Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Szpitalom przybędzie pieniędzy, chorym kłopotów

Fotolia.com
Częœć placówek, które zdecydowały się na połšczenie, by zwiększyć swe szanse w sieci szpitali, dzieli kilkadziesišt kilometrów. Utrudni to życie pacjentom.

Wbrew prognozom samorzšdowców, którzy szacowali, że na połšczenie z innym szpitalem przed kwalifikacjš do sieci zdecyduje się nawet kilkadziesišt placówek, w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawiono zaledwie siedem aktów o połšczeniu. W sieci znajdš się po dwa połšczone szpitale na Œlšsku i na Dolnym Œlšsku i po jednym na Mazowszu i w Wielkopolsce.

Trudno zrozumieć

Dla samych szpitali połšczenie to przede wszystkim gwarancja utrzymania się w sieci, która zapewnia finansowanie ze œrodków publicznych albo wyższe niż dotychczas umowy z NFZ.

Pacjenci jednak mogš tych ruchów nie zrozumieć. Pod wspólnym szyldem będš bowiem działać oddalone od siebie o 30 km szpitale w Pruszkowie i Konstancinie-Jeziornie oraz szpitale we Wrocławiu i Zšbkowicach Œlšskich, które dzieli blisko 70 km. Złoœliwi twierdzš, że nowe placówki będš miały wyjštkowo długie korytarze. W praktyce jednak taka odległoœć może powodować problemy dla pacjentów, bo jeœli administrację lub np. dział dokumentacji medycznej dyrekcja zdecyduje się przenieœć do jednego budynku, po dokumenty pacjenci będš musieli jeŸdzić wiele kilometrów.

Dla Szpitala Kolejowego w Pruszkowie połšczenie z konstancińskim Stocerem stanowiło o być albo nie być. Dysponował bowiem tylko jednym z dwóch oddziałów wymaganych, by zakwalifikować się na najniższy, I poziom sieci. Z kolei Wojewódzkiemu Szpitalowi Klinicznemu w Zielonej Górze połšczenie z Poradniš Akademickš Uniwersytetu Zielonogórskiego zapewniło nie tylko kwalifikację na najwyższy poziom szpitali ogólnopolskich, ale też zwiększenie o 40 mln zł obecnej 200-milionowej umowy z NFZ.

By zapewnić sobie miejsce w sieci, połšczone szpitale muszš jeszcze do 21 wrzeœnia przedstawić zaœwiadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujšcych działalnoœć leczniczš.

Nawet po terminie

Choć z wejœcia do sieci skorzystało tylko siedem połšczonych podmiotów, kolejne majš szansę na kwalifikację na podstawie wniosku dyrektora wojewódzkiego oddziału NFZ. Musi jednak przekonać ministra zdrowia, że podmiot powstały dzięki połšczeniu po ustawowym terminie jest istotny z punktu widzenia zabezpieczenia œwiadczeń zdrowotnych w regionie.

Marek Wójcik, ekspert Zwišzku Miast Polskich, ma nadzieję, że z tej szansy skorzystajš konkurujšce ze sobš o pacjentów i kadrę mieszczšce się w tym samym mieœcie szpitale wojewódzkie i miejskie. Biedniejsze zwykle placówki miejskie prowadzš bowiem nierównš walkę z dofinansowanymi ze œrodków UE wojewódzkimi. Razem mogłyby działać efektywniej. – Łšczenie szpitali to szansa na zmniejszenie kosztów. Zamiast dwóch administracji i dyrekcji mamy jednš, ale też ogromne możliwoœci restrukturyzacyjne. Poprawia to też pozycję szpitala w negocjacjach z kontrahentami – tłumaczy Wójcik. Jego zdaniem połšczeń było mało, bo resort obniżył kryteria wejœcia do sieci. – Gdyby utrzymał poczštkowe, surowe, szpitale by na tym tylko skorzystały, bo połšczenie w wielu wypadkach pozwala lepiej wykorzystać szpitalnš infrastrukturę.

masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: k.kowalska@rp.pl

Połšczyły się dla sieci

Lubuskie

1. Wojewódzki Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze i Poradnia Akademicka Uniwersytetu Zielonogórskiego

Dolnoœlšskie

1. EMC Instytut Medyczny SA we Wrocławiu i EMC Instytut Medyczny SA w Zšbkowicach Œlšskich

2. Jaworskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Jaworze i Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Medicus Sp. z o.o. w Lubinie

Mazowieckie

1. Mazowieckie Centrum Rehabilitacji Stocer i Szpital Kolejowy im. Włodzimierza Roeflera w Pruszkowie

Œlšskie

1. Szpital Powiatowy w Zawierciu i Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Zawierciu

2. SPZOZ Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii i SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie

Wielkopolskie

1. Szpital Wojewódzki w Poznaniu i Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny w Kowanówku

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL