Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Rozliczenie z PFRON za 2017 r. do 22 stycznia

123RF
Firmy zatrudniajšce osoby niepełnosprawne lub zobowišzane do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych majš obowišzek do 20 stycznia wysyłać do Funduszu dokumenty rozliczeniowe za poprzedni rok. Zakłady pracy chronionej dodatkowo muszš składać w tym terminie wojewodom informację INF-W za drugie półrocze minionego roku.

W zwišzku z tym, iż 20 stycznia 2018 r. wypada w sobotę, termin na wysłanie przez pracodawców rozliczenia do PFRON i do wojewody za 2017 r. upłynie 22 stycznia 2018 r., tj. w poniedziałek.

Jest to termin, w którym pracodawcy majš obowišzek przesłać Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) rozliczenia roczne na drukach DEK-R i INF-2 za poœrednictwem systemu e-pfron2.

Rozliczenia roczne

Obowišzek złożenia DEK-R dotyczy:

- firm, w których zatrudnienie przekracza 25 etatów i które nie osišgajš 6-proc. wskaŸnika osób niepełnosprawnych,

- zakładów pracy chronionej (zpchr) oraz byłych zpchr, które utraciły status w 2017 r. i po utracie statusu wcišż majš pozostawiony zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Pozostałe firmy, które osišgajš 6-proc. wskaŸnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, przekazujš rocznš informację INF-2 za 2017 r. Muszš jš też przesłać zpchr.

Rozliczenia miesięczne

W tym samym czasie pracodawcy muszš wysłać do PFRON miesięcznš deklarację za grudzień, np. DEK-IIa (zpchr), DEK-I-0 (pracodawca dokonujšcy obowišzkowych wpłat na PFRON), oraz informację INF-1 za grudzień 2017 r. (pracodawcy majšcy 6-proc. wskaŸnik osób niepełnosprawnych oraz zpchr).

Rozliczenia półroczne (zpchr)

Zpchr do 22 stycznia 2018 r. muszš ponadto – oprócz sprawozdawczoœci do PFRON – przesłać wojewodzie półrocznš informację INF-W za 2017 r. (tj. za okres od lipca do grudnia 2017 r.). Dotyczy ona spełniania warunków legitymowania się statusem zpchr (druk INF-W).

Dodatkowe pole

Obecne zpchr, wysyłajšc deklarację DEK-IIa za grudzień 2017 r., majš obowišzek wypełnić poz. 18 na DEK-IIa i rozliczyć się z uzyskanych w 2016 r. zwolnień z PIT-4 lub podatku od nieruchomoœci, które przekazywały na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Ten obowišzek dotyczy również byłych zpchr, które w 2016 r. przekazywały zwolnienie z PIT-4 od pracowników niepełnosprawnych na zfron. Oni również do 22 stycznia 2018 r. muszš wysłać deklarację DEK-IIa za grudzień 2017 r. i obowišzkowo wypełnić tylko poz. 18 – wpisujšc w niej:

- 0,00 – jeżeli wszystkie œrodki z w/w zwolnień zostały wykorzystane do 31 grudnia 2017 r., lub

- kwotę niewykorzystanych œrodków.

Niewykorzystanš kwotę trzeba wpłacić na konto PFRON również do 22 stycznia 2018 r.

—oprac. Edyta Sieradzka, wiceprezes OBPON.ORG

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL