Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

E-zwolnienia zamiast papieru

Wirtualny kontakt przez Platformę Usług Elektronicznych usprawni kontrolę symulujšcych chorobę pracowników
123RF
Płatnik, który zgłasza w ZUS więcej niż pięć osób, do końca roku ma założyć specjalny profil. Mniejsze firmy muszš powiadomić załogę, aby dalej brała papierowe zwolnienia. Przepisy nie przewidujš sankcji za brak profilu.

Od 1 stycznia 2016 r. przez dwa lata, obok zaœwiadczeń lekarskich ZUS ZLA, majš funkcjonować elektroniczne zwolnienia, tzw. e-zwolnienia. Lekarze przekażš je bezpoœrednio na elektronicznš skrzynkę podawczš ZUS. Tradycyjne zaœwiadczenia o niedyspozycji zdrowotnej pracownika wystawiane na drukach ZUS ZLA będš stosowane do końca 2017 r. Potem pozostanš tylko e-zwolnienia.

Dla płatników wchodzšce zmiany oznaczajš nowe obowišzki. Gdy przekazujš dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej za więcej niż pięciu ubezpieczonych, do końca 2015 r. powinni utworzyć profil informacyjny ZUS. Chodzi o tzw. Platformę Usług Elektronicznych (PUE). Płatnicy zgłaszajšcy do ubezpieczeń mniej osób ogóle nie muszš zakładać tego profilu.

Jakie korzyœci daje obecnoœć na PUE? Posiadajšc go, pracodawca natychmiast dowie się, że lekarz wystawił jego pracownikowi e-zwolnienie. Na podstawie tego dokumentu ustali prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego. Tyle teoria, bo lekarze majš dwa lata na „podpięcie się" do tego systemu.

Płatnik, który nie jest uprawniony do wypłaty zasiłków, nadal będzie musiał drogš pocztowš przesyłać odpowiednie dokumenty do ZUS (druk Z-3).

Istotnš i niewštpliwš korzyœciš dla pracowników ma być to, że zwolnienia lekarskie dotrš do ZUS natychmiast, a nie dopiero po siedmiu dniach. Tym samym wysokoœć zasiłku chorobowego wypłacanego na podstawie e-zwolnienia nie będzie pomniejszona, bo nie ma tu szans na spóŸnienie z jego dostarczeniem.

Jeœli pracodawca nie założy profilu na PUE, musi do końca roku poinformować pracowników na piœmie o tym, że nadal majš obowišzek donieœć e-zwolnienia w formie papierowej. Tym samym, jeœli szef założy profil po 1 stycznia 2016 r., powiadamia załogę pisemnie o zaprzestaniu dostarczania do firmy wydruków ZLA.

Jeœli po 1 stycznia 2016 r. zwolnienie lekarskie zostanie wystawione na obecnym druku ZUS ZLA, działajš dotychczasowe przepisy – pracownik ma dostarczyć pracodawcy zwolnienie w cišgu siedmiu dni od jego otrzymania. Gdy przekroczy ten termin, jego zasiłek zostanie obniżony o 25 proc. za okres od ósmego dnia niezdolnoœci do pracy orzeczonej w tym zaœwiadczeniu do dnia jego dostarczenia. Tak stanowi art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej.

Bezpłatny profil na PUE mogš też utworzyć pracownicy. Oni również otrzymajš wówczas informację o wystawionym zwolnieniu. Na wniosek etatowca lekarz ma obowišzek wydrukować e-zwolnienie, mimo że pracodawca ma profil na PUE. Pomoże to skontrolować, czy medyk prawidłowo wypełnił druk zwolnienia, a w tych dokumentach często pojawiajš się błędy.

Brak założonego profilu na PUE nie oznacza kary dla pracodawców. Jedynym jego weryfikatorem stanš się pracownicy. Będšc na wizycie, lekarz spyta, czy może wystawić e-zwolnienie czy nadal ma je sporzšdzić w wersji papierowej.

Zaletš posiadania profilu na PUE ma być także możliwoœć przesyłania deklaracji rozliczeniowych, zgłoszeniowych i innych wymienionych na stronie PUE drogš elektronicznš poprzez e-płatnika, zamiast – jak obecnie – przez system Płatnik. Wysyłanie deklaracji poprzez e-płatnika nie będzie jednak dotyczyło pracodawców zatrudniajšcych więcej niż 100 osób. Ci przekażš dokument w tradycyjnej, dzisiejszej formie, czyli za pomocš Płatnika.

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich w nowej, elektronicznej formie, okreœlajš: art. 1, art. 23-24 i art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o œwiadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2015 r., poz. 1066).

Autorka prowadzi Kancelarię Rachunkowo-Podatkowš

www.asz-kancelaria.pl

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL