Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

ZUS

Jaki jest dług firm w ZUS

Fotolia.com
Co pišty prowadzšcy działalnoœć gospodarczš zalega ze składkami. Łšcznie do zapłaty majš 3 mld zł.

„Rzeczpospolita" ustaliła, że obecnie aż 278 tys. osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczš ma zaległoœci w ZUS. Ma to dla nich ogromne znaczenie, gdyż od poczštku przyszłego roku zmieniš się zasady zaliczania wpłacanych przez nich składek do ZUS. Bieżšce wpłaty zostanš od 1 stycznia 2018 r. zaliczone na poczet najstarszych zobowišzań. Wyklucza to możliwoœć skorzystania z ubezpieczenia chorobowego. Brak wpłaty na to ubezpieczenie lub niepełna wpłata pozbawia prowadzšcego działalnoœć prawa do zasiłku chorobowego w czasie zwolnienia lekarskiego.

W ostatnich dniach ZUS wysłał do częœci przedsiębiorców informację o zmianie przepisów. Otrzymało jš jednak tylko 117 tys. prowadzšcych działalnoœć, którzy zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacajš obecnie składkę.

Mogš spłacić od ręki

Pozostałe 161 tys. prowadzšcych działalnoœć gospodarczš z długami w ZUS nie dostało tej informacji, bo nie korzystajš z tego ubezpieczenia. Nie oznacza to jednak, że sš w lepszej sytuacji. Po zmianie przepisów także oni nie majš co liczyć na œwiadczenie z chorobowego, jeœli przystšpiš do niego, a nie uregulujš wczeœniej swoich długów.

Dobra wiadomoœć jest jednak taka, że prawie 2/3 dłużników zalega na naprawdę niewielkie kwoty. Maksymalnie do 1000 zł. Takie zadłużenie można więc spłacić jednorazowo, co pozwoli korzystać z ubezpieczenia chorobowego.

– To 62 proc. zadłużonych płatników, a œrednia kwota zaległoœci do zapłaty w tej grupie wynosi tylko 272 zł – mówi Radosław Milczarski z centrali ZUS w Warszawie.

Rekordzista ma 1,5 mln

Poœród zadłużonych w ZUS nie brakuje jednak osób, które majš do spłaty więcej. W większoœci to składki od pensji pracowników. Rekordzista zalega na 1,5 mln zł. Gdy sytuacja finansowa płatnika i jego rodziny nie pozwala na jednorazowe uregulowanie zobowišzań z tytułu składek, ZUS proponuje rozłożenie zaległoœci na raty. Wtedy jednak niezbędne jest złożenie wraz z wnioskiem informacji o sytuacji majštkowej dłużnika (posiadanych mieszkaniach, domach i gruntach), a także pokazujšce jego aktualnš kondycję finansowš i możliwoœci spłaty zobowišzań (może to być np. ostatnie zeznanie podatkowe PIT złożone w urzędzie skarbowym).

Zawarcie układu ratalnego i bieżšca spłata zaległoœci powodujš, że dłużnik jest traktowany, jakby nie miał żadnych zobowišzań. ZUS przestaje naliczać odsetki od zaległoœci. Dolicza do nich jedynie opłatę prolongacyjnš – 4 proc. rocznie. Taki przedsiębiorca może też wystšpić do ZUS i otrzyma zaœwiadczenia o niezaleganiu ze składkami niezbędne przy startowaniu w przetarg czy staraniu się o kredyt.

OPINIA

Andrzej Radzisław, radca prawny z kancelarii LexConsulting.pl

Osoby prowadzšce działalnoœć gospodarczš najczęœciej przystępujš do ubezpieczenia chorobowego wtedy, gdy planujš leczenie, lub np. bizneswoman spodziewa się dziecka i liczy na zasiłek macierzyński po porodzie. Obecnie w zamian za 62,67 zł miesięcznej składki mogš się spodziewać ponad 73 zł zasiłku chorobowego za każdy dzień zwolnienia lekarskiego. Po zmianie przepisów, gdy zaległoœci składkowe będš miały wpływ na prawo do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, ZUS nie będzie jednak informował prowadzšcych działalnoœć o tym, że majš długi. Z przepisów nie wynika taki obowišzek. Każdy powinien więc sam się zainteresować, czy nie ma zaległoœci w ZUS. Inaczej staranie się o zasiłek chorobowy może się skończyć w sšdzie.

ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL