Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

ZUS: nowe składki od etatów i zleceń

Fotolia.com
Po 1 stycznia 2019 r. osoba zniechęcajšca do oszczędzania na emeryturę może trafić na dwa lata do więzienia.

„Rzeczpospolita" dotarła do ostatecznej wersji projektu ustawy powołujšcego do życia nowe pracownicze plany kapitałowe, którego Ministerstwo Rozwoju cišgle nie opublikowało. Do tej pory propozycje nowych przepisów przedstawiano jedynie w formie krótkiego komunikatu.

Ostatecznie pierwsze składki na PPK zostanš zapłacone po 1 stycznia 2019 r. od wynagrodzeń zatrudnionych w spółkach powyżej 250 pracowników.

Co ważne, nowa ustawa bardzo szeroko definiuje pojęcie osoby zatrudnionej. Przewiduje ona, że nowe składki będš płacili wszyscy zatrudnieni, od których wynagrodzeń odprowadzane sš składki ZUS. Chodzi tu zarówno o osoby zatrudnione na etatach, jak i osoby pracujšce na podstawie umowy-zlecenia oraz chałupników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, członków rad nadzorczych. Automatyczne przystšpienie do nowego systemu obejmie jednak tylko osoby wieku od 19 do 55 lat. W przypadku osób starszych, w wieku od 56 do 70 lat, odkładanie dodatkowych pieniędzy na przyszłoœć będzie się odbywało wyłšcznie na wniosek zainteresowanego.

– Takie jednakowe traktowanie pracowników na etatach i osób zatrudnionych na zleceniach to przejaw najnowszego trendu zbliżania warunków zatrudnienia obu tych grup – mówi Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.

Dobra wola firmy

Z projektu wynika, że obowišzkowa składka wyniesie 2 proc. po stronie zatrudnionego i 1,5 proc. po stronie jego pracodawcy. Dodatkowe obcišżenia majš być ponoszone ze œrodków każdej ze stron. Oznacza to obniżkę wynagrodzenia zatrudnionego pracownika czy zleceniobiorcy o 2 proc. i obcišżenie budżetu pracodawcy dodatkowym kosztem w wysokoœci 1,5 proc. jego wynagrodzenia.

Projekt przewiduje możliwoœć dodatkowego oszczędzania w wysokoœci 2 proc. wynagrodzenia po stronie zatrudnionego i 2,5 proc. po stronie pracodawcy. Decyzja w sprawie podwyżki składki płaconej do PPK powyżej obowišzkowego minimum będzie jednak należała do każdej ze stron oddzielnie. Jeœli więc pracownik zdecyduje się na większe potršcenie ze swojego wynagrodzenia, nie będzie to pocišgało za sobš obowišzku podobnej dopłaty ze strony pracodawcy. Projekt mówi jedynie o tym, że jeœli pracodawca zdecyduje się płacić wyższš składkę na PPK zatrudnionego, przy ustalaniu wysokoœci tej dopłaty może wzišć pod uwagę staż pracy danej osoby w firmie.

Kara za zniechęcanie

W myœl projektu tylko pracownik będzie mógł zawiesić obowišzek płacenia składki na PPK. Wtedy pracodawca także nie będzie musiał płacić swojej częœci. Aby zabezpieczyć zatrudnionych przed nakłanianiem ich przez pracodawców do rezygnacji z płacenia dodatkowych składek, ustawa przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolnoœci, a nawet pozbawienia wolnoœci do dwóch lat. Jakakolwiek próba ingerencji pracodawcy w decyzję pracownika w tym zakresie może więc być dla niego bolesna.

– Pytanie, jak po zmianach będzie traktowana zwykła informacja ze strony pracodawcy, że jak pracownik zrezygnuje z płacenia składek na PPK, to po prostu zarobi więcej pieniędzy – zastanawia się Kozłowski.

Program wyklucza plan

Co ważne, nowe przepisy przewidujš też możliwoœć uniknięcia obowišzku założenia PPK. Będzie to możliwe wyłšcznie w firmie, która przed wejœciem ustawy o PPK w życie miała już u siebie pracowniczy program emerytalny. W ostatnich miesišcach wiele firm rozważało założenie PPE tylko po to, by uniknšć obowišzków wynikajšcych z nowej ustawy.

– Z założeniem PPE byłbym jednak ostrożny i rekomenduję poczekać na opublikowanie projektu, a najlepiej poczekanie do wersji przepisów, która zostanie uchwalona przez parlament – mówi dr Marcin Wojewódka, radca prawny, partner w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy.

Poza tym rzšd zadbał o to, by oszczędzanie w PPE nie było tańsze niż PPK. Z nowych obowišzków będš zwolnieni tylko ci przedsiębiorcy, którzy odprowadzajš na PPE składki w wysokoœci co najmniej 3,5 proc wynagrodzeń pracowników.

etap legislacyjny: przed przyjęciem przez rzšd

Marek Kowalski - prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich

Automatyczny zapis zatrudnionych do Pracowniczych Planów Kapitałowych to nie tyle zachęta, ile skuteczny œrodek na skłonienie naszych rodaków do dodatkowego oszczędzania. Doœwiadczenia z ostatniej reformy OFE oraz z innych krajów pokazujš, że to zabieg dosyć skuteczny. Powinien jednak być także korzystny dla przyszłych emerytów. PPK w założeniu powinny gwarantować wyższš stopę zastšpienia dla obecnych 20-, 30- i 40-latków. Z perspektywy pracodawców oczywiœcie im wyższe składki, tym wyższe obcišżenia kosztów pracy – trudno więc nam chwalić wysokie koszty. Kierujšc się jednak zasadš solidaryzmu społecznego, możemy przyjšć, że obecna propozycja rzšdowa jest do przyjęcia. Dobrze, że nowe regulacje obejmš także osoby zatrudnione w sektorze finansów publicznych. Nie ma podstaw do różnicowania pracowników ze względu na sektor, w którym działajš.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL