Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Żuchowski: 500 zł kary za dzień zwłoki w przekazaniu wykazów gruntów do KZN

Fotolia
Za każdy dzień zwłoki w przekazaniu kompletnych wykazów gruntów do Krajowego Zasobu Nieruchomoœci przewidujemy karę 500 zł - mówił PAP wiceszef MIB Tomasz Żuchowski. Kary mogš dotknšć starostwa powiatowe oraz podmioty gospodarujšce gruntami Skarbu Państwa.

"System kar jest przewidziany z prostej przyczyny. Jeżeli nie ma systemu sankcyjnego, nie będzie efektów. Podobnie zresztš jest w pracy - jeżeli nie ma sankcji - czy zrobię coœ, czy nic nie zrobię, i tak dostaję pensję. Każde okreœlone zadanie musi mieć sankcje, a każda umowa zawiera sankcje za niedotrzymanie terminu realizacji" - powiedział Żuchowski.

Wiceminister dodał, że grunty skarbu państwa "to mienie nas wszystkich. Dlatego samorzšdy, czy spółki nie powinny mieć problemów z przygotowaniem ich wykazów". Dodał, że każdy, kto gospodaruje mieniem państwowym, "powinien w każdej chwili móc powiedzieć, co z tym mieniem się dzieje i sšdzę, że podmioty władajšce nieruchomoœciami Skarbu Państwa takš wiedzę posiadajš, wiedzę aktualnš".

Żuchowski dodał, że "ma nadzieję, iż wykazy gruntów zostanš przygotowane na czas, a kary nigdy nie zostanš wymierzone".

KZN powinien otrzymać częœć wykazów nieruchomoœci Skarbu Państwa, tych położonych na obszarach miejskich, do 10 listopada 2017. "Po wejœciu w życie ustawy o KZN (11 wrzeœnia) starostowie i prezydenci miast na prawach powiatów oraz inne organy wskazane w ustawie będš miały 60 dni na sporzšdzenie i przekazanie do weryfikacji przez wojewodę lub prezesa KZN pierwszych wykazów nieruchomoœci Skarbu Państwa" - przypomniał Żuchowski.

Wykazy sporzšdzane przez Lasy Państwowe, Krajowy Oœrodek Wsparcia Rolnictwa czy Agencję Mienia Wojskowego będš trafiały bezpoœrednio do prezesa KZN.

Z kolei wykazy sporzšdzone przez starostów czy prezydentów miast najpierw będš podlegały weryfikacji u wojewody. W zwišzku z tym do prezesa KZN trafiš najwczeœniej 10 grudnia 2017 r.

Żuchowski zwrócił uwagę, że w przypadku nieruchomoœci położonych na obszarach wiejskich, które mogš zostać przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, termin przygotowania wykazu nieruchomoœci został okreœlony na 180 dni.

15 wrzeœnia minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk podpisał rozporzšdzenie w sprawie wzoru wykazu nieruchomoœci przekazywanego Krajowemu Zasobowi Nieruchomoœci. Jak wynika ze strony internetowej Rzšdowe Centrum Legislacji rozporzšdzenie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw najpóŸniej 21 wrzeœnia br. Wejdzie w życie następnego dnia po publikacji.

Program Mieszkanie plus (M+) składa się z częœci komercyjnej, realizowanej przez BGK Nieruchomoœci, oraz częœci regulowanej ustawš o Krajowym Zasobie Nieruchomoœci (KZN). W drugiej częœci, regulowanej KZN, mieszkania będš powstawały na gruntach Skarbu Państwa.

Ustawa o KZN wchodzi w życie 11 wrzeœnia. Dzięki niej powstanie tzw. bank ziemi, który będzie gospodarował nieruchomoœciami Skarbu Państwa. Grunty będš przeznaczone pod budowę mieszkań o atrakcyjnym czynszu (jego wysokoœć będzie okreœlana rozporzšdzeniem), w formule najmu lub najmu z opcjš dojœcia do własnoœci. KZN będzie również realizował zadania zwišzane z ochronš praw najemców.

Kryteria naboru najmu o czynszu normowanym w ramach M+ będzie ustalał Krajowy Zasób Nieruchomoœci. Na podstawie lokalizacji nieruchomoœci, jej walorów oraz potrzeb gminy zostanie stworzony profil nabywcy. Dzięki niemu KZN będzie tworzył kryteria naboru w programie.

KZN przewidział pierwszeństwo w zawarciu umów najmu dla osób poszkodowanych wskutek żywiołów oraz osób, które zostały wywłaszczone na cele publiczne.

Zakłada się, że pierwsze budynki mieszkalne w programie M+ na gruntach skarbu państwa włšczonych do Krajowego Zasobu Nieruchomoœci powstanš w 2019 roku, ale nie wyklucza się możliwoœci wczeœniejszej realizacji. Obok domów jednorodzinnych w ramach M+ powstawać majš także domki jednorodzinne.

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL