Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach socjalnych

Andrzej Duda
Fotorzepa, Jerzy Dudek
Większe wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych oraz ułatwienie zakładania takich oœrodków przewiduje nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, którš podpisał prezydent Andrzej Duda.

Przedmiotem działalnoœci spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistš pracę członków, ale jej celem jest społeczna i zawodowa integracja jej członków. W zwišzku z tym spółdzielnia socjalna musi prowadzić działalnoœć gospodarczš, ale zysk osišgany z tej działalnoœci nie jest celem samym w sobie, a œrodkiem do realizacji celów statutowych.

Przepisy noweli przewidujš obniżenie liczby założycieli spółdzielni z pięciu do trzech. Nowe spółdzielnie będš miały jednak obowišzek uzupełnienia składu członkowskiego w cišgu 12 miesięcy. W ustawie zapisano też, że członkami spółdzielni muszš być co najmniej dwie osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W myœl nowelizacji spółdzielnie socjalne majš 6 miesięcy na dostosowanie swoich statutów do wymogów okreœlonych w nowych przepisach.

Ustawa, której projekt przygotowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przewiduje m.in., że osoby bezrobotne do 30. roku życia i po ukończeniu 50 lat będš mogły starać się o wsparcie z Funduszu Pracy na podjęcie działalnoœci gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej. Proponowane rozwišzania przewidujš także rozszerzenie wsparcia finansowego dla spółdzielni socjalnych, m.in. do szeœciokrotnoœci przeciętnego wynagrodzenia na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnego (lub niepozostajšcego w zatrudnieniu) do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50 lat.

Przepisy przewidujš również większe wsparcie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podjęcie działalnoœci gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnoœciami. Nowe przepisy umożliwiš praktyki zawodowe w spółdzielni socjalnej lub u innego pracodawcy osobom, które uczestniczyły w warsztatach terapii zajęciowej (WTZ).

Kolejne zmiany dotyczš umożliwienia spółdzielniom socjalnym tworzenia konsorcjum spółdzielczego w formie umowy. Regulacja pozwoli spółdzielniom wspólnie organizować sieć produkcji, handlu i usług, promować działania spółdzielcze oraz wspólnie występować w zamówieniach publicznych.

Rozwišzania dopuszczajš również używanie w obrocie przez spółdzielnie socjalne skrótu "Sp.s.". "Zmiana ma na celu umożliwienie posługiwania się w obrocie prawnym skrótem, analogicznie jak dla rozwišzań przyjętych dla spółek prawa handlowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Nowe przepisy przewidujš również możliwoœć refundacji składek na ubezpieczenia społeczne oraz częœci kosztów pracodawcy opłacanych za pracowników spółdzielni socjalnej niebędšcych jej członkami, ale jednoczeœnie będšcych osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym.

Większoœć przepisów nowelizacji ustawy wejdzie w życie trzy miesišce po jej opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, z wyjštkiem przepisu zwalniajšcego spółdzielnie socjalne ze składek na Krajowš Radę Spółdzielczš, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Według danych MRPiPS, w latach 2009–2012 potroiła się liczba spółdzielni socjalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sšdowym (KRS). W następnych latach następował dalszy wzrost zarejestrowanych podmiotów. O ile na koniec 2013 r. w KRS zarejestrowanych było 936 spółdzielni socjalnych, to na koniec listopada 2016 r. było 1395 spółdzielni, a obecnie zarejestrowanych jest 1627 podmiotów.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL