Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zdrowie

Nowe leki na liście refundacyjnej

123RF
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej wiceminister Marcin Czech mówił o nowych lekach, które zostały objęte refundacjš od 1 stycznia.

„Ta lista refundacyjna rozszerza opcje terapeutyczne dla pacjentów – m.in. tych z chorobš ultrarzadkš" – powiedział na wstępie.

Rynek apteczny

Wiceminister Marcin Czech poinformował, że od stycznia na liœcie refundacyjnej pojawiły się nowe leki. Sš to 53 produkty lecznicze (wg kodów EAN), które zwiększyły pulę dostępnych opcji terapeutycznych.

„Dla leku, który zawiera pancreatynę, rozszerzyliœmy wskazania refundacyjne" – wskazał. – „Obecnie jest on dostępny również w terapii zewnštrzwydzielniczej niewydolnoœci trzustki spowodowanej przewlekłym zapaleniem trzustki, resekcjš żołšdka lub zwężeniem dróg żółciowych spowodowanym chorobš nowotworowš".

Programy lekowe i chemioterapia

Wiceminister Czech omówił także zmiany, jakie zaszły w katalogu chemioterapii.

- Rozszerzono wskazania refundacyjne dla dwóch substancji czynnych – capecitabine i mitoxantronum. To ułatwi dostęp do leczenia pacjentom z chorobami nowotworowymi.

- Leki zawierajšce substancję czynnš kapecytabinę zostały udostępnione w kolejnym wskazaniu pozarejestracyjnym: „rak dróg żółciowych w ramach uzupełniajšcego leczenia pooperacyjnego raka dróg żółciowych".

- Leki zawierajšce substancję czynnš mitoxantronum zostały udostępnione we wskazaniu pozarejestracyjnym: „wznowa ostrej białaczki limfocytowej w populacji pediatrycznej".

- Wprowadzono program lekowy „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofiliš A i B". Dzięki temu objęliœmy refundacjš lek zawierajšcy substancję czynnš efmoroctocog alfa (Elocta). Jest to nowa opcja terapeutyczna dla pacjentów z hemofiliš, którzy korzystajš z refundacji zarówno osoczopochodnych, jak i rekombinowanych koncentratów czynników krzepnięcia.

- Zmodyfikowano program leczenia zaawansowanego raka jelita grubego. Zmiana dotyczy schematów leczenia pacjentów: panitumumab (Vectibix) jest teraz refundowany również w pierwszej linii leczenia. Dzięki temu pacjenci z rakiem jelita grubego majš więcej opcji terapeutycznych.

- Substancję czynnš pemetrexed, która do tej pory była stosowana w programie „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca", przeniesiono do katalogu chemioterapii. Dzięki temu pacjenci z niedrobnokomórkowym rakiem płuca będš mieli do niej łatwiejszy dostęp.

- W programach dotyczšcych leczenia pierwotnych niedoborów odpornoœci obniżono wymaganš liczbę wizyt lekarskich odbywajšcych się w ramach leczenia i uelastyczniliœmy dawkowanie kolejnych podań immunoglobulin. Te zmiany poprawiš jakoœć życia pacjentów, którzy leczš się w programie.

- Objęto refundacjš lek Soliris (eculizumab) – będzie on dostępny dla pacjentów w dwóch programach lekowych:

- „Leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego" (aHUS),

- „Leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii" (PNH).

„Jest to dobra wiadomoœć dla chorych, którzy cierpiš na te schorzenia" – podkreœlił wiceminister. – „Po długotrwałych negocjacjach z producentem leku udało nam się wprowadzić go na listę w ramach programu lekowego w tychże wskazaniach. Niezmiernie się z tego cieszę. Jesteœmy z tego powodu niesłychanie dumni".

Kto będzie kwalifikował do programów

Zespoły powołane przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia:

- Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Atypowego Zespołu Hemolityczno-mocznicowego,

- Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Nocnej Napadowej Hemoglobinurii.

Refundacja

O refundację Solirisu od lat zabiegali lekarze, pacjenci i ich rodziny. Minister zdrowia skierował do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wniosek o wydanie rekomendacji dotyczšcej finansowania tej terapii ze œrodków publicznych.

Ponad rok temu prezes Agencji wydał negatywnš rekomendację (nr 69/2016 z dnia 10 listopada 2016 r.), ale w uzasadnieniu zaznaczył, że – zgodnie z podejœciem egalitarnym – należy dšżyć do zrównania możliwoœci terapeutycznych również tych pacjentów, którzy z uwagi na rzadkoœć występowania choroby majš ograniczone możliwoœci terapeutyczne, a wszystkie rekomendacje kliniczne rekomendujš zastosowanie ekulizumabu jako leczenie z wyboru pacjentów z PNH (szczególnie w klasycznej postaci) oraz aHUS.

Prezes AOTMiT stwierdził, że jeœli wnioskodawca (producent leku) zgodzi się na mechanizmy podziału ryzyka, to Agencja rekomenduje objęcie refundacjš leku Soliris w ramach obu wnioskowanych programów lekowych.

W wyniku długotrwałych negocjacji i rozmów wnioskodawca przyjšł warunki ministra zdrowia i lek został udostępniony pacjentom bezpłatnie w ramach dwóch programów lekowych.

Leki immunosupresyjne

Wiceminister Marcin Czech odniósł się także do zmian dotyczšcych leków immunosupresyjnych. Zapewnił, że walgancyclovir w postaci proszku do sporzšdzania roztworu doustnego nadal jest dostępny bezpłatnie dla najmłodszych pacjentów w szpitalach.

ródło: MZ

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL