Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Ramowe plany nauczania w ośmioletniej szkoły podstawowej – rozporzšdzenie MEN

123RF
Od wrzeœnia do planów nauczania w oœmioletniej szkoły podstawowej będš włšczane stopniowo nowe przedmioty: geografia i biologia – od klasy V, chemia, fizyka oraz drugi język obcy nowożytny – od klasy VII.

Rozporzšdzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół podpisała w pištek minister edukacji Anna Zalewska. Ponieważ  jest podpisywane w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrem Œrodowiska, zostanie skierowane także  do nich.

Nowe ramowe plany nauczania zacznš obowišzywać, poczšwszy od roku szkolnego 2017/2018 w:

- klasach I, IV i VII szkoły podstawowej (w następnych latach w kolejnych klasach szkoły podstawowej);

- branżowej szkole I stopnia oraz szkole policealnej (poczšwszy od semestru I szkoły policealnej);

- szkole specjalnej przysposabiajšcej do pracy.

W czteroletnim liceum ogólnokształcšcym i w pięcioletnim technikum – od 1 wrzeœnia 2019 r., a w branżowej szkole II stopnia – od 1 wrzeœnia 2020 r.

Drugi język od V klasy

Nowe ramowe plany nauczania okreœlajš tygodniowš liczbę godzin obowišzkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcš w poszczególnych klasach danego typu szkoły. Dyrektor szkoły, uwzględniajšc ramowy plan nauczania, opracuje tygodniowy (semestralny) rozkład zajęć.

Reforma edukacji to wprowadzenie do oœmioletniej szkoły podstawowej nowych obowišzkowych zajęć edukacyjnych: geografii, biologii, chemii i fizyki. Będš one włšczane stopniowo:

geografia i biologia – od klasy pištej,

chemia i fizyka – od klasy siódmej,

drugi język obcy nowożytny – także od klasy siódmej.

W szkole podstawowej będzie ponadto możliwoœć organizowania, zaczynajšc od klasy siódmej, oddziałów dwujęzycznych.

W szkole podstawowej zmieniš się również nazwy niektórych obowišzkowych zajęć edukacyjnych: zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zamiast zajęć technicznych – technika, a w miejsce historii i społeczeństwa – odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie.

Ramowy plan nauczania w szkołach zawodowych

W miejsce trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych powstanš trzyletnie branżowe szkoły I stopnia (rok szkolny: 2017/2018, 2018/2019 oraz 2019/2020) dla absolwentów gimnazjum, a w kolejnych latach szkolnych dla absolwentów oœmioletnich szkół podstawowych – stšd dwie wersje ramowych planów nauczania.

Ze względu na to, że w pierwszych latach funkcjonowania branżowej szkoły II stopnia będš do niej przyjmowani absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum, a od roku szkolnego 2022/2023 absolwenci branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli oœmioletniš szkołę podstawowš – w załšcznikach do rozporzšdzenia okreœlono odrębne ramowe plany nauczania dla tego typu szkoły.

Trzyletnia branżowa szkoła I stopnia będzie funkcjonowała od 1 wrzeœnia 2017 r. dla absolwentów gimnazjum, natomiast od 2019 roku dla absolwentów oœmioletniej szkoły podstawowej.

Godziny do dyspozycji dyrektora

W rozporzšdzeniu wskazano, że godziny do dyspozycji dyrektora szkoły, mogš być przeznaczone na zajęcia rozwijajšce zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególnoœci zajęcia zwišzane z kształtowaniem aktywnoœci i kreatywnoœci uczniów, a w przypadku:

– szkół prowadzšcych kształcenie zawodowe – również na zajęcia zwišzane z kształtowaniem kompetencji zawodowych;

– liceum ogólnokształcšcego dla dorosłych – również na realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym.

Dookreœlono, że organ prowadzšcy szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym. W przypadku szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – od 6 do 12 godzin. Będzie to możliwe nie tylko – jak dotychczas – na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowišzkowych zajęć edukacyjnych, realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz realizację zajęć z języka migowego, ale również na realizację zajęć z geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszoœć narodowa.

W zwišzku z okresem przejœciowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), kiedy będš funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony" z gimnazjum) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

Klasy wstępne w dwujęzycznych liceach i technikach

W liceach ogólnokształcšcych dwujęzycznych, liceach ogólnokształcšcych z oddziałami dwujęzycznymi, technikach dwujęzycznych i technikach z oddziałami dwujęzycznymi, za zgodš organu prowadzšcego, będzie mogło być prowadzone kształcenie w klasie wstępnej o rocznym okresie nauczania. To spełnienie postulatów, szczególnie liceów ogólnokształcšcych z oddziałami dwujęzycznymi, w których drugim językiem nauczania jest tzw. język „niszowy" – język rzadziej wybierany i mniej „dostępny" niż język angielski.

W rozporzšdzeniu zapisano, że każdy ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęcia języka mniejszoœci narodowej, języka mniejszoœci etnicznej, języka regionalnego oraz naukę własnej historii i kultury, zajęcia sportowe w oddziałach i szkołach sportowych oraz oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, dodatkowe zajęcia edukacyjne (o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oœwiatowe), zajęcia języka migowego. Dotyczy to także nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszoœć narodowa – w przypadku realizacji powyższych zajęć (nie sš to bowiem zajęcia obowišzkowe, natomiast realizowane sš zgodnie z przywołanymi w rozporzšdzeniu przepisami).

Ramowy plan nauczania obejmuje również zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane w szkole.

Doradztwo zawodowe

W rozporzšdzeniu zachowano ogólny wymiar godzin przeznaczonych na obowišzkowe zajęcia edukacyjne we wszystkich typach szkół. Przyjęto zasadę, że dotychczasowy wymiar godzin obowišzkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcš w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) przechodzi do ogólnego wymiaru godzin oœmioletniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) przechodzi do wymiaru godzin liceum ogólnokształcšcego i technikum.

Ramowe plany nauczania zawierajš również godziny na realizację zajęć edukacyjnych z zakresu doradztwa zawodowego w klasach VII i VIII szkoły podstawowej w wymiarze po 10 godzin minimum w każdej klasie oraz w liceum ogólnokształcšcym, technikum, branżowej szkole I stopnia (odpowiednio minimum 10 godzin w całym okresie nauczania). Zajęcia te majš szczególne znaczenie w obecnej dobie wyzwań edukacyjnych i zawodowych stojšcych przed młodym człowiekiem.

W roku szkolnym 2017/2018 zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego będš realizowane na podstawie programu nauczania (przygotowanego przez nauczyciela prowadzšcego te zajęcia) dopuszczonego do użytku przez dyrektora szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Program musi zawierać informacje o zawodach, kwalifikacjach i stanowiskach pracy oraz możliwoœciach uzyskania kwalifikacji zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także predyspozycjami zawodowymi.

Treœci programowe z zakresu doradztwa zawodowego realizowanego w kolejnych latach zostanš okreœlone w rozporzšdzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W zwišzku z okresem przejœciowym (lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020), kiedy będš funkcjonować klasy VII i VIII szkoły podstawowej, wskazano dla tych klas wymiar godzin do dyspozycji dyrektora („przeniesiony" z gimnazjum) – w wymiarze 1 godziny tygodniowo w dwuletnim okresie nauczania.

Niepełnosprawnoœć zamiast upoœledzenia

W rozporzšdzeniu okreœlenie „upoœledzenie umysłowe" zastšpiono okreœleniem „niepełnosprawnoœć intelektualna", co jest zgodne z terminologiš przyjętš w ustawie – Prawo oœwiatowe.

W ramowym planie nauczania dla szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w klasach I–III wskazano nowe nazwy obowišzkowych zajęć edukacyjnych. Dotychczasowe zajęcia „funkcjonowanie w œrodowisku", „muzyka z rytmikš", „plastyka" i „technika" zastšpiono zajęciami „funkcjonowanie osobiste i społeczne", „zajęciami rozwijajšcymi kreatywnoœć" i „zajęciami rozwijajšcymi komunikowanie się". Z kolei w ramowym planie nauczania dla szkoły specjalnej przysposabiajšcej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnoœciš intelektualnš w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnoœciami sprzężonymi wprowadzono nowy rodzaj zajęć „zajęcia rozwijajšce komunikowanie się".

W przepisach zachowano dotychczasowe rozwišzania umożliwiajšce przedłużanie oraz skracanie okresu nauki uczniom, odpowiednio: niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym w nowych typach szkół.

W rozporzšdzeniu wskazano równoczeœnie lata szkolne (klasy), w których rozpoczyna się stosowanie poszczególnych załšczników. I tak:

- załšczniki nr 1–3 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasach I, IV i VII szkoły podstawowej, a w latach następnych również w kolejnych klasach szkoły podstawowej;

- załšczniki nr 7, 9, 13 i 14 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2017/2018;

- załšczniki nr 12, 17 i 18 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2017/2018 w semestrach I szkoły policealnej, a w latach następnych również w kolejnych semestrach szkoły policealnej;

- załšczniki nr 4–6, 8, 15 i 16 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2019/2020;

- załšcznik nr 10 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2020/2021; załšcznik nr 11 stosuje się poczšwszy od roku szkolnego 2022/2023.

Zobacz treœć rozporzšdzenia + załšczniki:

nr 1 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĽTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŒCIĽ INTELEKTUALNĽ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

nr 2  RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŒCIĽ INTELEKTUALNĽ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

nr 3 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA ODDZIAŁÓW PRZYSPOSABIAJĽCYCH DO PRACY ORGANIZOWANYCH W KLASACH VII i VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ, W TYM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ, Z WYJĽTKIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŒCIĽ INTELEKTUALNĽ W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM

nr 4 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĽCEGO, W TYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĽCEGO SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

nr 5 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA TECHNIKUM, W TYM TECHNIKUM SPECJALNEGO DLA UCZNIÓW W NORMIE INTELEKTUALNEJ: NIEPEŁNOSPRAWNYCH , NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM

nr 6 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA KLASY WSTĘPNEJ PRZYGOTOWUJĽCEJ UCZNIÓW DO KONTYNUOWANIA NAUKI W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM DWUJĘZYCZNYM, ODDZI ALE DWUJĘZYCZNYM W LICEUM OGÓLNOKSZ T AŁCĽCYM , TECHNIKUM DWUJĘZYCZNYM LUB ODDZI A LE DWUJĘZYCZNYM W TECHNIKUM

nr 7 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA, W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM , PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘ DĽCYCH ABSOLWENTAMI DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM

nr 8 RAMOWY PLAN NAUCZANIA DLA BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA , W TYM BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA SPECJALNEJ DLA UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH, NIEDOSTOSOWANYCH SPOŁECZNIE ORAZ ZAGROŻONYCH NIEDOSTOSOWANIEM SPOŁECZNYM , PRZEZNACZONY DLA UCZNIÓW BĘDĽCYCH ABSOLWENTAMI OŒMIOLETNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

załšczniki 9-18 dostępne na stronie RCL.

Zobacz Raport z konsultacji - uwagi uwzględnione i nieuwzględnione

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL