarzy uprawnionych do wystawiania zaœwiadczeń o niezdolnoœci do pracy do tej pory przestawiło się na formę elektronicznš wystawiania zwolnień mniej niż 3 proc.

Ustawa generalnie wejdzie w życie 1 grudnia 2017 r. oprócz artykułów wykluczajšcych wystawianie papierowych zwolnień - one będš obowišzywały od 1 lipca 2018 r. Teraz ustawa trafi do Senatu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL