Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Sejm za powołaniem nowego regulatora cen wody

123RF
Powołanie regulatora cen wody - taki będzie m.in. efekt noweli ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, którš w pištek uchwalił Sejm.

Za ustawš głosowało 230 posłów, przeciw było 195, jeden poseł się wstrzymał.

Przeciw byli przedstawiciele opozycji, którzy krytykowali m.in. błyskawiczny tryb pracy nad ustawš - oba czytania odbyły się na tym samym posiedzeniu Sejmu. Sejm odrzucił wniosek opozycji o odrzucenie projektu.

Jak mówił przed głosowaniem Józef Brynkus (Kukiz'15), ustawa ogranicza prawo samorzšdów do autonomii w zakresie decyzji o ustalaniu taryfy za wodę i œcieki.

Celem noweli jest, jak z kolei argumentował w toku prac parlamentarnych wiceminister œrodowiska Mariusz Gajda, "efektywny nadzór nad ustanawianiem cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie œcieków".

"To nie jest zamach na samorzšd, to obrona przed nieuzasadnionymi kosztami, które przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne nakładajš na ludzi" - mówił bezpoœrednio przed głosowaniem Gajda.

Ustawa zakłada, że od 1 stycznia 2018 r. rolę regulatora gospodarki wodnej przejmie prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego "Wody Polskie" (instytucja powołana przez ustawę Prawo wodne z lipca br.) oraz dyrektorzy regionalnych zarzšdów gospodarki wodnej PGW "Wody Polskie".

Zadaniem nowego organu regulacyjnego - konkretnie dyrektorów zarzšdów regionalnych PGW "Wody Polskie" - będzie m.in zatwierdzanie ustalanych przez samorzšdy gminne taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie œcieków, a także rozstrzyganie sporów między przedsiębiorstwami wodocišgowo-kanalizacyjnymi a odbiorcami usług. Jego zadaniem będzie także opiniowanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania œcieków.

Rozwišzanie to, jak argumentuje rzšd, który przedłożył nowelę, ma przyczynić się do wyeliminowania ryzyka nieuzasadnionego wzrostu stawek opłat oraz cen za pobór wody i odprowadzanie œcieków.

Wiceminister Gajda przypominał w toku prac, że to samorzšd gminny zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie œcieków, na podstawie przekazanego przez przedsiębiorstwo wodocišgowo-kanalizacyjne wniosku.

Jednoczeœnie przedsiębiorstwa wodocišgowo-kanalizacyjne często sš spółkami, w których samorzšd gminny jest większoœciowym lub wyłšcznym właœcicielem. Zaznaczył, że "taka sytuacja powoduje konflikt interesów" i może prowadzić do nieuzasadnionego wzrostu cen.

Dodał, że nowela została przygotowana w rezultacie raportu NIK z 2015 roku, postulujšcego ustanowienie zewnętrznego regulatora rynku.

Odpowiadajšc na zarzuty opozycji argumentował, że "regulator nie będzie narzucał taryf, będzie tylko kontrolował te taryfy". Będzie zatem sprawdzał, czy obliczenia sš rzetelne i czy właœciwie szacujš koszty przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

"Gmina, która sporzšdzi wniosek taryfowy uczciwie i rzetelnie, nie ma się czego obawiać" - mówił Gajda, dodajšc, że w takim przypadku taryfa będzie zatwierdzana.

W myœl ustawy regulator ma także wymierzać kary za nieprzestrzeganie obowišzku przedstawienia do zatwierdzania taryf lub stosowania zawyżonych cen albo stawek opłat już po ich zatwierdzeniu.

Przedsiębiorstwa wodocišgowo-kanalizacyjne będš ponosić opłatę za wydanie decyzji dotyczšcej zatwierdzenia taryf przez regulatora. Będš też okreœlać taryfę na trzy lata. Dotychczas taryfy obowišzywały przez rok.

Do czasu powstania PGW "Wody Polskie" obowišzki regulatora ma pełnić Krajowy Zarzšd Gospodarki Wodnej.

Teraz ustawa trafi do Senatu.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL