Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Nocna i świšteczna opieka zdrowotna – jakie prawa majš pacjenci

Fotolia.com
Rzecznik Praw Pacjenta informuje, że tzw. placówki sieciowe majš zapewnić dostęp do leczenia szpitalnego, œwiadczeń wysokospecjalistycznych, poradni specjalistycznych oraz rehabilitacji leczniczej. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia œwiadczeń opieki zdrowotnej, zwany sieciš szpitali, ma jednak zapewnić również dostęp do nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej. Rzecznik Praw Pacjenta przypomina o obowišzujšcych od 1 paŸdziernika 2017 r. zasadach funkcjonowania nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej.

Nocna i œwišteczna opieka zdrowotna to œwiadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do pištku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swojš deklarację.

Dyżurujšcy lekarz udziela porad:

- w warunkach ambulatoryjnych,

- w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),

- telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w œwięta można skorzystać w razie:

- nagłego zachorowania;

- nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujšcych bezpoœrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane œrodki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;

- gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni podstawowej opieki zdrowotnej może znaczšco niekorzystnie wpłynšć na stan zdrowia.

W ramach nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej pacjenci uzyskajš pomoc w podmiotach zakwalifikowanych do sieci tzn.: w szpitalach I, II i III stopnia, jak i w szpitalach pediatrycznych. Nadal jednak funkcjonujš poradnie, które udzielały tych œwiadczeń przed wejœciem ustawy w życie, pod warunkiem że nie wygasła umowa z NFZ.

Informacje o wykazie placówek, które zostały zakwalifikowane do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczeń, znajdujš się z Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkich Oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do Rzecznika Praw Pacjenta zgłaszajš się osoby, które majš problem z uzyskaniem œwiadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej. Pacjenci najczęœciej informujš o odmowie udzielania œwiadczeń i przypadkach odsyłania chorych do innych placówek, braku dostępu do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz odmowach przyjęcia zgłoszeń na wizytę domowš. Osoby kontaktujšce się z Rzecznikiem zgłaszajš również przypadki braku empatii ze strony personelu medycznego oraz pozbawienie praw do ulgi refundacyjnej przy wypisywaniu recept na leki refundowane.

Rzecznik przypomina, że wykazy wszystkich placówek, które udzielajš pomocy w ramach nocnej i œwištecznej opieki zdrowotnej znajdujš się na stronach internetowych poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

ródło: RPP

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL