Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Siłownia i bulwar nie były profilaktykš antyalkoholowš

Fotolia.com
Dofinansowanie budowy nowotarskiej strefy relaksu nie może być uznane za sposób na ograniczenie spożywania alkoholu.

Zagospodarowania tzw. Bulwarów Białego Dunajca w Nowym Targu i przekształcenia go z miejsca libacji alkoholowych w strefę relaksu domagali się sami mieszkańcy w trybie tzw. budżetu obywatelskiego. Proponowali również budowę siłowni w plenerze, która zastšpiłaby opuszczony budynek po tzw. starej aptece, siedlisku młodzieży z marginesu społecznego. Z patologiami społecznymi postanowiła się zmierzyć również Rada Miasta Nowy Targ w przyjętym 29 grudnia 2016 r. miejskim programie profilaktyki i rozwišzywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Wœród zadań na 2017 r. znalazło się m.in.dofinansowanie zagospodarowania bulwarów nad Dunajcem i budowy siłowni plenerowej. Œrodki miały pochodzić z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z kar za naruszenie przepisów antyalkoholowych.

W uchwale podkreœlono, że oba zadania sš bardzo ważnym elementem profilaktyki antyalkoholowej i majš „kluczowe znaczenie w zakresie stworzenia alternatywy dla ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży". Jest to odpowiedŸ na głosy mieszkańców, którzy wskazali te miejsca jako szczególnie zagrożone patologiami społecznymi i domagali się działania profilaktycznego.

Burmistrz Nowego Targu wyjaœnił wojewodzie małopolskiemu, że wspomniany zapis w uchwale został œciœle skorelowany z art. 41 ust. 1 pkt 5 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przewiduje on wspomaganie działalnoœci stowarzyszeń i osób fizycznych służšcej rozwišzywaniu problemów alkoholowych. Wprowadzenie takiego punktu do programu powinno być traktowane jako tworzenie warunków sprzyjajšcych wyeliminowaniu lub znacznemu ograniczeniu spożywania alkoholu w miejscach obecnego spożywania i nadużywania.

Wojewoda małopolski stwierdził jednak, że przewidziane działania wykraczajš poza obszar zadań okreœlonych w ustawie o wychowaniu w trzeŸwoœci i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zaskarżył więc ten punkt miejskiego programu do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Krakowie, wnioskujšc o stwierdzenie jego nieważnoœci.

WSA stwierdził, że wprawdzie art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeŸwoœci (...) zawiera otwarty katalog zadań zwišzanych z profilaktykš i rozwišzywaniem problemów alkoholowych, ale nie można w nim pomieœcić wszelkich działań gminy pozostajšcych w bardzo luŸnym zwišzku z celami ustawy. Dofinansowanie budowy nowotarskiej strefy relaksu i siłowni w plenerze nie mieœci się w zadaniach okreœlonych w tej ustawie – orzekł WSA. Działania przewidziane w nowotarskim programie wykraczajš poza obszar zadań zwišzanych wyłšcznie z profilaktykš i rozwišzywaniem problemów alkoholowych. Powodujš też, że œrodki z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu miałyby być wykorzystywane na inne cele niż rozwišzywanie problemów alkoholowych. Dlatego sšd stwierdził nieważnoœć zaskarżonego przez wojewodę punktu uchwały. Wyrok jest nieprawomocny.

sygnatura akt: III SA/Kr 366/17s

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: d.frey@rp.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL