Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

NIK: wadliwe zarzšdzanie przestrzeniš gminy jako dobrem publicznym

www.sxc.hu
Niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodziš, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego i niska ocena atrakcyjnoœci polskich miast dla inwestorów, to skutki wadliwie zarzšdzanej przestrzeni - ocenia NIK.

"Funkcjonujšcy system planowania i zagospodarowania przestrzennego nie zapewnia racjonalnego gospodarowania przestrzeniš, jako dobrem publicznym. Polska przestrzeń jest Ÿle zarzšdzana, a chaos i brak ładu przestrzennego negatywnie wpływajš na szeroko rozumianš jakoœć życia mieszkańców. Skutki wadliwie zarzšdzanej przestrzeni to m.in.: niekontrolowana urbanizacja, lokowanie inwestycji na obszarach zagrożonych powodziš, brak pełnej ochrony zabytków przyrody, dewastacja ładu przestrzennego oraz niska ocena atrakcyjnoœci polskich miast dla inwestorów" - poinformowała we wtorek Najwyższa Izba Kontroli w komunikacie na temat gospodarowania przestrzeniš gminy jako dobrem publicznym.

Jak dodano, "w ocenie NIK bezzwłocznie należy podjšć działania prowadzšce do zmiany systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego w Polsce, w ramach którego możliwe byłoby wypracowanie kompromisu pomiędzy interesem społecznoœci lokalnej zapewnianiajšcym wysokš jakoœć życia (dostęp do oœwiaty, kultury, usług, transportu, itp.), interesami inwestorów gwarantujšcymi gminie rozwój, dochody podatkowe oraz potencjalne miejsca pracy, a także wymogami niezbędnymi dla zachowania wartoœci przyrodniczych, historycznych i kulturowych".

Według Izby w Polsce dla gospodarowania przestrzeniš jako dobrem publicznym, niezbędny jest system, w którym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, okreœlajšce kluczowe uwarunkowania w procesie kształtowania ładu przestrzennego, powinno być wišżšce przy ustalaniu lokalizacji inwestycji na podstawie decyzji administracyjnej. Ponadto, "miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powinny odgrywać głównš rolę w procesie kształtowania ładu przestrzennego, a ich opracowanie powinno być obligatoryjne, co najmniej dla terenów objętych ochronš przyrody, krajobrazu i zabytków oraz przeznaczonych na realizację zadań gmin, w tym przeznaczonych pod inwestycje celu publicznego dla obszarów przestrzeni publicznej oraz dla obszarów zagrożonych klęskami żywiołowymi".

Zdaniem NIK decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie mogš być sprzeczne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, a okres ich obowišzywania powinien być ograniczony.

Podkreœlono też, że należy "wprowadzić czytelne zasady udziału podmiotów prywatnych w finansowaniu kosztów dokumentacji planistycznej, doprowadzić do aktualizacji i spójnoœci wszystkich dokumentów planistycznych okreœlajšcych kierunki rozwoju gminy tworzšc mechanizm wsparcia dla gmin, a także wdrożyć metody skutecznego informowania lokalnych społecznoœci, zapewniajšce zwiększenie udziału interesariuszy w procesie planowania przestrzennego."

ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL