Zadania

Siłownia i bulwar nie były profilaktyką antyalkoholową

Fotolia.com
Dofinansowanie budowy nowotarskiej strefy relaksu nie może być uznane za sposób na ograniczenie spożywania alkoholu.

Zagospodarowania tzw. Bulwarów Białego Dunajca w Nowym Targu i przekształcenia go z miejsca libacji alkoholowych w strefę relaksu domagali się sami mieszkańcy w trybie tzw. budżetu obywatelskiego. Proponowali również budowę siłowni w plenerze, która zastąpiłaby opuszczony budynek po tzw. starej aptece, siedlisku młodzieży z marginesu społecznego. Z patologiami społecznymi postanowiła się zmierzyć również Rada Miasta Nowy Targ w przyjętym 29 grudnia 2016 r. miejskim programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wśród zadań na 2017 r. znalazło się m.in.dofinansowanie zagospodarowania bulwarów nad Dunajcem i budowy siłowni plenerowej. Środki miały pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z kar za naruszenie przepisów antyalkoholowych.

W uchwale podkreślono, że oba zadania są bardzo ważnym elementem profilaktyki antyalkoholowej i mają „kluczowe znaczenie w zakresie stworzenia alternatywy dla ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży". Jest to odpowiedź na głosy mieszkańców, którzy wskazali te miejsca jako szczególnie zagrożone patologiami społecznymi i domagali się działania profilaktycznego.

Burmistrz Nowego Targu wyjaśnił wojewodzie małopolskiemu, że wspomniany zapis w uchwale został ściśle skorelowany z art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewiduje on wspomaganie działalności stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Wprowadzenie takiego punktu do programu powinno być traktowane jako tworzenie warunków sprzyjających wyeliminowaniu lub znacznemu ograniczeniu spożywania alkoholu w miejscach obecnego spożywania i nadużywania.

Wojewoda małopolski stwierdził jednak, że przewidziane działania wykraczają poza obszar zadań określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaskarżył więc ten punkt miejskiego programu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, wnioskując o stwierdzenie jego nieważności.

WSA stwierdził, że wprawdzie art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości (...) zawiera otwarty katalog zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, ale nie można w nim pomieścić wszelkich działań gminy pozostających w bardzo luźnym związku z celami ustawy. Dofinansowanie budowy nowotarskiej strefy relaksu i siłowni w plenerze nie mieści się w zadaniach określonych w tej ustawie – orzekł WSA. Działania przewidziane w nowotarskim programie wykraczają poza obszar zadań związanych wyłącznie z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Powodują też, że środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu miałyby być wykorzystywane na inne cele niż rozwiązywanie problemów alkoholowych. Dlatego sąd stwierdził nieważność zaskarżonego przez wojewodę punktu uchwały. Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: III SA/Kr 366/17s

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL