Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Uwaga na ZUS od kilku umów

123RF
Prawie 900 tys. osób pracuje w kilku miejscach; podwyżka minimalnego wynagrodzenia może spowodować, że zapłacš znacznie wyższe składki.

Minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie wyniesie od 1 stycznia 2018 r. 2100 zł miesięcznie i 13,70 za godzinę pracy na kontrakcie cywilnoprawnym.

Dla prawie 900 tys. osób zatrudnionych w kilku miejscach może to mieć ogromne znaczenie. Zgodnie z art. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby, które w jednej firmie opłacajš składki od pensji nie mniejszej niż minimalne wynagrodzenie za pracę na etacie, nie muszš już ich płacić w innych firmach. W zwišzku z podwyżkš minimalnego wynagrodzenia z 2000 do 2100 zł miesięcznie może się okazać, że częœć tych osób zapłaci dodatkowe składki także od drugiej umowy. Jeœli to zatrudnienie odbywa się na umowie o pracę w pełnym wymiarze, podwyżka pensji do wysokoœci minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 20100 nastšpi z mocy prawa, i nic się nie zmieni.

Inaczej jest z osobami zatrudnionymi na kontraktach cywilnoprawnych, których wynagrodzenie zależy od liczby przepracowanych godzin. Podwyżka wynagrodzenia minimalnego z 13,00 zł do 13,70 zł za godzinę pracy na kontrakcie nie musi bowiem się przełożyć na wzrost skumulowanego wynagrodzenia za cały miesišc pracy.

W takiej sytuacji osoba, która w 2018 r. w jednej firmie zarobi tak jak dotychczas 2000 zł miesięcznie, a w drugiej dorobi kolejny 1000 zł, zapłaci pełne składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od obu tych umów. A nie jak dotychczas tylko składkę zdrowotnš od drugiej umowy. Po zapłacie wyższych składek zmaleje wynagrodzenie trafiajšce do kieszeni pracownika. Najprostszym rozwišzaniem w celu uniknięcia podwójnej składki będzie podwyższenie wynagrodzenia z pierwszej umowy do 2100 zł, tak by spełnić warunki zwolnienia z drugich składek.

Dla osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš limit zarobków zwalniajšcych z obowišzku ubezpieczenia jest wyższy i zależy od przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego w ustawie budżetowej. Już wiadomo, że to minimum wzroœnie z 2557,80 zł do 2665,80 zł miesięcznie. Wystarczy więc, że taka osoba opłaca podstawowe składki z działalnoœci gospodarczej (ale nie preferencyjne w cišgu dwóch lat od założenia działalnoœci), i nie musi potršcać składek na ubezpieczenia społeczne (od przychodów z zawartych równolegle kontraktów czy umów o pracę.

podstawa prawna: rozporzšdzenie Rady Ministrów z 12 wrzeœnia 2017 r. DzU z 15 wrzeœnia 2017 r., poz. 1747

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL