Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Zadania

Sejm za wprowadzeniem dodatkowego rodzaju placówki dla osób bezdomnych

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będzie nowym typem placówki w systemie pomocy społecznej - przewiduje uchwalona wczoraj ustawa.

Schroniska te będš przeznaczone dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawnoœć wymagajš częœciowej pomocy i opieki innych osób w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, ale nie wymagajš usług w zakresie œwiadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, zakład opiekuńczo-leczniczy lub zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, o którym mowa w przepisach o œwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze œrodków publicznych. Co do zasady więc do schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie będš mogły być kierowane osoby wymagajšce specjalistycznej pomocy medycznej lub całodobowej opieki œwiadczonej przez np. zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze czy domy pomocy społecznej.

Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach bezdomny wymagajšcy całodobowej opieki i  skierowany do domu pomocy społecznej będzie mógł być tymczasowo umieszczony  w schronisku dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Będzie tam oczekiwał na umieszczenie w domu pomocy społecznej, nie dłużej jednak niż 4 miesišce.  Chodzi o zabezpieczenie opieki dla osoby bezdomnej, która z powodu kolejki nie będzie mogła od razu zamieszkać w DPS. W cišgu 4 miesięcy gmina powinna dla niej znaleŸć dom pomocy społecznej z fachowš pomocš przewidzianš dla osób wymagajšcych całodobowej opieki. Gmina powinna szukać dla osoby kierowanej do domu pomocy społecznej placówki najbliżej jej miejsca zamieszkania, w której okres oczekiwania jest krótszy niż 3 miesišce (art. 54 ust. 2a ustawy o pomocy społecznej).

W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi będš mogły przebywać jedynie osoby na podstawie decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi lub decyzji o przyznaniu tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych, wydanej przez gminę. Podmioty prowadzšce nowy typ placówki nie będš mogły przyjmować do schroniska np. osób starszych  na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z osobami prywatnymi. Ma to zapobiec  sytuacjom, w którym podmioty zobowišzane do  uzyskania zezwolenia wojewody na prowadzenie placówki całodobowej opieki dla osób starszych, chorych niepełnosprawnych podszywałyby się pod schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, by uniknšć tego obowišzku.

Kolejnym rozwišzaniem zaproponowanym w ustawie jest wyłšczenie kontraktu socjalnego z procedury kierowania osoby bezdomnej do schroniska dla osób bezdomnych, w sytuacji gdy œwiadczenie przyznawane jest w miejscu pobytu w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacjš osobistš osoby ubiegajšcej się o schronienie, w sprawach niecierpišcych zwłoki zgodnie z art. 101 ust. 3 ustawy.

Zdecydowano się również na zmianę formuły rejestru placówek, który prowadzi wojewoda, na rejestr miejsc udzielenia tymczasowego schronienia. Prowadzenie przez wojewodę rejestru miejsc udzielenia tymczasowego schronienia w schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, noclegowniach i ogrzewalniach ma na celu zapewnienie maksymalnego dostępu do informacji o miejscach tymczasowego schronienia dla osób bezdomnych i wszystkich potrzebujšcych wsparcia w tej formie. Zgodnie bowiem z art. 17 ustawy o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy jest udzielenie tymczasowego schronienia, w zwišzku z czym, to gmina zgłasza do rejestru wojewody miejsca tymczasowego schronienia w poszczególnych placówkach.

W zwišzku ze zmianš upoważnienia ustawowego zawartego w art. 48a ust. 14 ustawy minister rodziny, pracy i polityki społecznej będzie musiał wydać nowe rozporzšdzenie okreœlajšce standardy w noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalniach. Podmioty prowadzšce w dniu wejœcia w życie ustawy tego typu placówki, które nie będš spełniały standardów, będš musiały dostosować , będš obowišzane dostosować do tych standardów ogrzewalnie, noclegownie lub schroniska dla osób bezdomnych do 31 grudnia 2020 r.

Uchwalona przez Sejm nowelizacja będzie teraz przedmiotem prac Senatu.

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL