Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Świadczenie rehabilitacyjne po zwolnieniu lekarskim - kiedy i jak się starać

Fotorzepa, Andrzej Bogacz
Jeœli pół roku zwolnienia lekarskiego nie wystarczy na zakończenie leczenia i powrót do zdrowia, warto zapytać lekarza, czy możemy kontynuować terapię w ramach œwiadczenia rehabilitacyjnego. Warunek jest jeden: stan zdrowia musi rokować, że po rehabilitacji wrócimy do aktywnoœci zawodowej.

Trzeba pamiętać, że œwiadczenie rehabilitacyjne przysługuje dopiero po wykorzystaniu całego limitu zwolnienia lekarskiego. Nie można otrzymywać go zamiast lub w trakcie chorobowego. Żeby zachować cišgłoœć wypłaty œwiadczeń wniosek musi trafić do ZUS, co najmniej 1,5 miesišca przed zakończeniem zwolnienia.

Gdy 182 dni nie wystarczajš

Przypomnijmy, że na zwolnieniu lekarskim możemy być nieprzerwanie przez 182dni, a w przypadku cišży i gruŸlicy - 270 dni. To nie zawsze wystarczy na pełny powrót do zdrowia. Œwiadczenie rehabilitacyjne pozwoli kontynuować leczenia i rehabilitację przez maksymalnie 12 miesięcy. Dostaniemy je, o ile lekarz orzecznik stwierdzi, że mamy szansę na powrót do zdrowia.

Oczywiœcie wniosek o œwiadczenie z kompletem dokumentów trzeba złożyć odpowiednio wczeœnie - co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresu zasiłkowego. Zwykle jest to mniej więcej w 120 dniu zwolnienia lekarskiego, a w przypadku cišży i gruŸlicy – około 228 dnia. Warto pilnować terminu, ponieważ na wypłatę zasiłku Zakład ma 30 dni od momentu przyznania.

- Œwiadczenie rehabilitacyjne jest więc kontynuacjš zasiłku chorobowego. Możemy je otrzymać wtedy, gdy wyczerpaliœmy już cały okres zasiłkowy i nadal jesteœmy niezdolni do pracy, ale dalsze leczenie lub rehabilitacja dajš nadzieję, że do niej wrócimy – mówi Iwona Kowalska, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Œlšsku.

Wniosek o œwiadczenie rehabilitacyjne składa się w oddziale ZUS właœciwym dla miejsca zamieszkania.

Nie tylko dla pracownika

Œwiadczenie rehabilitacyjne możemy pobierać maksymalnie przez rok. O tym, czy nam się należy, decyduje lekarz orzecznik ZUS. Od jego orzeczenia można wnieœć sprzeciw do komisji lekarskiej w cišgu 14 dni od daty doręczenia tego orzeczenia. Na podstawie orzeczenia lekarza orzecznika albo komisji lekarskiej ZUS wydaje decyzję w sprawie przyznania œwiadczenia rehabilitacyjnego.

- O œwiadczenie rehabilitacyjne może także starać się osoba, która już po zakończeniu chorobowego ubiegała się o rentę z tytułu niezdolnoœci do pracy, ale lekarz orzecznik ZUS uznał, że stan jej zdrowia rokuje odzyskanie zdolnoœci do pracy i w zwišzku z tym wystarczajšce będzie przyznanie mu tego œwiadczenia, a nie renty – wyjaœnia Iwona Kowalska.

Ważne

O œwiadczenie może starać się nie tylko pracownik, ale również zleceniobiorca lub osoba prowadzšca działalnoœć gospodarczš, jeżeli podlegali ubezpieczeniu chorobowemu.

Uwaga!

Ze œwiadczenia rehabilitacyjnego można skorzystać albo z ubezpieczenia chorobowego albo wypadkowego. Podstawa zależy od tego, co było powodem niezdolnoœci do pracy (choroba czy wypadek przy pracy). Zatem, aby ubiegać się o œwiadczenie, trzeba nie tylko być ubezpieczonym w ZUS, ale i opłacać składki na oba rodzaje ubezpieczeń.

Ile da ZUS

Nie ma jednej kwoty œwiadczenia rehabilitacyjnego dla wszystkich, ponieważ jego wysokoœć zależy od zarobków.

Œwiadczenie rehabilitacyjne wynosi:

- 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za okres pierwszych 90 dni,

- 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - za pozostały okres,

- 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego - jeœli niezdolnoœć do pracy przypada w okresie cišży,

- 100 proc. podstawy wymiaru, jeœli niezdolnoœć do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobš zawodowš.

Przypomnijmy, że podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzajšcych miesišc, w którym pracownik nabył prawo do œwiadczeń.

Płatnikiem œwiadczenia może być albo pracodawca, albo oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tak jak w przypadku zasiłku chorobowego. Œrednia wysokoœć œwiadczenia rehabilitacyjnego w kraju pod koniec ubiegłego roku wynosiła około 1568 zł miesięcznie.

Jakie dokumenty do wniosku

W oddziale ZUS właœciwym dla miejsca zamieszkania należy złożyć wniosek na formularzu ZUS Np-7, zaœwiadczenie o stanie zdrowia (druk ZUS N-9) wypełnione przez lekarza leczšcego oraz wywiad zawodowy z miejsca pracy (druk ZUS N-10) . Wywiad zawodowy nie jest wymagany, jeżeli niezdolnoœć do pracy powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia lub gdy wnioskodawcš jest osoba prowadzšca działalnoœć pozarolniczš.

 

W razie niezdolnoœci do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy ubezpieczonego będšcego pracownikiem należy dołšczyć również protokół ustalenia okolicznoœci i przyczyn wypadku przy pracy. Gdy niezdolnoœć do pracy spowodowana wypadkiem przy pracy dotyczy pozostałych ubezpieczonych trzeba załšczyć kartę wypadku przy pracy. Natomiast w razie niezdolnoœci do pracy spowodowanej chorobš zawodowš koniecznie trzeba dołšczyć decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej, wydanš przez inspektora sanitarnego.

W sytuacji, gdy œwiadczenie jest wypłacanie przez ZUS, niezbędne jest zaœwiadczenie płatnika składek. Jest ono wystawiane na różnych drukach. W przypadku pracowników jest to druk ZUS Z-3. Ubezpieczeni wykonujšcy pozarolniczš działalnoœć, ubezpieczeni współpracujšcy z osobami prowadzšcymi pozarolniczš działalnoœć oraz duchowni wypełniajš druk ZUS Z-3b, a pozostali ubezpieczeni - druk ZUS Z-3a.

Zaœwiadczenie płatnika składek nie jest wymagane, jeżeli było złożone do ustalenia prawa do zasiłku chorobowego i nie uległy zmianie okolicznoœci majšce wpływ na prawo, wysokoœć i podstawę wymiaru œwiadczenia.

Jeżeli natomiast o przyznanie œwiadczenia stara się osoba, która nie jest już objęta ubezpieczeniem chorobowym, powinna dołšczyć do tego zestawu oœwiadczenie na druku ZUS Z-10. Liczba osób , które ukończyły rehabilitację leczniczš w województwie dolnoœlšskim w podziale na oddziały ZUS za lata 2015 i 2016. Œredni czas trwania rehabilitacji wynosił 24 dni

ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL