Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Jeden przelew do ZUS od 2018 r.

Fotolia.com
Od nowego roku przedsiębiorcy wyœlš do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jeden przelew (zamiast trzech), który trzeba skierować na nowy specjalny numer konta, inny dla każdej firmy.

Do zmiany przepisów od 1 stycznia 2018 r. ZUS przygotowywał się od wielu miesięcy. Przeszło 2 mln aktywnych płatników bieżšcych składek (i 1 mln dłużników, byłych przedsiębiorców) wszelkie wpłaty do ZUS będzie kierowało jednym przelewem na specjalne, wskazane dla nich indywidualnie konto. Zmiany dotyczš także regulowania zaległoœci. Z obliczeń ZUS wynika, że obecnie problem z długami składkowymi ma ponad 1,6 mln płatników, których zaległoœci w ZUS wynoszš prawie 30 mld zł. Z tego 646 tys. dłużników to aktywne obecnie firmy zadłużone na kwotę 14,5 mln zł. Ponad połowę aktywnych dłużników ZUS, bo aż 354 tys. osób, stanowiš samozatrudnieni prowadzšcy działalnoœć gospodarczš, którzy przez te długi nie majš co liczyć na prawo do zasiłku chorobowego w czasie zwolnienia lekarskiego.

Nowe konta do wpłat

Jeszcze w paŸdzierniku 2017 r. ZUS rozpoczšł wysyłkę pism do wszystkich 2 mln aktywnych obecnie firm, fundacji, stowarzyszeń czy organów administracji publicznej i samorzšdowej, w których podał nowe numery kont do wpłaty składek po 1 stycznia. Nie ma przy tym znaczenia, czy będš to składki od grudniowych wynagrodzeń, czy już od styczniowych. Znaczenie ma data przelewu, a nie okresu, za który składki się należš. Po 1 stycznia 2018 r. wszystkie przelewy do ZUS muszš zostać wysłane na nowy numer konta.

200 tys. spóŸni składki

Już teraz wiadomo, że korespondencja z ZUS nie została podjęta przez około 200 tys. przedsiębiorców, co oznacza, że nie majš oni nowych numerów kont do wpłat składek po 1 stycznia 2018 r. Zakład zapewnia, że każdy przedsiębiorca może uzyskać takš informację w oddziale. Po tym jak w nowym roku banki i poczta zacznš odrzucać przelewy wpłacane na starych zasadach w oddziałach mogš jednak ustawić się kolejki przedsiębiorców, którzy nie dostali korespondencji z ZUS.

Jeszcze można uniknšć problemów wynikajšcych z braku nowego numeru konta – innego dla każdej firmy. Najprostszym rozwišzaniem dla tych osób jest zapłata składek do końca grudnia na stare numery kont w ZUS. Dzięki temu nie spóŸniš się oni z wpłatš, co ma ogromne znaczenie dla osób jednoosobowo prowadzšcych działalnoœć gospodarczš. Jeżeli opłacajš składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, to spóŸnienie z zapłatš składek do ZUS oznacza utratę prawa do zasiłku z tego ubezpieczenia w czasie zwolnienia lekarskiego.

117 tys. osób straci prawo do zasiłku

Najbardziej alarmujšce informacje o skutkach nowelizacji przepisów dotyczš około 117 tys. samozatrudnionych, którzy opłacajš składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ale jednoczeœnie już teraz majš długi w ZUS. Zdecydowana większoœć takich przedsiębiorców zalega na kwoty nieprzekraczajšce 1000 zł. ZUS skierował do nich pisma jeszcze we wrzeœniu 2017 r. ze wskazaniem kwoty zadłużenia i propozycjš uregulowania tych zaległoœci. Wszystko po to, aby nie stracili po 1 stycznia 2018 r. prawa do zasiłku chorobowego. Po tej dacie bieżšce wpłaty składek, zgodnie z nowymi przepisami, zostanš przekierowane na spłatę zadłużenia.

Z najnowszych danych z ZUS wynika, że na zawarcie układu ratalnego, czyli rozłożenie tych zaległoœci na raty, zdecydowało się tylko 2,5 tys. samozatrudnionych. Wskazywałoby to, że pozostałe ponad 110 tys. osób straci prawo do zasiłku po 1 stycznia 2018 r. Zorientujš się dopiero w momencie pójœcia na zwolnienie lekarskie, gdy ZUS odmówi im prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Co prawda będš mogli starać się o przywrócenie terminu na uregulowanie zaległoœci i zapłatę składek, jest to jednak możliwe tylko w szczególnych okolicznoœciach. Na niekorzyœć spóŸnialskich przemawia też to, że dostali z ZUS ostrzeżenie o zaległoœciach.

– Przedsiębiorcy będš musieli po zmianach zwiększyć czujnoœć w rozliczeniach i na bieżšco monitorować stan swojego konta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – komentuje Robert Lisicki, ekspert Konfederacji Lewiatan.

646 tys. firm ma długi, które po 1 stycznia 2018 r. będš potršcane z bieżšcych wpłat składek na ubezpieczenia

14 mld zł długów w ZUS majš firmy; 10 mld z nich podlega egzekucji lub spłacie w ratach

Ustawa z 11 maja 2017 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, DzU z 29 maja 2017 r., poz. 1027

Rozmowa:

Andrzej Radzisław, radca prawny z kancelarii LexConsulting.pl

Co się zmieni w przelewach do ZUS, które co miesišc robi około 2 mln podmiotów?

W największym uogólnieniu można powiedzieć, że trzy numery kont, na które wszystkie firmy wysyłały do tej pory składki, zostanš zastšpione jednym indywidualnym numerem konta – innym dla każdej firmy. Jeœli chodzi o wysokoœć płaconych składek, to nic się nie zmieni, poza tym, że obliczone na dotychczasowych zasadach należnoœci trzeba będzie zsumować i wysłać jednym przelewem na nowy numer konta.

Zmieniš się też zasady rozliczania zaległoœci. Od 1 stycznia 2018 r. każda wpłata dokonana przez podmiot zadłużony w ZUS zostanie przekierowana na pokrycie zaległoœci.

Największy problem z tymi przepisami będš miały osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš, dla których dług w ZUS lub spóŸnienie się z zapłatš składek oznacza utratę prawa do zasiłku z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeœli długi takiej osoby przekraczajš 6,60 zł, to ZUS potršci zaległoœć z bieżšcej wpłaty. Brak pełnej wpłaty na ubezpieczenia społeczne spowoduje powtarzajšcš się co miesišc zaległoœć i do czasu uregulowania zaległoœci utratę prawa do zasiłku. Aby go odzyskać, samozatrudniony będzie musiał spłacić dług, a następnie przez 90 dni regularnie opłacać składki na ubezpieczenia w pełnej wysokoœci.

Kiedy samozatrudnieni wpadajš w długi?

Najczęœciej dzieje się to wtedy, gdy korzystajš ze zwolnienia lekarskiego. Wtedy majš prawo do zmniejszenia składki proporcjonalnie do długoœci przerwy w prowadzeniu działalnoœci gospodarczej. Bywa jednak, że przedsiębiorca idzie na zwolnienie, obniża składkę, a następnie ZUS odmawia wypłaty zasiłku. Wtedy w bieżšcych rozliczeniach powstaje niedopłata. Lepiej więc czasem zapłacić pełnš składkę za miesišc, w którym przedsiębiorca korzystał ze zwolnienia lekarskiego, a dopiero w następnym miesišcu zrobić korektę w rozliczeniach. Dzięki temu taki przedsiębiorca nie ryzykuje, że wypadnie na 90 dni z ubezpieczenia chorobowego.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL